Parenteel van Dibbald

1 Dibbald is geboren omstreeks 25, zoon van [misschien] Diocar Segon. Dibbald is overleden in 85, ongeveer 60 jaar oud.
Notitie bij Dibbald: Was 40 jaar lang vorst der Friezen.
Kind van Dibbald uit onbekende relatie:
1 [waarschijnlijk] Tabbo, geboren in 53. Volgt 1.1.
1.1 Tabbo is geboren in 53, zoon van [waarschijnlijk] Dibbald (zie 1). Tabbo is overleden in 120, 66 of 67 jaar oud.
Notitie bij Tabbo: Was 35 jaar vorst der Friezen.
Was veldoverste onder Dibbald, kan zijn zoon zijn geweest.
Tabbo was een tijdgenoot van Cornelius Tacitus die zijn belangrijke werk over land en volken van Germanie schreef en ook melding maakt van grote en kleine Friezen.
Tabbo was de laatste van de 7 eerste vorsten van Friesland.
Kind van Tabbo uit onbekende relatie:
1 Ascon, geboren omstreeks 100. Volgt 1.1.1.
1.1.1 Ascon is geboren omstreeks 100, zoon van Tabbo (zie 1.1). Ascon is overleden in 173, ongeveer 73 jaar oud.
Notitie bij Ascon: Was hertog van Friesland van 120 tot zijn dood in 173.
Kinderen van Ascon uit onbekende relatie:
1 Adelbold [1.1.1.1], geboren in 143. Adelbold is overleden in 208, 64 of 65 jaar oud. Hij is begraven in Groningen.
Notitie bij Adelbold: Hertog van Friesland vanaf 173
Ook Odebald genoemd.
Sterft kinderloos en wordt in Groningen begraven.
Opvolger wordt zijn broer Titus Bojocalus
Adelbold bleef kinderloos.
2 Titus Bojocalus [1.1.1.2], geboren omstreeks 150. Titus is overleden in 240, ongeveer 90 jaar oud.
Notitie bij Titus: Studeerde te Rome. Moest zijn studie schone kunsten verlaten wegens manslag en nam dienst in het leger van Godfried, zesde hertog van Brabant.
Werd daarna eerste veldoverste in Friesland.
Hij wordt in Stavo’s tempel te Stavoren bijgezet.
Opvolger wordt Ubbo een zoon van zijn broer Richolt.
3 Richolt, geboren omstreeks 155. Volgt 1.1.1.3.
4 Radboud, geboren omstreeks 160. Volgt 1.1.1.4.
1.1.1.3 Richolt is geboren omstreeks 155, zoon van Ascon (zie 1.1.1). Richolt is overleden vóór 240, ten hoogste 85 jaar oud.
Kind van Richolt uit onbekende relatie:
1 Ubbo. Volgt 1.1.1.3.1.
1.1.1.4 Radboud is geboren omstreeks 160, zoon van Ascon (zie 1.1.1).
Notitie bij Radboud: Werd vorst van de Friezen ten westen van het Vlie.
Kind van Radboud uit onbekende relatie:
1 [misschien] Dirk. Volgt 1.1.1.4.1.
1.1.1.3.1 Ubbo, zoon van Richolt (zie 1.1.1.3). Ubbo is overleden in 250 in Stavoren.
Notitie bij Ubbo: Vorst of Hertog der Friezen vanaf het jaar 240. Bouwr het kasteel Titoburg (nu Tecklenburg) in 241
Vergroot de plaats Dokkum in 248 na eerder Staveren al te hebben uitgelegd.
Zou na zijn overlijden in Tecklenburg begraven zijn.
Kind van Ubbo uit onbekende relatie:
1 Haron, geboren omstreeks 238. Volgt 1.1.1.3.1.1.
1.1.1.4.1 Dirk, zoon van [misschien] Radboud (zie 1.1.1.4).
Notitie bij Dirk: Stamvader van de West Friese vorsten.
Kind van Dirk uit onbekende relatie:
1 Radboud. Volgt 1.1.1.4.1.1.
1.1.1.3.1.1 Haron is geboren omstreeks 238, zoon van Ubbo (zie 1.1.1.3.1). Haron is overleden in 335, ongeveer 97 jaar oud.
Notitie bij Haron: Vorst der Friezen vanaf het jaar 250.
Werd op twaalfjarige leeftijd naar het hof in Denemarken gezonden voor zijn opvoeding.
huwde daar een Deense prinses.
Zou in het jaar 261 het dorp Haren onder Groningen hebben gesticht.
Sterft op 97 jarige leeftijd op een slot nabij het Rode Klif en wordt bij zijn vader in Tecklenburg bijgezet.
Haron trouwde met NN van Denemarken.
Kind van Haron en NN:
1 Odebald, geboren omstreeks 297. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.
1.1.1.4.1.1 Radboud, zoon van Dirk (zie 1.1.1.4.1).
Kind van Radboud uit onbekende relatie:
1 [misschien] Diederik. Volgt 1.1.1.4.1.1.1.
1.1.1.3.1.1.1 Odebald is geboren omstreeks 297, zoon van Haron (zie 1.1.1.3.1.1) en NN van Denemarken. Odebald is overleden in 359, ongeveer 62 jaar oud.
Notitie bij Odebald: Was de jongste zoon van Haron en vorst der Friezen vanaf 335.
Bouwde Waerden, later Esens en Esonstad genoemd, om Friesland bij de Lauwers beter te beschermen tegen invallen vanaf de zee.
Het rijk van Odilbald strekte zich van de Eems tot het Vlie uit. Ook DIRK, heer van West-Friesland, was aan hem ondergeschikt.
Onder zijn bewind wordt Friesland van alle kanten aangevallen. Waerden wordt verbrand door de Denen. Het land tussen Eems en Lauwers wordt in 357 door Westfaalsen bezet en beroofd. De Friezen slaan terug en achtervolgen de Westfalen, branden Engeren plat en richten versterkingen op bij Engeren, Soest en Iburg (Drieburg), legerden daar krijgslieden en bleven daar 65 jaar het bewind uitmaken. Onderwierpen de Cauchen in het Noorden en stichten de stad Norden.
In 358 overwinnen de Romeinen in het zuiden de Franken en Batavieren, die Friese gebieden waren binnengetrokken, maar deze werden verslagen. De Romeinse veldheer Julianus vertoont zich tot 361 ook in de zuidelijke delen van Friesland.
Kind van Odebald uit onbekende relatie:
1 Udolf Haron, geboren omstreeks 345. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.
1.1.1.4.1.1.1 Diederik, zoon van [misschien] Radboud (zie 1.1.1.4.1.1).
Kind van Diederik uit onbekende relatie:
1 [misschien] Willem [1.1.1.4.1.1.1.1].
1.1.1.3.1.1.1.1 Udolf Haron is geboren omstreeks 345, zoon van Odebald (zie 1.1.1.3.1.1.1). Udolf is overleden in 432, ongeveer 87 jaar oud.
Notitie bij Udolf: volgt na de dood van zijn vader Odebald in 359 hem in 360 op als vorst der Friezen.
hij trouwt een dochter van de Deense Koning.
Krijgt een militaire opleiding in Friesland vooral in het schermen en wordt verder in Engeren opgeleid door Lascon, landvoogd der Friezen in Westfalen.
Lascon sterft in 410 in Dokkum en wordt in Stavoren bijgezet.
Udolf Haron Krijgt een dochter en een tweeling, zoons.
Zijn zoons worden in Rome onder keizer Valentianus in de Krijgskunst geoefend en leren er hoffelijkheid, ridderlijke manieren, talen en wetenschappen.
Na 6 jarig verblijf in Rome en daarna nog 3 jaar in Brabant, keren ze naar Friesland terug.
In 376 begint de grote Europese volksverhuizing, waarbij ook een deel der Friezen naar het westen is opgeschoven, grotendeels naar de kuststroken.
In 398 herbouwd Udolf het verwoeste Waerden en wordt nu Esonstad genoemd.
De Deense koning Frodo die bij Groningen met grote verliezen is verslagen neemt echter wel Friese krijgsgevangenen mee waaronder rechters.
In 400 verlaten de Romeinen ons land en de Friezen, Saksers en Franken zijn nu de hoofdbewoners.
Invoering van de beroemde Salische wetten van een Frankische volksstam van de Saliërs die in Salaland, Salland aan de IJssel, woonden.
Udolf trouwde met Haddinga van Denemarken.
Kinderen van Udolf en Haddinga:
1 Rompa Odilbaldina, geboren in 371. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.
2 Hengist, geboren in 373. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.2.
3 Horsa [1.1.1.3.1.1.1.1.3], geboren in 373. Horsa is overleden in 454 in Engeland, 80 of 81 jaar oud.
Notitie bij Horsa: Hengist en Horsa worden in Rome onder keizer Valentianus in de Krijgskunst geoefend en leren er hoffelijkheid, ridderlijke manieren, talen en wetenschappen.
Na 6 jarig verblijf in Rome en daarna nog 3 jaar in Brabant, keren ze naar Friesland terug.
Omstreeks 455 sneuvelt hij in de strijd tegen in opstand gekomen Britten.
hij wordt begraven op een plaats die de naam Horset kreeg.
1.1.1.3.1.1.1.1.1 Rompa Odilbaldina is geboren in 371, dochter van Udolf Haron (zie 1.1.1.3.1.1.1.1) en Haddinga van Denemarken. Rompa trouwde met Richoldus Uffo van Fresia. Richoldus is geboren omstreeks 370. Richoldus is overleden omstreeks 435, ongeveer 65 jaar oud.
Notitie bij Richoldus: Uit: http://www.thijspostma.nl/Adelen.pdf
Bron: Noord-Hollands Archief; familiearchief Semeijns de Vries van Doesburg, toegangsnr. 142. inv.nr. 13. Stamlijst van den oorsprong, voortgang ende geschiedenissen des ouden en edelen geslachts van Adelen. De hier vermelde opsomming is gevolgd.
Kroniek MD Teenstra: In 432 volgt Richolt zijn schoonvader op als hertog van Friesland, met goedvinden van het landsbestuur van Friesland. In 436 neemt hij de titel van koning aan.
In 442 verslaat hij de Vikingen, die de Lauwers en de Hunze waren opgevaren, bij Groningen.
300 Friezen en 900 vijanden komen om. In 449 verdrijven de Friezen de Saksers weer uit Utrecht.
In 463 laat Richold in Stavoren een geheel nieuw koninklijk paleis bouwen, waarin hij de portretten van alle Friese vorsten en hertogen liet plaatsen. Dit paleis met al zijn kostbaarheden zou in 808 zijn afgebrand. Hij overlijdt in 496 zodat (ook) dit levensverhaal met de nodige korrels zout moet worden genomen.
Kind van Rompa en Richoldus:
1 Rickhold van Fresia, geboren omstreeks 410. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.
1.1.1.3.1.1.1.1.2 Hengist is geboren in 373, zoon van Udolf Haron (zie 1.1.1.3.1.1.1.1) en Haddinga van Denemarken. Hengist is overleden na 455, minstens 82 jaar oud.
Notitie bij Hengist: Hengist en Horsa worden in Rome onder keizer Valentianus in de Krijgskunst geoefend en leren er hoffelijkheid, ridderlijke manieren, talen en wetenschappen.
Na 6 jarig verblijf in Rome en daarna nog 3 jaar in Brabant, keren ze naar Friesland terug.
In het jaar 430 schepen Hengist en Horsa zich in met een groot aantal Friezen te Stavoren, Dokkum en Esonstad en vertrekken naar de Eider, waar zij een gebied inpolderen en zich daar vestigen. De Eider was later de grensrivier tussen de Denen en het rijk van Karel de Grote.
In 445 vertrekken Hengist en Horsa met een groot aantal Friezen, Denen, Angelen, Saksen en Westfalingers naar Albion (Engeland) om koning Vortigern tegen de Picten en Scoten te steunen.
Zij blijven daar en vestigen zich in Kent en laten hun vrouwen en kinderen overkomen, tegen de wil van de koning van Albion. Het land beviel hen goed en zij bouwden er meerdere sterkten. Het land werd later Hengistland of Engistland, nu Engeland, genoemd.
In 449 komen de Friezen van de kuststrook aan de monding van Maas en Waal, nu Zuid Holland, bij hen en samen veroveren ze nu geheel Brittanie.
Tong-castle is de zetel van Hengist. Dit kasteel is in 1855 verkocht aan de graaf van Bradfort voor 197000 pond sterling.
Omstreeks 455 moet hij vluchten en gaat naar Britten bij Wassenaar.
Een aantal jaren later keert hij terug naar Albion om er de troon te bemachtigen.
In 483 zou hij zijn gestorven, 110 jaar oud, zodat zijn levensverhaal met de nodige scepsis moet worden gelezen.
Kind van Hengist uit onbekende relatie:
1 [misschien] Rovenna. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.2.1.
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1 Rickhold van Fresia is geboren omstreeks 410, zoon van Richoldus Uffo van Fresia en Rompa Odilbaldina (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1). Rickhold is overleden in 496, ongeveer 86 jaar oud.
Notitie bij Rickhold: MD Teenstra: Rickhold, koning van Friesland, sterft na eene
regering van 64 jaren, en wordt te Titoburg begraven. Zijn
zoon ODEBALD volgt hem als koning in Friesland op, en
vestigt zich op het kasteel Dockenburg. Hier werd hem de
eerste zoon geboren; reeds 8 dochters had hij in Titoburg verwekt.
Kind van Rickhold uit onbekende relatie:
1 Odebald van Fresia, geboren in 444. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.
1.1.1.3.1.1.1.1.2.1 Rovenna, dochter van [misschien] Hengist (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.2).
Notitie bij Rovenna: Jaar 454.
De koning van Engeland wordt verliefd op Rovenna vanwege haar schoonheid en trouwt haar in 2e huwelijk. Een eerdere zoon van Vortigern hitst de bevolking op en stoot hem van de troon. Veel Friezen vluchten naar Schotland.
Rovenna lukt het haar stiefzoon van kant te helpen met gif, waarna haar vader naar Engeland terugkeert van het huis te Britten bij Wassenaar, waarheen hij gevlucht was.
Rovenna trouwde in 454 met Vortigern.
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1 Odebald van Fresia is geboren in 444, zoon van Rickhold van Fresia (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1). Odebald is overleden in 527, 82 of 83 jaar oud.
Notitie bij Odebald: MD Teenstra: ODEBALD, zoon van Rickhold, in 444 geboren,
huwt met eene Noordsche prinses, en bekomt van zijnen
vader het gebied over het kasteel en het land van Títoòurg,
met den titel van graaf, benevens het gebied over Engeren
en Weslfalen.
MD Teenstra 527: De Friesche koning ODEBALD sterft en wordt bij zijnen vader en gade te Teckelenóurg bijgezet, na eene regering van 31 jaren. Zijn zoon volgt hem op als Rickhold
11, onder wiens regering de Deensche koning HAROLD, met
vele woeste Noren in 510 een inval in Tekelenburg deed,
en aldaar grooten buit maakte, waarop de Friesche koning
zijn beroemden veldoverste Hercon (van het aanzienlijk ge
slacht der Roodmannen afkomstig), uit wederwraak naar
Denemarken zond, die aldaar vreesselijke tooneelen van roof
en moord, plundering en brandstichting aanrigtte.
Odebald trouwde, 26 of 27 jaar oud, in 471 met NN.
Kind van Odebald en NN:
1 Richoldus II van Fresia, geboren omstreeks 475. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1 Richoldus II van Fresia is geboren omstreeks 475, zoon van Odebald van Fresia (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1) en NN. Richoldus is overleden in 570, ongeveer 95 jaar oud.
Notitie bij Richoldus: Was de derde koning van Fresia en de oudste zoon van Odibaldus en vanaf 470 koning.
MD Teenstra:
Volgt zijn vader in 527 op als vorst der Friezen.
Omstreeks 550 blijkt dat de Friezen schatplichtig zijn aan de Franken en betalen met ossehuiden.
Kinderen van Richoldus uit onbekende relatie:
1 Beroaldus van Fresia. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
2 Odilbald van Fresia [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.2].
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Beroaldus van Fresia, zoon van Richoldus II van Fresia (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1). Beroaldus is overleden omstreeks 590.
Notitie bij Beroaldus: 4e koning van Frisia. hij werd in 589 of 593 verslagen bij Englum door de Franse koning Clotarius II waarbij hij waarschijnlijk werd gedood.

Elders gepubliceerd: volgt zijn vader in 570 op als koning der Friezen, en na het overlijden van zijn schoonvader Ridsard kwam ook West Friesland erbij.
In 622 is Iglo Galama landvoogd over Engeren (Engelsheim) en Westfalen, waar Dagobert, een zoon van Clotarius II probeert die landen op de Friezen te veroveren. In 628 sterft Clotarius en zijn zoon Dagobert verovert Utrecht op de Friezen en bouwt er een Christenkerk.
Dagobert I trekt verder ten strijde tegen de Friezen en verslaat deze waarbij koning Beroald sneuvelt. Heel Friesland wordt geplunderd door het leger van Dagobert en gevangenen worden als slaven in Frankrijk verkocht.

Zie: http://ingelheimergeschichte.de/geschichte0105/ortsgeschichten/ni/fileadmin/templates/images/logo-unterseite/uploads/index.php?id=61
Dass sich auch Friesen am Ingelheimer Rheinhafen niedergelassen haben könnten, darf nicht überraschen; friesische Fernhandelskaufleute dominierten auf den schiffbaren Flüssen des 7. Jahrhunderts und bildeten z. B. am Mainzer Rheinufer eine eigene Siedlung, von Palisaden umgeben, auf dem Gebiet des heutigen Hilton-Hotels.

Im Gräberfeld I in Frei-Weinheim – auf dem Gelände des ehemaligen Bahnhofs der Selztalbahn –, das zu dem Zeitpunkt eigentlich schon nicht mehr benutzt wurde, fand man - völlig isoliert - ein Brandbestattungsgrab, und das bedeutet eine Beisetzungssitte, die sich im fränkischen Raum sonst nirgends findet, während sie im niederrheinisch-friesischen sowie norddeutschen Raum noch üblich war. Die Brandreste waren in einem sog. Badorfer Kugeltopf bestattet, den man in die Zeit des 8. bzw. 9. Jahrhunderts datiert (nach Astrid Wenzel S. 28; dort Näheres).
Beroaldus trouwde met [misschien] NN Ridsardsdochter. NN is een dochter van Ridsard.
Kinderen van Beroaldus en NN:
1 [misschien] Hercon [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1]. Hercon is overleden in 612.
Notitie bij Hercon: Begaf zich in dienst van hertog Karel van Brabant en was een ruw persoon.
Trok in 606 met zoon Pepijn van Karel van Brabant naarde Frankische koning Clotarius II en nam dienst in zijn leger.
Hij ging naar Schotland
2 [misschien] Aldgist (Aldgisl) (Aldgillis)(Aedsge)(Adgild) van Fresia, geboren in 623. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2 Aldgist (Aldgisl) (Aldgillis)(Aedsge)(Adgild) van Fresia is geboren in 623, zoon van [misschien] Beroaldus van Fresia (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1) en [misschien] NN Ridsardsdochter. Aldgist is overleden in 679, 55 of 56 jaar oud.
Notitie bij Aldgist: Bron: Noord-Hollands Archief, Kleine Houtweg, Haarlem. Familiearchief Semeijns de Vries van
Doesburg, toegangsnr: 142, inventnr: 13, los schrift in dikke map.
S T A M L I J S T Van den oorsprong, voortgang ende geschiedenissen des ouden en edelen geslachts van A D E L E N. Gepubliceerd door: http://www.thijspostma.nl/Adelen.pdf
Adgillus, is de vijfde koning van Friesland geworden. Hij Hij was van zeer stillen en vreedzamen aard. Stierf Ao 672 en de zyn zone Radbodus is de zesde koning van Friesland geworden.
(De gegevens van de voorouders van Adgillus zijn overgenomen van deze stamlijst. Daarna zijn andere bronnen gevolgd.)

In dit parenteel van Aldgist, een vorst (voorman, leider) van een volksstam, die in Romeinse bronnen de Frisii genoemd worden, zijn de vermelde gegevens zoveel als mogelijk is gebaseerd op de oudst bekende bronnen. Die oude bronnen alleen zijn onvoldoende om een sluitend parenteel te maken tussen de eerst vermelde vorst in Fresia of Frisia en de laatst vermelde. De stammen die als Frisii werden aangeduid leefden langs de kust vanaf ongeveer Kales (Calais) in het zuiden tot aan de Weser in het noorden. Om toch mogelijke verbindingen tussen vermelde personen te kunnen leggen is gebruik gemaakt van allerlei nadere publicaties over de historie van dit gebied langs de Noordzee. Die publicaties zijn niet altijd eenduidig en soms met elkaar in tegenspraak. De mijn inziens meest logische is aangehouden. Daarbij ga ik er vanuit dat de Oerfriezen en de Denen nauw aan elkaar verwant zijn. Tevens dat de overheersing en kerstening van de Frisii heeft plaatsgevonden vanuit het zuidoosten via de Rijn en vanuit het zuiden langs de kust vanaf de oversteek naar Engeland bij Kales (Calais)
De voorouders van Aldgist zijn ook vermeld, maar op grond van oncontroleerbare gegevens en bedoeld om aan te geven dat de Frisii hier al voor het begin van onze jaartelling aanwezig waren.

Uit: http://ijpelaan.nl/Archief/Graven/Aldgisl.html
Er is voor de zevende eeuwse Aldgisl maar één bron: de "Vita S. Wilfridi" van Eddius Stephanus uit York. Gegevens daaruit zijn overgenomen door Beda in zijn Historia ecclesiastica Angiorum; aldaar is de naam Aldgisl echter zonder verantwoording vervangen door Rathbed, waarschijnlijk door verwisseling met Radboud. Een primaire bron is er niet en een onafhankelijke tweede bron is er ook niet. Genealogie: Geen enkel gegeven bekend.
Hersteld in hoofdstuk 4 n.a.v. een opmerking vanaf de site www.nifterlaca.nl
Beda hoofdstuk 19 passage: "and honorably received by that barbarous people and their King Aldgist, to whom he preached Christ"
Uit diverse publicaties:
Volgt in 630 zijn vader op als vorst. Is dan nog minderjarig en vier regenten worden aangesteld. deze staan onder toezicht van Dagobert I koning der Franken, die heerst over Friesland. De Friezen moeten dulden dat het Christendom in deze landen wordt ingevoerd, desnoods door middel van het zwaard. De grenzen van Friesland werden ingekort en een belasting van 600 ossen werd opgelegd.
Zie M D Teenstra; 1e Deel Breedvoerige tijdrekening....;
677: De Frieze Koning Aldgisl (vader van Radbod) verleent onderdak aan Wilfried, bisschop van York,na hevige storm gestrand op de Friesche kust en die op doorreis is naar Rome. Koning Aldgisl verleent de bisschop zelfs toestemming om te prediken, maar laat zich zelf niet bekeren.
679: Aldgisl sterft en wordt bijgezet in de koninklijke grafkelder te Stavoren. Hij wordt opgevolgd door zijn zoon Radbod. Radbo(u)d koning der Friezen, verbrandt de christenkapel, De Wiltenburg.
Aldgist trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 647 met [misschien] nn.
Kinderen van Aldgist en nn:
1 [misschien] Radboud I van Fresia, geboren omstreeks 650. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.
2 [misschien] Heilam van Fresia [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.2].
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1 Radboud I van Fresia is geboren omstreeks 650, zoon van [misschien] Aldgist (Aldgisl) (Aldgillis)(Aedsge)(Adgild) van Fresia (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2) en [misschien] nn. Radboud is overleden in 719 in Medemblik, ongeveer 69 jaar oud.
Notitie bij Radboud: Vermeldingen uit de jaren 692-698 en 714-720
Gegevensbronnen:
http://ijpelaan.nl/Archief/Graven/Radboud.html
http://www.graafschap-middeleeuwen.nl/genealogie/
B K S Dijkstra; Een stamboom in been. Uithgave de Bataafse Leeuw 1991.
Zie ook De afstamming van de Hollandse graven van dr. Kees Nieuwenhuizen, gepubliceerd in de Nederlandsche Leeuw 126-2, 2009.
Zie M D Teenstra: Kronijk of Breedvoerige Tijdrekenkundige Tafel in bijzonderheid voor de Provincies Groningen, Friesland en Drenthe, waarin tevens voorkomt een chronologisch overzicht van de Vaderlandse Geschiedenis, met bijlagen.
(Bij het beoordelen van verschillen die in de diverse publicaties voorkomen heb ik, Anne Post, een lijn aangehouden waarbij opvolgende vorsten in principe een familieband hebben, te beginnen met vader-zoon, tenzij duidelijk blijkt dat de opvolging een andere oorzaak heeft. Ook komen er onverklaarbare dataverschillen voor en er zijn problemen omtrent de plaats op de tijdbalk, zoals zeer hoge ouderdom. Deze zijn niet allemaal opgelost en waarschijnlijk ook niet op te lossen )
Volgens M D Teenstra is de jonge Radboud naar het hof in Denemarken gezonden voor zijn opvoeding. Hij was sterk en gespierd, maar had een barbaars voorkomen, mede veroorzaakt door twee grote, brede tanden die zijn mond enigszins ontsierde.
Hij verfoeide de Frankische indringers en moest niets hebben van priesters.
Hij nam Utrecht in en haalde het Christenkerkje omver. Daarna nam hij Nijmegen in. Op de zuiderpoort heeft hij in de Bentheimer zandsteen de tekst : "Hic finitur Regnum Stauriae" laten beitelen: Hier eindigd het Rijk van Stavoren.
Vorst in Frisia. Vermeld in 688.
Uit: http://members.chello.nl/~r.olijve1/vroege_middeleeuwen.htm
689; Radboud wordt bij Dorestad (Wijk Bij Duurstede) door Pepijn II verslagen. Vermelde andere datum is 692.
Friezen worden terug gedrongen naar het Noorden.
(Opmerking Anne Post: waarschijnlijk is deze toevoeging niet helemaal juist. Het Friese leger werd teruggedrongen naar het Noorden. Dit gebied langs de Rijn tot aan de Noordzee werd inmiddels bewoond door een gemengde bevolking van Bataven en verwante stammen, de latere Hollanders en ook door de Friezen. De benamingen Frisia als leefgebied van de Frisii is afkomstig uit Romeinse bronnen. Met Frisii werden alle stammen bedoeld die ten noorden van de Rijn en verder langs de kust woonden. De eigenlijke Friezen woonden op een smalle strook langs de kust, dat hoog lag en niet werd overstroomd door de zee en ten westen en ten noorden van de Drentse hoogvlakte langs de boorden van de in zee uitstromende rivieren en daartussen op kunstmatig opgeworpen hoogten, terpen of wierden genoemd. Deze Friezen waren Angel-Saksen en nauw verwant aan de Denen. Volgens mondelinge overleveringen was het leefgebied van deze Friezen in de eerste eeuwen van onze jaartelling al of niet tijdelijk groter tot in Westfalen, maar vermoedelijk gaat het hier om enclaves, waar het goed toeven was. Een deel van de Friezen is in vroeger eeuwen overgestoken naar Engeland, volgens overgeleverde verhalen. Tussen de Utrechtse heuvelrug en de naastgelegen Veluwe en de smalle hoogten langs de kust was bewoning praktisch niet mogelijk vanwege de lage ligging en slappe venige grond. De contacten tussen Friezen en Bataven vonden grotendeels alleen plaats door vervoer over water met de kogge.)
Uit de Annales Egmundensis:
694: Hertog Pepijn overwon Radboud, de hertog der Friezen, in de strijd, en onderwierp Friesland en hij zond de heilige Willibrord, die door de zalige paus Sergius tot aartsbisschop was gewijd, daarheen om het woord Gods te prediken. De heilige Adalbert echter heeft in de plaats die Ekmunda (Egmond) heet tot het tijdstip van zijn heengaan bij een zekere Eggo gewoond en zeer veel harten tot heil des geloofs opgeheven. (Opmerking: Er is geen zekerheid dat hier Egmond in het huidige Noord Holland wordt bedoeld. Waarschijnlijker is een plek aan de monding van de Aa, die in Frans Vlaanderen van St. Omaars naar de kust loopt en bij het vestingstadje Grevelingen, gelegen tussen Kales (Calais) en Duinkerken, in zee stroomt. De kuststroken aldaar werden ook bewoond door volken die door de Romeinen als Frisii werden aangeduid en welke aanduiding door de Franken is overgenomen)

In 716 verdrijft Radboud de Franken, na de dood van Pepijn, en behaalt bij Keulen een volkomen overwinning op de Franken, waarbij hij de weduwe Plectrude van Pepijn verdrijft. Hij keert met grote buit naar Fresia terug.
Daarvoor had hij Dorestad en Utrecht al ingenomen en de ouderlijke godsdienst weer in ere hersteld.
Een jaar later. in 717, komt Karel Martel met een groot leger naar Friesland en behaalt bij Utrecht een grote overwinning. De Friezen worden opnieuw onder Frankisch bewind gebracht.
Na te zijn gestorven in Medemblik is hij bijgezet in Stavo’s tempel in Stavoren.
Zie ook: Dirk Wouters; Genealogische Kroniek van het Geslacht van Egmond. "In den Jaere ons Heren VIIc. ende XXV (725) starff Rabbout Coninck van Vrieslant daer men off leest inde legende van sinte Willibort.
Dese heeft gehadt twee zonen, denoudsten geheeten Poppo ende die ander geheeten Aldgillus, ende hadde noch een dochter geheeten Ronella ende dese was een moeder van sinte Fredericus Bisschop van Utrecht. Poppo starff ende heeft gheen kinderen gehadt ende Aldgillus is Conynck geworden ende bekert tot den kersten gelove, overmits den haestigen doot zyns vaders Rabbout. Dese Aldgillus heeft twee zoonen gehadt den oudsten geheeten Gondebolt ende die jongste Rabbout.Dese Rabbout es heere geweest van neder Vrieslant, daer nu Egmont in leyt. Ende die goede Gondebolt haestende om te beschermen dat kersten gelove is gereyst met Rolant ende met veel heeren by die grote Conynck Kaerll omme tegens den ongelovigen Saracenen te streyden daer zy altesamen verslagen worden voer dat kersten gelove in Ronciovael."
De genealogische gegevens die Wouters gebruikt zijn hoogstwaarschijnlijk ontleent aan "Die chronycke ofte historien der edelre en welgeboren heeren ende baroenen van Egmont" van Antonius Hoveus. Gebleken is dat deze chronyck niet altijd even betrouwbaar is.
Radboud trouwde, ongeveer 22 jaar oud, in 672 met [misschien] nn.
Kinderen van Radboud en nn:
1 [misschien] Aldgist (Aldgillis) van Fresia [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1], geboren in 673.
Notitie bij Aldgist: Jong overleden.
2 [misschien] Bubo of Poppo van Fresia, geboren in 674. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2.
3 [misschien] Aldgist II (Aldgillis) van Fresia, geboren in 675. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.
4 [misschien] Ronella van Fresia [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.4].
5 [misschien] Theudesinde van Fresia, geboren in 677. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.5.
6 [misschien] Bolswina van Fresia. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.6.
7 [misschien] Horn van Fresia [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.7].
Notitie bij Horn: Naar hem zou de stad Hoorn vernoemd zijn. (Oudh. en Gesticht van Friesland, dl II, blz 389)
8 [misschien] Heila van Fresia. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.8.
9 [misschien] NN van Fresia. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.9.
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2 Bubo of Poppo van Fresia is geboren in 674, zoon van [misschien] Radboud I van Fresia (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1) en [misschien] nn. Bubo is overleden in 732, 57 of 58 jaar oud.
Notitie bij Bubo: Vermeld als Bubo, Bobba of Poppo. Het is niet duidelijk uit het bronmateriaal wat er precies geschreven staat.
Poppo was hertog van de Friezen in 734 toen hij in de slag aan de Boorne sneuvelde. Hij was zijn mogelijke vader in 719 opgevolgd als vorst van de Friezen. Poppo probeerde het aan de Franken verloren gebied (West Friesland) te heroveren, maar verloor nu geheel Friesland tussen Vlie en Lauwers aan de Franken.
Zie ook: De afstamming van de Hollandse graven; Dr. Kees Nieuwenhuizen www.kees.nl/graven/
M D Teenstra vermeld dat in 732 in de slag bij Poitiers de dappere veldheer der Friezen Poppo van Wirdum uit het Fivelgo kwartier sneuvelt. Deze Poppo had een zoon Richolt die een kasteel bij Lingen bezat.
Kind van Bubo uit onbekende relatie:
1 [misschien] Richolt van Fresia [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2.1].
Notitie bij Richolt: Bezat een kasteel in Lingen, waar hij de predikers vervolgde.
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3 Aldgist II (Aldgillis) van Fresia is geboren in 675, zoon van [misschien] Radboud I van Fresia (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1) en [waarschijnlijk] nn. Aldgist is overleden in 734, 58 of 59 jaar oud.
Notitie bij Aldgist: volgt zijn vader in 719 op als vorst der Friezen.
Aldgist ook Adgild genoemd, liet zich dopen en leefde op goede voet met de Franken.
Sneuvelt aan de Middelzee in 734 in de strijd tegen Karel Martel.
Aldgist trouwde met NN van nn.
Kinderen van Aldgist en NN:
1 [misschien] Gondebald van Fresia, geboren na 700. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.1.
2 [misschien] Radboud II van Fresia, geboren na 700. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.
3 [misschien] Jan van Fresia [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.3].
Notitie bij Jan: Werd Paap Jan genoemd vanwege zijn vroomheid. Heeft met Aurelius Jeruzalem ingenomen en zou in Hoog Ethiopië een keizerrijk hebben gesticht.
4 [misschien] Cromella van Fresia. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.4.
5 [misschien] Sandacilla van Fresia. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.5.
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.5 Theudesinde van Fresia is geboren in 677, dochter van [misschien] Radboud I van Fresia (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1) en [misschien] nn. Theudesinde trouwde, 19 of 20 jaar oud, in 697 met [misschien] Grimoald II van Neustrië, 16 of 17 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Theudesinde en Grimoald: Hofmeier
Grimoald is geboren in 680, zoon van Pippin II de Middelste van Austrasie en Plektrud van nn. Grimoald is overleden in 714, 33 of 34 jaar oud.
Notitie bij Grimoald: Grimoald was graaf in Neustrië, een groot graafschap in Noord Frankrijk met Parijs als centrum en grenzend aan het land van de Frisii, later Frans Vlaanderen genoemd. Grimoald is bij Luik gesneuveld.
Maar volgens Teenstra is hij in de sint Lambertuskerk in Luik voor het altaar met een mes doorstoken door de Fries Ragnar, die dit deed in opdracht van zijn schoonvader Radboud, omdat deze vond dat hij zijn dochter Theudesinde met minachting behandelde.
Kind van Theudesinde en Grimoald:
1 [misschien] Theodebald van Neustrië [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.5.1], geboren in 698. Theodebald is overleden vóór 741, ten hoogste 43 jaar oud.
Notitie bij Theodebald: Frankisch hofmeier
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.6 Bolswina van Fresia, dochter van [misschien] Radboud I van Fresia (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1) en [misschien] nn.
Notitie bij Bolswina: Bolswina trekt zich na de dood van Hariald terug op een klein buiten in Friesland op heuvelachtige grond. Hier zou later Bolsward zijn ontstaan.(Bolsward is gebouwd op drie heuvels of terpen.
Bolswina trouwde met [misschien] Hariald. Hariald is overleden in 700.
Notitie bij Hariald: Woonde voor zijn huwelijk op een slot bij Dokkum.
Verkrijgt bij zijn huwelijk het graafschap Titoburg. (Teutoburg)
Verdronk in Medemblik in de gracht tijdens een gevecht met indringende benden uit de gewesten die tot het gebied van zijn Zwager Grimoald behoorden.
Kind van Bolswina en Hariald:
1 [misschien] Gordianus van Fresia [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.6.1].
Notitie bij Gordianus: Werd voor zijn opvoeding naar het hof in Denemarken gezonden doch werd in 711 door zijn grootvader Radboud terug geroepen om legerhoofdman van de Friezen te worden.
In 712 plundert hij het tegenwoordige Zuid Holland en Gelderland.
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.8 Heila van Fresia, dochter van [misschien] Radboud I van Fresia (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1) en nn. Heila trouwde met Edelhard van Saksen. Edelhard is een zoon van NN van Saksen.
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.9 NN van Fresia, dochter van [misschien] Radboud I van Fresia (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1) en nn. NN trouwde met Berthoald van Saksen. Berthoald is een zoon van NN van Saksen.
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.1 Gondebald van Fresia is geboren na 700, zoon van [misschien] Aldgist II (Aldgillis) van Fresia (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3) en [misschien] NN van nn. Gondebald is overleden in 749, ten hoogste 49 jaar oud.
Notitie bij Gondebald: Volgt zijn vader in 734 op als 8e koning der Friezen.
In 744 wordt de latere prediker Ludger in Frisia te Wierum geboren uit aanzienlijke ouders. (Vermoedelijk uit het geslacht van de graven van Werl)
Uit Teenstra Breedvoerige tijdrekening: 749; Gondebald heeft zijn opvoeding aan het Franse hof genoten, was geen christen, maar veroordeelde de christenen niet.
Toen hij stierf liet hij onmondige kinderen na, maar zijn broer Radboud volgde hem op als vorst der Friezen.
Volgens Teenstra trekt Gondebald, één der zonen van Radboud II, in 778 als leenman van Karel de Grote met een groot leger door Spanje waarbij in de gevechten in Gasconje, Gondebald sneuvelt. (In strijd met wat Teenstra in het jaar 749 vermeldt.)
Gondebald trouwde met [misschien] NN van nn.
Kinderen van Gondebald en NN:
1 [misschien] NN van Fresia [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.1.1].
Notitie bij NN: Was in Franse krijgsdienst.
2 [misschien] Tecla van Fresia. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.1.2.
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2 Radboud II van Fresia is geboren na 700, zoon van [misschien] Aldgist II (Aldgillis) van Fresia (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3) en [misschien] NN van nn. Radboud is overleden na 755.
Notitie bij Radboud: Vermeld in 743; volgt zijn broer Gondebald in 749 op als 9e en laatste vorst der Friezen; vlucht in 754.
Heeft zijn opvoeding genoten aan het Deense hof, bij zijn oom van moeders zijde en was vanaf zijn 9e jaar vertrouwd gemaakt met de afgodendienst van zijn voorvaderen.
MD Teenstra in Friesch-Gronings-Drentse geschiedenis: vermeld dat Radboud slechts 20 jaar oud was bij het aanvaarden van zijn regering;vermeldt in 755 dat Radboud Utrecht bestormt; vermeld dat in het jaar 775 Radboud II in twee veldslagen door Karel de Grote wordt overonnen. Radboud vlucht naar Denemarken. Frisia definitief onder Karolingisch bestuur.
Friesland wordt eerst door vreemde veldheren bestuurd en daarna door potestaten die vervolgens door de Friezen zelf worden gekozen en van wie 14 met name bekend zijn, die van 802 tot 1498 regeerden.
Volgens Teenstra hield in 775 het koninkrijk Frieslan op te bestaan na een regeerperiode van 343 jaar.Dat rijk bestond uit een groot deel van het huidige Noord Holland, vanaf de Reker bij Kinhem en verder het huidige Friesland, Groningen, Drenthe en een gedeelte van Overijssel.
Radboud trouwde met [misschien] Amarea van de Hunnen.
Kinderen van Radboud en Amarea:
1 [misschien] Aldgillis III van Frisia, geboren na 725. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.
2 [misschien] NN van Frisia, geboren na 725. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.2.
3 [misschien] Gondebald van Fresia [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.3].
4 [misschien] Gerbrand van Fresia [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.4].
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.4 Cromella van Fresia, dochter van [misschien] Aldgist II (Aldgillis) van Fresia (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3) en NN van nn.
Notitie bij Cromella: Is waarschijnlijk dezelfde persoon als Cronovella vermeld als kind van Aldgillis III.
Cromella trouwde met Adelbrik Adelen.
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.5 Sandacilla van Fresia, dochter van [misschien] Aldgist II (Aldgillis) van Fresia (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3) en NN van nn. Sandacilla trouwde met [misschien] Wigbert van Engeren. Wigbert is een zoon van Wittekind.
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.1.2 Tecla van Fresia, dochter van [misschien] Gondebald van Fresia (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.1) en NN van nn. Tecla trouwde met Haijo Cammingha.
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1 Aldgillis III van Frisia is geboren na 725, zoon van [misschien] Radboud II van Fresia (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2) en [misschien] Amarea van de Hunnen.
Notitie bij Aldgillis: Vanaf Aldgillis III wordt in deze genealogie de naam Frisia aangehouden i.p.v. Fresia.

Ook vermeld als Graaf van Ahrgouw en Bonngouw.
Wordt ook als Adgild, Aedsge of Gerbrand vermeld. Zoon Radboud was heer van Egmond (Bokkenberg: Historia et Genealogia Egmond) en stamvader van de latere graven van Egmond.
Kinderen van Aldgillis uit onbekende relatie:
1 [misschien] Gondebald van Frisia [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.1], geboren omstreeks 751. Gondebald is overleden in 778, ongeveer 27 jaar oud.
Notitie bij Gondebald: Gesneuveld in de strijd op 27 jarige leeftijd.
2 [misschien] Radboud III van Frisia, geboren in 752. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.
3 [misschien] Cronovella van Frisia, geboren in 753. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.3.
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.2 NN van Frisia is geboren na 725, dochter van [misschien] Radboud II van Fresia (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2) en [misschien] Amarea van de Hunnen. NN is overleden na 782. NN trouwde met [misschien] Siegfried van Jutland. Siegfried is geboren omstreeks 725.
Kinderen van NN en Siegfried:
1 [misschien] Gerberga van Jutland [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.2.1].
2 [misschien] Harald I van Haithabu, geboren omstreeks 750. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.2.2.
3 [misschien] Sigurd van Jutland [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.2.3], geboren in 750. Sigurd is overleden in 798, 47 of 48 jaar oud.
4 [misschien] Halfdan I "de Milde" van Westfold, geboren omstreeks 750. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.2.4.
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2 Radboud III van Frisia is geboren in 752, zoon van [misschien] Aldgillis III van Frisia (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1). Radboud is overleden in 809, 56 of 57 jaar oud.
Kinderen van Radboud uit onbekende relatie:
1 [misschien] Dirk (Diederik) I Frisia, geboren omstreeks 775. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.
2 [misschien] NN van Frisia, geboren omstreeks 778. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.2.
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.3 Cronovella van Frisia is geboren in 753, dochter van [misschien] Aldgillis III van Frisia (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1). Cronovella is overleden na 773, minstens 20 jaar oud.
Notitie bij Cronovella: Is waarschijnlijk dezelfde persoon als Cromella, vermeld bij Aldgist II.
Cronovella trouwde, 19 of 20 jaar oud, in 773 met [waarschijnlijk] A van Adelen.
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.2.2 Harald I van Haithabu is geboren omstreeks 750, zoon van Siegfried van Jutland en [misschien] NN van Frisia (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.2).
Notitie bij Harald: Koning van Haithabu 798-804
Harald trouwde met Irmgard van Engern. Irmgard is een dochter van Warnechin van Engern.
Kinderen van Harald en Irmgard:
1 Harald II van Haithabu [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.2.2.1]. Harald is overleden in 804.
2 Hemming van Haithabu van Denemarken [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.2.2.2]. Hemming is overleden in 812.
Notitie bij Hemming: Sluit in 811 vrede met Karel de Grote. Onderhandelaars namens Karel de Grote waren Wichman I, graaf van Wetigouw en ook Meginhard I. De Eider wordt de grensrivier tussen Denen en Franken.
3 Halfdan II van Haithabu, geboren in 773. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.2.2.3.
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.2.4 Halfdan I "de Milde" van Westfold is geboren omstreeks 750, zoon van Siegfried van Jutland en [misschien] NN van Frisia (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.2).
Notitie bij Halfdan: Koning van Westfold te Holte 802
Halfdan trouwde met Lif van Westmare.
Kinderen van Halfdan en Lif:
1 Sigurd II van Westfold. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.2.4.1.
2 Godfried I van Westfold van Denemarken, geboren in 774. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.2.4.2.
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1 Dirk (Diederik) I Frisia is geboren omstreeks 775, zoon van [misschien] Radboud III van Frisia (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2).
Notitie bij Dirk: Uit: De afstamming van de Hollandse graven; dr. Kees Nieuwenhuizen.
Artikel gepubliceerd in De Nederlandsche Leeuw 126-2, 2009, p. 29 - 39.
..."In de geschreven bronnen over Frisia in de 8ste en 9de eeuw komt de naam Dirk meermalen voor. Een van de twee graven Dirk die in 880 sneuvelden was mogelijk een Fries. Er is een Dirk ‘gratia Dei’ geweest die bezittingen had in noordelijk Frisia en die in 822 stierf, en tenslotte een veldheer Dirk die in 793 in Oost-Friesland zijn laatste gevecht leverde.. Over familiebanden tussen de genoemde Dirken en Gerulfen kan alleen maar gespeculeerd worden. Misschien was een van de twee Dirken die in 880 sneuvelden de ‘missing link’ tussen Gerulf I en II. Verder terug in de tijd is het denkbaar dat Gerulf I een zoon was van Dirk ‘gratia Dei’ († 822). Tenslotte is het mogelijk dat Dirk ‘gratia Dei’ een zoon was van veldheer Dirk († 793). Qua namen vormt het in elk geval een fraaie reeks: veldheer Dirk († 793), Dirk ‘gratia Dei’, Gerulf I, Dirk († 880), Gerulf II en Dirk I van Holland.
Met veldheer Dirk loopt het spoor dood. Hij is - in deze hypothetische reeks - de oudst bekende voorouder van de Hollandse graven. Hij was een verwant van Karel de Grote, maar we weten niet op welke wijze die verwantschap precies liep. Waar hij vandaan kwam weten we ook niet, maar aangezien hij zijn militaire carrière begon in Saksen, in het noordoosten van het Duitse Rijk, is het aannemelijk dat daar zijn geboortegrond lag"...
Dirk trouwde met [misschien] Theodrada (Theodora) van nn. Theodrada is geboren omstreeks 777, dochter van Bernard van nn. Theodrada is overleden omstreeks 845, ongeveer 68 jaar oud.
Kinderen van Dirk en Theodrada:
1 [misschien] Gerulf I graaf in Frisia, geboren omstreeks 800. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.
2 [misschien] Gerhard graaf van Westergo in Frisia, geboren omstreeks 805. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.2.
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.2 NN van Frisia is geboren omstreeks 778, dochter van [misschien] Radboud III van Frisia (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2). NN trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 798 met [misschien] Walacher (Waldger) van nn, ongeveer 25 jaar oud. Walacher is geboren omstreeks 773, zoon van Bernard van nn. Walacher is overleden in 837, ongeveer 64 jaar oud.
Kind van NN en Walacher:
1 [misschien] Radboud IV van Frisia, geboren omstreeks 798. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.2.1.
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.2.2.3 Halfdan II van Haithabu is geboren in 773, zoon van Harald I van Haithabu (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.2.2) en Irmgard van Engern. Halfdan is overleden vóór 807 in Walcheren (gesneuveld), ten hoogste 34 jaar oud.
Notitie bij Halfdan: Koning van Haithabu 804-810
Kinderen van Halfdan uit onbekende relatie:
1 Anulo van Haithabu, geboren in 794. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.2.2.3.1.
2 Harald III Klak van Haithabu, geboren in 795. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.2.2.3.2.
3 Reginfried van Haithabu [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.2.2.3.3], geboren in 796. Reginfried is overleden in 814, 17 of 18 jaar oud.
4 Rorik I van Haithabu, geboren in 797. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.2.2.3.4.
5 Hemming van Haithabu [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.2.2.3.5], geboren in 798. Hemming is overleden in 837 in Walcheren (gesneuveld), 38 of 39 jaar oud.
Notitie bij Hemming: Krijgt in 826, na zijn overgang tot het Christendom, van Lodewijk de Vrome de Zeeuwse eilanden in leen.
Gesneuveld op Walcheren
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.2.4.1 Sigurd II van Westfold, zoon van Halfdan I "de Milde" van Westfold (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.2.4) en Lif van Westmare.
Notitie bij Sigurd: Koning van Haithabu 802-810
Gesneuveld te Bardowick in 810
Kind van Sigurd uit onbekende relatie:
1 Sigurd III van Westfold [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.2.4.1.1]. Sigurd is overleden in 812.
Notitie bij Sigurd: Gesneuveld in 812
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.2.4.2 Godfried I van Westfold van Denemarken is geboren in 774, zoon van Halfdan I "de Milde" van Westfold (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.2.4) en Lif van Westmare. Godfried is overleden omstreeks 811, ongeveer 37 jaar oud.
Notitie bij Godfried: Koning van Denemarken, Värmland, Westfold, Westmare, Hedeland en Haithabu 802-810
Vermoord omstreeks 811, naar men zegt door zijn eigen zoon.
Teenstra vermeldt in het jaar 808 dat Godfried, koning van Denemarken, van moeders zijde een nakomeling van Radboud I van Friesland, als zijnde de achterkleinzoon van Odilbalda, Radbouds dochter, meent aanspraken te hebben op Friesland en zijn zoon Claus met vaartuigen naar de Friese gewesten zendt om die te bezetten.
Dat is niet in overeenstemming met de hier vermelde Godfried I. Deze is een kleinzoon van Radboud II van Friesland.
Kinderen van Godfried uit onbekende relatie:
1 Olaf van Westfold van Denemarken [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.2.4.2.1]. Olaf is overleden in 827.
2 Godfried van Westfold van Denemarken [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.2.4.2.2]. Godfried is overleden in 814.
Notitie bij Godfried: Gesneuveld in Haithabu
3 Erik (Horic) I van Haithabu van Denemarken. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.2.4.2.3.
4 Rolf van Westfold van Denemarken [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.2.4.2.4]. Rolf is overleden in 836.
Notitie bij Rolf: Gesneuveld in 836
5 Ragnar van Westfold van Denemarken [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.2.4.2.5]. Ragnar is overleden in 836.
Notitie bij Ragnar: Gesneuveld in Friesland in 836
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1 Gerulf I graaf in Frisia is geboren omstreeks 800, zoon van [misschien] Dirk (Diederik) I Frisia (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1) en [misschien] Theodrada (Theodora) van nn. Gerulf is overleden in 853, ongeveer 53 jaar oud.
Notitie bij Gerulf: Vermeld in 839 wanneer hij zijn bezittingen in Westergo terug krijgt van de keizer, welke hem in 834 werden afgenomen wegens zijn hulp aan Lotharius tegen zijn vader Lodewijk de Vrome.
Kind van Gerulf uit onbekende relatie:
1 [misschien] Dirk II graaf in Fresia, geboren omstreeks 825. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.2 Gerhard graaf van Westergo in Frisia is geboren omstreeks 805, zoon van [misschien] Dirk (Diederik) I Frisia (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1) en [misschien] Theodrada (Theodora) van nn. Gerhard is overleden in 859, ongeveer 54 jaar oud.
Notitie bij Gerhard: Graaf van Westrichouw, vermeld omstreeks 840 in Hieslum, Westergo.
Schenkt in de periode 825-842, maar in elk geval vòòr 856, goederen aan het klooster Fulda, gelegen in Hieslum.
Kind van Gerhard uit onbekende relatie:
1 [misschien] Alfdag in Frisia [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.2.1].
Notitie bij Alfdag: In de periode 825-842, maar in elk geval vóór 856, deed een Alfdag – niet aangeduid als graaf – een schenking van goederen in Hieslum aan de abdij van Fulda, samen met zijn broers Wulpolt en Folcwar. Zij schonken alles wat zij daar geërfd hadden van hun broer Otger en bovendien een woning met bijgebouwen, landerijen en een jaarlijkse rente in Huron.
In 873 was een graaf Alfdag verantwoordelijk voor de verdediging van Oostergo. In dat jaar deed de Deen Rudolf en helpers een roofoverval in het graafschap van Alfdag in Oostergo. Rudolf werd verslagen door de Friezen die werden geleid door een Deen die al jaren onder hen woonde.
Zie monumenta geographica historica.
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.2.1 Radboud IV van Frisia is geboren omstreeks 798, zoon van Walacher (Waldger) van nn en [misschien] NN van Frisia (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.2). Radboud trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 822 met NN van nn.
Kinderen van Radboud en NN:
1 Günther van nn [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.2.1.1].
2 NN van nn [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.2.1.2].
3 Walrada van nn. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.2.1.3.
4 Waldger II van nn, geboren omstreeks 823. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.2.1.4.
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.2.2.3.1 Anulo van Haithabu is geboren in 794, zoon van Halfdan II van Haithabu (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.2.2.3). Anulo is overleden in 812, 17 of 18 jaar oud.
Notitie bij Anulo: Koning van Haithabu 810-812
Gesneuveld in de strijd in 812
Kind van Anulo uit onbekende relatie:
1 Rorik II van Haithabu [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.2.2.3.1.1]. Rorik is overleden in 882.
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.2.2.3.2 Harald III Klak van Haithabu is geboren in 795, zoon van Halfdan II van Haithabu (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.2.2.3). Harald is overleden omstreeks 852, ongeveer 57 jaar oud.
Notitie bij Harald: Graaf van Rustringen
Koning van Haithabu 812-814
Koning van Denemarken 819-822 en van 826-827
M D Teenstra: Laat zich in 826 door Otgarius, bisschop van Mentz dopen in Engelenheim, samen met zijn vrouw Thora , zijn zonen Godfried en Rudolf en zijn broers Roruk en Hemming.
De Denen zijn verbitterd en laten hem niet meer in hun land toe.De roofzuchtige Horik of Erik volgt hem als koning van Denemarken op. Lodewijk de Vrome beloonde de Deense vorst voor zijn overgang naar het christendom door hem en zijn familie grote delen in leen te geven. Harald wordt Hertog van graafschappen tussen Maas en Oude Rijn tot aan de kust en oostwaarts tot aan de Weser. De graven in die gebieden zoals o.a. Teisterbant, waren ondergeschikt aan Harald. Hij resideerde in Dorestad (Wijk bij Duurstede)
De voormalige Deense koninklijke familie heerst nu in een groot deel van het huidige Nederland. De Denen kunnen het moeilijk verkroppen dat hun voormalige koning tot het Christendom is overgegaan en tussen 834 en 837 varen zij de Rijn op en plunderen en verwoesten Dorestad. In die jaren werden meerdere steden door de Denen geplunderd, zoals Tiel, Utrecht en Antwerpen, maar ook Groningen.
Harald is gesneuveld in een strijd tegen zijn voormalige landgenoten op Walcheren tussen 844 en 852. (Vermoedelijk in het jaar 852)
Harald trouwde met Thora van nn.
Kinderen van Harald en Thora:
1 Guthorm van Haithabu [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.2.2.3.2.1]. Guthorm is overleden in 854 in Friesland.
Notitie bij Guthorm: Gesneuveld in 854 in Friesland
2 Godfried van Haithabu, geboren omstreeks 830. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.2.2.3.2.2.
3 Rudolf van Haithabu [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.2.2.3.2.3]. Rudolf is overleden in 870.
Notitie bij Rudolf: Verkrijgt in 863 Zeeland in leen na eerst vele plundertochten in steden langs de Rijn te hebben ondernomen, tot en met Keulen.
Sneuvelt tegen de Friezen in Westergo (vermoedelijk Westrichouw in Frans Vlaanderen) in 870.
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.2.2.3.4 Rorik I van Haithabu is geboren in 797, zoon van Halfdan II van Haithabu (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.2.2.3). Rorik is overleden vóór 867, ten hoogste 70 jaar oud.
Notitie bij Rorik: Koning van Haithabu 812-814
Krijgt van Lodewijk de Vrome, na zijn overgang tot het Christendom, het graafschap Kinheim in leen.
Gesneuveld tussen 844 en 867 op Walcheren
Kind van Rorik uit onbekende relatie:
1 Knut van Haithabu [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.2.2.3.4.1]. Knut is overleden in 894.
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.2.4.2.3 Erik (Horic) I van Haithabu van Denemarken, zoon van Godfried I van Westfold van Denemarken (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.2.4.2). Erik is overleden in 854.
Notitie bij Erik: Koning van Haithabu.
Volgt in 826 Harald III op als koning van Denemarken, wanneer die zich met vrouw en kinderen en twee broers laat dopen in Engelenheim door de bisschop Otgarius van Mentz.
Erik wordt ook vermeld als Horik.
Kinderen van Erik uit onbekende relatie:
1 Sigurd IV van Haithabu van Denemarken [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.2.4.2.3.1].
Notitie bij Sigurd: Koning van Haithabu 855-862
2 Erik II van Haithabu van Denemarken. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.2.4.2.3.2.
3 Reginhild van Denemarken [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.2.4.2.3.3].
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1 Dirk II graaf in Fresia is geboren omstreeks 825, zoon van [misschien] Gerulf I graaf in Frisia (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1). Dirk is overleden in 880, ongeveer 55 jaar oud.
Notitie bij Dirk: Sneuvelt in 880
Kinderen van Dirk uit onbekende relatie:
1 [misschien] NN van nn, geboren omstreeks 852. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.1.
2 [misschien] Gerulf II graaf in Fresia, geboren omstreeks 850. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.
3 [misschien] Anna of Emma van nn [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.3].
4 [misschien] Gardolf in Frisia [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.4]. Gardolf is overleden na 885.
Notitie bij Gardolf: Vermeld in een oorkonde van 966 als vroegere graaf van een gebied ten noorden van de rivier de Nagel boven Urk, Sudergo in Frisia.
Wordt in 885 vermeld samen met graaf Gerulf de jongere, als afgezanten van Godfried de Deen (de Zeekoning) naar de Duitse keizer om zijn eisen voor te leggen.
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.2.1.3 Walrada van nn, dochter van Radboud IV van Frisia (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.2.1) en NN van nn. Walrada trouwde met Lotharius II van nn.
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.2.1.4 Waldger II van nn is geboren omstreeks 823, zoon van Radboud IV van Frisia (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.2.1) en NN van nn. Waldger trouwde met NN van nn.
Kind van Waldger en NN:
1 Radboud V van nn, geboren omstreeks 848. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.2.1.4.1.
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.2.2.3.2.2 Godfried van Haithabu is geboren omstreeks 830, zoon van Harald III Klak van Haithabu (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.2.2.3.2) en Thora van nn. Godfried is overleden in 885 in Heerspik, Betuwe, ongeveer 55 jaar oud (oorzaak: vermoord) [bron: M D Teenstra Breedvoerige tijdrekening].
Notitie bij Godfried: Heeft zich kennelijk niet laten dopen in 826, zoals Teenstra vermeld, gezien de latere gebeurtenissen.
Vermeld in 851 in welk jaar hij plundertochten onderneemt in de landen langs de Noordzee. hij vestigt zich in Normandië.
Vermeld in 881 als onderdrukker van de Friezen, samen met koning Siegfried van de Noren. Zij roven en branden van Frisia tot in België en langs de Rijn tot Trier.
Godfried laat zich in 882 dopen en krijgt een dochter van Lotharius als vrouw en een bruidschat, zijnde de landen die vroeger zijn oom Roruk in leen had.
Hij wordt in 885 vermoord door krijgslieden van markgraaf Hendrik. Het gezag van de Vikingen in deze streken neemt hiermee na 70 jaar een einde.
In 887 vaart koning Siegfried van Noorwegen de Seine op en gaat ook naar Friesland om zich in de rechten te stellen van de twee jaar eerder vermoorde Godfried. Hij wordt echter door de Friezen veslagen. Siegfried sneuvelt uiteindelijk bij Leuven in een strijd met Arnulf, hertog van Karinthië, een kleinzoon van Lodewijk de Duitser.
Godfried trouwde met Reinhilde van Oostergouw.
Notitie bij Reinhilde: Niet bekend uit welk graafschap Oostergouw zij komt. Er zijn meerdere.
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.2.4.2.3.2 Erik II van Haithabu van Denemarken, zoon van Erik (Horic) I van Haithabu van Denemarken (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.2.4.2.3). Erik is overleden na 870.
Kind van Erik uit onbekende relatie:
1 Erik III van Denemarken [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.2.4.2.3.2.1]. Erik is overleden na 891.
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.1 NN van nn is geboren omstreeks 852, dochter van [misschien] Dirk II graaf in Fresia (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1). NN trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 872 met Radboud V van nn, ongeveer 24 jaar oud. Zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.2.1.4.1 voor persoonsgegevens van Radboud.
Kind van NN en Radboud:
1 Waldger III van nn [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.1.1], geboren omstreeks 873. Waldger is overleden in 936, ongeveer 63 jaar oud.
Notitie bij Waldger: Vermeld als Waldger de Fries
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2 Gerulf II graaf in Fresia is geboren omstreeks 850, zoon van [misschien] Dirk II graaf in Fresia (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1). Gerulf is overleden na 889, minstens 39 jaar oud.
Notitie bij Gerulf: Vermeld 885-889 als comes Fresonum.
De ligging van zijn graafschap is niet bekend. Maar zie hiervoor: http://www.altejeda.com/V4.0/storias/view/21
Ook bekend als Gerulf de jongere.
Graaf van Kennemerland en Teisterbant. Verkregen in 889 als beloning. Dit graafschap was daarvoor in bezit van de Deense graaf Rorik. (Annales Fuldensis)
Zie over Gerulf de oudere en Gerulf de jongere: www.genealogie-mittelalter.de;
Zie ook: Friesland in de middeleeuwen van Halbertsma.
Citaat: Waldger had zijn machtige positie in beginsel te danken gehad aan zijn vader Gerulf - comites Fresonum worden Gerulf en Gardulf door Regino van Prum genoemd, wanneer dit tweetal - wellicht waren het broers - als legati van de Deen Godfried in het jaar 885 diens eisen aan keizer Karel in komen overbrengen. Gerulf stamde niet uit Teisterbant, het gebied aan weerszijden van de Waal stroomafwaarts Tiel, en hoorde evenmin van huisuit bij de Betuwse adel. Als afgezant van Godfried had hij zijn heer verraden, maar dankzij Gerulfs list had men zich van de zo gevaarlijke Deen kunnen ontdoen tijdens de in scene gezette samenspraak te Spijk bij Lobith. Na deze opzienbarende gebeurtenis - wij komen er nog op terug - stond Gerulf in groot aanzien en hij was er de man niet naar de vogels over het net te laten vliegen. Tijdens het gezagsvacuum dat op de uitschakeling van Godfried in de rijndelta volgde, maakte hij in 889 de koning van het Duitse deelrijk, Arnulf van Karinthie (887-899), een reeks van domeingoederen grafelijke rechten door tussenpersonen te laten waarnemen, in casu vertegenwoordigers van de hier vanouds het grafelijke gezag uitgeoefend hebbende families. In dit geval zouden de comites Fresonum, Gerulf en Gardulf, over andere graafschappen dan Kennemerland het bewind hebben gevoerd, ook al vond Godfried beiden bereid als diens legatus op te treden. Misschien hadden zij ook wel geen andere keus en moesten zij zich de status van vazallen laten welgevallen. Wij zullen trouwens nog aannemelijk maken dat Gerulfs voorzaten uit het Friesland tussen Vlie en Lauwers stamden en daarmede is ook het feit in overeenstemming dat de latere graven van Holland in hun eigen graafschap zo weinig allodiale grond bezaten. Gerulf zal zijn betrekkelijk wankele positie in Kennemerland zelf het beste hebben beseft en haastte zich dan ook hierin verbetering te brengen. Hoogstwaarschijnlijk maakte hij zich meteen al meester van Godfrieds beneficia en zijn het deze welke in 889 door de koning in propria werden omgezet. Hij beperkte zich echter niet tot Kennemerland. Op de goederen tussen de monding van de Oude Rijn en de Swithardeshaga volgt et in loco qui dicitur Bodokenlo hobam unam. Op taalkundige gronden is er geen enkel bezwaar tegen dit oord te vereenzelvigen met Boekel bij Akersloot. De omschrijving geeft al aan dat Bodokenlo niet ten zuiden van de Swithardeshaga lag doch men zou ook aan een ligging in Teisterbant kunnen denken, waar zich ook alle andere, vervolgens opgesomde plaatsen bevinden. Met Koch zijn wij namelijk van oordeel dat met het op Bodokenlo volgende Alburch, Aalburg bij Heusden wordt bedoeld.Voor het dan volgende Hornum hebben wij geen oplossing doch het eveneens onvindbaar gebleven Huvi moet wel hetzelfde oord zijn als Huivi, waar een deel van de Teisterbantse bezittingen lagen van de abdij te Prum, vermeld in een uit het jaar 893 daterend register, in een bewerking van Caesarius tot ons gekomen. Blok heeft daar in zijn studie over Teisterbant al op gewezen. Het dan weer komende Teole, waar de graaf mansam unam verwierf, moet wel Tiel zijn. Hekkesluiter is Aske - Asch bij Buren, in het hart van Teisterbant. De Tielse hoba, die weer moet worden opgevat als een buurschap met alle daaraan verbonden gebruiks- en heerlijkheidsrechten, zou wel eens het corpus van het Tielse St. Walburgsklooster kunnen hebben uitgemaakt, in welk geval de schenking van deze hoba een nadere datering voor de kloosterstichting oplevert - na 889, doch voor 892. Gerulf kan hierbij nauwelijks meer een rol hebben gespeeld. Veeleer kan het de bedoeling van graaf Waldger zijn geweest de stichting van het klooster ten goede te laten komen aan het zieleheil van zijn vader, en om zijn ouders in de kloosterkapel bij te zetten, zoals dit zeker ook zal zijn geschied met graaf Waldger zelf, diens gade en hun zoon, Radbodo. De voorzaten van Gerulfs waren daarentegen geworteld in veel noordelijker streken, wij zullen deze aanstonds nog in het Friese Westergo op het spoor komen De Friese eenden die de Deense ganzen in de Teisterbantse waren komen aflossen, werden door de omwonenden wel geduld maar niet bijgevoederd. De klassieke list die Waldger te baat nam teneinde voorgoed af te rekenen met hertog Everhard - een jachtpartij bood hem daartoe de gelegenheid - illustreert hoe hoog de spanning tussen de Friese homo novus en de vanouds in het stroomgebied van de grote rivieren de boventoon gevoerd hebben de geslachten gerezen was. Everhard, bijgenaamd Saxo, behoorde namelijk tot de aanzienlijksten van Hamaland en zelfs tot de rij aristocratie. Betrokken bij een poging, het in 881 door de Noormannen bezette palatium te Nijmegen te heroveren, was hij door Godfried gevangen genomen en tegen een zeer hoog losgeld weer vrijgelaten. De daarbij ondergane vernederingen hadden Everhard met wrok vervuld, zodat de samenzweerders hem in 885 bereid gevonden hadden de Deen de eerste zwaardhouw toe te dienen. Op een en ander zullen wij nader terugkomen. Als vechtersbazen waren Everhard en Waldger zeker aan elkaar gewaagd, hetgeen onze verwondering niet wegneemt dat de dood van de hertog onverzoend bleef - Waldger moet wel zeer machtig geweest zijn. De koning volstond met het benoemen van Everhards broer Megin hard tot dux.77
Kinderen van Gerulf uit onbekende relatie:
1 Waldger van Fresia. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.1.
2 Dirk I graaf in Frisia, geboren omstreeks 874. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.2.1.4.1 Radboud V van nn is geboren omstreeks 848, zoon van Waldger II van nn (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.2.1.4) en NN van nn. Radboud is overleden in 874, ongeveer 26 jaar oud.
Notitie bij Radboud: Sneuvelt in 874.
Radboud trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 872 met NN van nn, ongeveer 20 jaar oud. Zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.1 voor persoonsgegevens van NN.
Kind van Radboud en NN: zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.1.
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.1 Waldger van Fresia, zoon van Gerulf II graaf in Fresia (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2).
Notitie bij Waldger: Citaat uit Halbertsma; Friesland in de middeleeuwen.
Waldger had zijn machtige positie in beginsel te danken gehad aan zijn vader Gerulf - comites Fresonum worden Gerulf en Gardulf door Regino van Prum genoemd, wanneer dit tweetal - wellicht waren het broers - als legati van de Deen Godfried in het jaar 885 diens eisen aan keizer Karel komen overbrengen.
Waldger vermoorde hertog Eberhart.
Waldger trouwde met [waarschijnlijk] Alberada van nn.
Kind van Waldger en Alberada:
1 Radboud van Fresia [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.1.1].
Notitie bij Radboud: Ook vermeld als Radbodo
Radboud bleef kinderloos.
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2 Dirk I graaf in Frisia is geboren omstreeks 874, zoon van Gerulf II graaf in Fresia (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2). Dirk is overleden in 939 in Egmond, ongeveer 65 jaar oud.
Notitie bij Dirk: Vermeld in oorkonden als Thidericus Fresonie.
Uit: de afstamming van de Hollandse graven van dr. Kees van Nieuwenhuizen.
Zie M D Teenstra: Breedvoerige tijdrekening enz.:
In 922 begint het grafelijk bewind in Holland. Dirk I, zoon van Gerolf, wordt door koning Karel de Eenvoudige, bij giftbrief van 15 juni, bevestigd, waarbij hij de kerk van Egmond verkrijgt met alle daartoe behorende rechten, lieden, landen, bosschen enz.
Daarnaast verkreeg hij het bezit van zijn vader.
Uit http://ijpelaan.nl/Archief/Graven/Dirk-I.html
Geboortedatum onbekend, overleden op 6 oktober, misschien in het jaar 936. Zoon van wellicht Gerulf II. Genoemd in oorlonden 916, mogelijk tot 949. Kinderen: onwaarschijnlijk Dirk II. Verwijst voor gegevens naar Nijhoffs Geschiedenislexicon, 1981; Genealogie van de graven van Holland, 1954; Biographisch woordenboek der Nederlanden, 1858; Nieuw Nederlandsch Biographisch woordenboek, 1911; Annales Egmundensis;
De oudste gegevens staan in het Latijn vermeld in de Annales Egmundenses. Omtrent de aanduiding van plaatsen in het Latijn en de vertaling in het Nederlands bestaan grote verschillen van mening. (Zie hierover wat anderen, o.a. J. Bolhuis van Zeeburgh hierover heeft geschreven.) AE 863: Annales Egmundenses : 863. Karel de Kale en graaf Dirk :
«Iste Karolus Calvus Pii Ludovici filius rex quando esset imperator Theoderico comiti largitus est Ekmundam cum pratis, silvis et omnibus aliis que inter Forthrapa et Suithertes nunc posteri eius possident anno Domini DCCCLXIII.»
Bron : Alcuinus, Vita Willibrordi; Vita Adalberti.
Hier staat dat Karel de Kale, zoon van Lodewijk de Vrome een schenking doet aan Theoderico genaamd Ekmundam en grond gelegen tussen Forthrapa en Suithertes. Zie ook Albert Delahaye;
Deze gronden kunnen NIET in Frisia of Fresia hebben gelegen, want dat gebied was niet van Karel de Kale. Frans Vlaanderen echter wel. En dan moet Ekmundam NIET vertaald worden met Egmond, maar met Emunde, zoals ook in de oorkonde van 922 staat. Emunde is de monding van de Aa, welke rivier vanaf St. Omaars naar de vesting Grevelingen stroomt en aldaar in zee uitmondt. (Frans Vlaanderen) Suithertes is Sutrachia ten zuiden van Terwaan, in het FransThérouane. Dirk als graaf van Kennemerland kan dus niet.
Opmerking Anne Post:
Het gebied grenst echter WEL aan het toenmalige Frisia en uit latere oorkonden in andere gebieden zien we eenzelfde soort constructie. (Oorkonde 15 mei 1040 Bisschop van Utrecht verkrijgt landgoederen gelegen in het bisdom Münster, welke echter wel aansluiten bij zijn eigen bisdom)
Maar er is nog een andere reden waarom het wel juist is. Na het overlijden van Lodewijk het Kind in 911 wordt het Frankische Rijk opneiuw verdeeld. In 916 pleiten Walter en Dirk, zonen van Gerulf, in Herstal ten gunste van Karel de Eenvoudige. In 918, na het overlijden van Koenraad, kiezen de Lotharingers ook voor Karel de Eenvoudige. Met andere woorden, Frisia behoorde na 911 wel degelijk tot West Francie.
Dirk trouwde met [waarschijnlijk] Geva (Gerberga) van nn.
Kind van Dirk en Geva:
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1 NN (Gerulf??) in Frisia, zoon van Dirk I graaf in Frisia (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2) en Geva (Gerberga) van nn.
Notitie bij NN: Deze persoon is opgevoerd om een gat in de tijdbalk op te vullen.
Kind van NN uit onbekende relatie:
1 Dirk II burggraaf van Gent, graaf in Frisia, geboren omstreeks 932. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1 Dirk II burggraaf van Gent, graaf in Frisia is geboren omstreeks 932, zoon van NN (Gerulf??) in Frisia (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1). Dirk is overleden op 06-05-988, ongeveer 56 jaar oud.
Notitie bij Dirk: Dirk wist tussen 965 en 969, na de dood van zijn schoonvader en de daarop volgende gezagscrisis, in Gent een graafschap te vestigen, dat zich ook uitstrekte over het land van Waas. Boudewijn IV verkrijgt echter het markgraafschap Vlaanderen in leen.
"Vita sancti Alberti"; hierin wordt het leven beschreven van Adalbertus, missionaris eind 7e begin 8e eeuw, en metgezel van Willibrord die onder de Frisii preekte.
Onder graaf Dirk I werden Adalberts relieken overgebracht naar een kerk, die misschien tot het door Dirk I gestichte vrouwenklooster behoorde. Tijdens de heerschappij van Dirk II, burggraaf van Gent en graaf in Frisia, werd het mannenklooster te Egmond gesticht, waar Adalbert speciale verering genoot.
Mogelijk komen deze relieken oorspronkelijk uit een abdij/kerk of klooster bij Emunde, de monding van de Aa bij Grevelingen in Frans Vlaanderen waar Willibrord gepredikt heeft en welk gebouw mogelijk verwoest is en heeft Dirk I het door hem gestichte vrouwenklooster vernoemd naar die plek en het Egmond genoemd. Dit komt in de historie vaker voor; b.v. Assen, ontstaan bij een klooster en vernoemd naar het klooster Assen in Westfalen, waar de eerste abdis waarschijnlijk vandaan kwam.
Dirk trouwde, ongeveer 18 jaar oud, omstreeks 950 met [waarschijnlijk] Hildegard van Vlaanderen, ongeveer 13 jaar oud. Hildegard is geboren omstreeks 937, dochter van Arnulf I van Vlaanderen. Hildegard is overleden omstreeks 978, ongeveer 41 jaar oud.
Kinderen van Dirk en Hildegard:
1 [waarschijnlijk] Arnulf burggraaf van Gent, graaf in Frisia, geboren omstreeks 951 in Gent. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.
2 [waarschijnlijk] Egbert van Rijnland [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.2]. Egbert is overleden in 993.
Notitie bij Egbert: Aartsbisschop van Trier; opdrachtgever voor het schrijven van de "Vita sancti Alberti".
hierin wordt het leven beschreven van Adalbertus, missionaris eind 7e begin 8e eeuw, en metgezel van Willibrord die onder de Frisii preekte.
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1 Arnulf burggraaf van Gent, graaf in Frisia is geboren omstreeks 951 in Gent, zoon van [waarschijnlijk] Dirk II burggraaf van Gent, graaf in Frisia (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1) en [waarschijnlijk] Hildegard van Vlaanderen. Arnulf is overleden op 18-09-993, ongeveer 42 jaar oud (oorzaak: gesneuveld).
Notitie bij Arnulf: Graaf van Gent vanaf 988.
Genaamd Gandensis, dat wil zeggen de Gentse graaf. Heeft zijn vader na 988 korte tijd, tot zijn dood in 993, opgevolgd als graaf van Gent, eigenlijk borggraaf of kastelein van Gent.
Arnulf trouwde, ongeveer 29 jaar oud, in 980 met [waarschijnlijk] Liutgard van Luxemburg, ongeveer 20 jaar oud. Liutgard is geboren omstreeks 960, dochter van Siegfried van Verdun en Hadewig van Lotharingen. Liutgard is overleden na 1005, minstens 45 jaar oud. Zij is begraven in Egmond.
Kind van Arnulf en Liutgard:
1 [waarschijnlijk] Dirk III burggraaf van Gent, graaf in Frisia, geboren in 981. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1 Dirk III burggraaf van Gent, graaf in Frisia is geboren in 981, zoon van [waarschijnlijk] Arnulf burggraaf van Gent, graaf in Frisia (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1) en [waarschijnlijk] Liutgard van Luxemburg. Dirk is overleden op 27-05-1039, 57 of 58 jaar oud.
Notitie bij Dirk: Dirk III genaamd Hierosolomieta, dit is Jeruzalemganger, wordt in de Vita S. Wolbodonis vermeld als "Gandavensis comes Theodericus". Theodericus, graaf van Gent.Ook eigenlijk burggraaf van Gent, want er is ook nog een Lambert die als voogd/burggraaf actief is als opvolger van Walbert die tot 994 wordt vermeld. Lambert I staat te boek als burggraaf van Gent van 1010 tot 1032.
Dirk III stichtte vanuit Gent een nederzetting bij de Merwede om het verkeer over de grote rivieren te kunnen beheersen. Dit leidde tot conflicten met de bisschop van Utrecht.
Hij verpachte daar stukken moeras om deze in cultuur te laten brengen en vergrootte daarmee zijn bezit.
Dirk trouwde met [waarschijnlijk] Othilde van de Nordmark. Othilde is geboren omstreeks 993. Othilde is overleden op 31-03-1044 in Quedlinburg, ongeveer 51 jaar oud.
Notitie bij Othilde: Keerde na de dood van haar man terug naar de Nordmark waar zij in 1044 overleed.
Kinderen van Dirk en Othilde:
1 [waarschijnlijk] Dirk IV burggraaf van Gent. graaf van Rijnland [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.1], geboren omstreeks 1010. Dirk is overleden op 13-01-1049, ongeveer 39 jaar oud (oorzaak: gesneuveld nabij Dordrecht).
Notitie bij Dirk: Graaf van Rijnland in Fresia. Zijn grafelijke burcht stond in Rijnsburg, aan de Oude Rijn, direct ten oosten van het huidige Katwijk. Het graafschap bestond voornamelijk uit de bewoonbare zandruggen langs de Noordzee en de bewoonbare hoogten van de Rijndelta. Tussen dit gebied en de Utrechtse heuvelrug lag een grotendeels moerassige laagte waar nauwelijks bewoning mogelijk was. Zijn vader was al begonnen zijn gebied naar het oosten toe uit te breiden en Dirk IV zette dit voort. Hij eigende zich gronden toe tussen het huidige Zwammerdam en Bodegraven om dit te laten ontginnen, doch daardoor kwam ook hij in conflict met de bisschop van Utrecht, in die tijd Bernold. Keizer Hendrik III bemoeide zich er mee en dwong in 1046 Dirk ertoe die gebieden op te geven. Direct na het vertrek van de keizer begon Dirk de bisdommen Utrecht en Luik te plunderen. Hierop volgde een strafexpeditie van de keizer in 1047 en Dirks burcht in Rijnsburg werd totaal verwoest en ook het dorp Vlaardingen ging in vlammen op.
Dirk bleef ongehuwd. Dirk bleef kinderloos.
2 [waarschijnlijk] Floris I borggraaf van Gent, graaf van Rijnland, geboren na 1019. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2 Floris I borggraaf van Gent, graaf van Rijnland is geboren na 1019, zoon van [waarschijnlijk] Dirk III burggraaf van Gent, graaf in Frisia (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1) en [waarschijnlijk] Othilde van de Nordmark. Floris is overleden op 28-06-1061 in Neder Hemert, ten hoogste 42 jaar oud (oorzaak: vermoord).
Notitie bij Floris: Volgt zijn broer Dirk IV op in 1049. Floris raakte in conflict met de keizer door zijn tol op de Merwede. Op 30-04-1054 werd hij vervallen verklaard van zijn leenrechten door keizer Hendrik IV, die deze rechten gaf aan de bisschop van Utrecht. Floris trok zich daar niets van aan, maar in 1058 gaf keizerin-regentes Agnes bevel om Floris tot de orde te roepen. Floris was zwaar in de minderheid maar door listen wist hij de troepen van Keulen, Brunswijk en Cuijk te verjagen.
Herman van Cuijk, burggraaf van Utrecht overviel Floris heimelijk aan de oevers van de Maas en Floris sneuvelde samen met honderden van zijn mannen.
Floris trouwde, ten hoogste 31 jaar oud, omstreeks 1050 met [waarschijnlijk] Gertrudis van Saksen-Billung, ongeveer 17 jaar oud. Gertrudis is geboren omstreeks 1033, dochter van Bernard II hertog van Saksen van Billung en Eilika van Schweinfurt. Gertrudis is overleden op 04-08-1115, ongeveer 82 jaar oud. Zij is begraven in Veurne. Gertrudis trouwde later in 1061 met Robrecht graaf van Vlaanderen de Fries.
Kinderen van Floris en Gertrudis:
1 [waarschijnlijk] Dirk V borggraaf van Gent, graaf van Rijnland, geboren omstreeks 1054. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.
2 [waarschijnlijk] Floris II van Gent [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.2].
Notitie bij Floris: Is op jonge leeftijd overleden.
3 [waarschijnlijk] Albrecht van Gent [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.3].
Notitie bij Albrecht: Werd kanunnik te Luik
4 [waarschijnlijk] Floris van Gent [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.4].
Notitie bij Floris: Werd kanunnik te Luik
5 [waarschijnlijk] Peter van Gent [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.5].
Notitie bij Peter: Werd kanunnik te Luik
6 [waarschijnlijk] Bertha van Gent. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.6.
7 [waarschijnlijk] Machteld van Gent [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.7].
8 [waarschijnlijk] Adela van Gent. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.8.
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1 Dirk V borggraaf van Gent, graaf van Rijnland is geboren omstreeks 1054, zoon van [waarschijnlijk] Floris I borggraaf van Gent, graaf van Rijnland (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2) en [waarschijnlijk] Gertrudis van Saksen-Billung. Dirk is overleden op 17-06-1091, ongeveer 37 jaar oud. Hij is begraven in Egmond.
Notitie bij Dirk: Na de dood van zijn vader in 1061 werd Rijnland ingenomen door de bisschop van Utrecht Willem I. Dirk V was toen 7 jaar en zijn moeder was regentes. Zijn graafschap was in tweeën gespleten; het noordelijk deel, het Kennemerland raakte hij in 1071 ook nog kwijt, maar na de moord op Godfried met de Bult in 1076 werd hij opnieuw aangesteld tot graaf. Dat kwam omdat zijn moeder in 1063 hertrouwde met Robrecht de Fries, graaf van Vlaanderen. Dirk V verkreeg Vlaanderen ten oosten van de Schelde en de eilanden ten westen van de Schelde, o.a. Walcheren. Deze lagen direct ten noorden van de Gentse goederen, het land van Waas. Dit als vergoeding voor zijn verloren graafschap Rijnland. Zijn stiefvader Robrecht wist het Rijnland en Kennemerland terug te veroveren, onttrok de Zuid Hollandse eilanden aan de Utrechtse bisschop en nam in 1076 met een sterk Vlaams leger, de sterkte IJsselmonde in. Hier had de Utrechtse bisschop Koenraad zich verschanst. Koenraad sloot daarop vrede en gaf het Rijnland c.s terug in leen aan Dirk V.
Dirk trouwde met [waarschijnlijk] Othelhildis van Saksen. Othelhildis is geboren omstreeks 1065. Othelhildis is overleden op 18-11-1120, ongeveer 55 jaar oud.
Kind van Dirk en Othelhildis:
1 [waarschijnlijk] Floris II graaf van Holland, geboren omstreeks 1075. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.6 Bertha van Gent, dochter van [waarschijnlijk] Floris I borggraaf van Gent, graaf van Rijnland (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2) en Gertrudis van Saksen-Billung. Bertha is overleden in 1093. Bertha trouwde in 1071 met Philips I koning van Frankrijk, 18 of 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Bertha en Philips: Was koning van Frankrijk 1060-1108.
Hij verstootte zijn echtgenote Bertha in 1092 en hertrouwde Bertrade van Montfort, dochter van graaf Simon. Bertrade was getrouwd met Fulco, graaf van Anjou, maar Philips schaakte haar.
Philips is geboren in 1052, zoon van Hendrik I van Frankrijk en Anna van Kiev. Philips is overleden op 29-07-1108 in Melun, 55 of 56 jaar oud.
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.8 Adela van Gent, dochter van [waarschijnlijk] Floris I borggraaf van Gent, graaf van Rijnland (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2) en Gertrudis van Saksen-Billung. Adela is overleden in 1085.
Notitie bij Adela: Ook als Christina vermeld.
Adela trouwde met Boudewijn I graaf van Guines.
Notitie bij het huwelijk van Adela en Boudewijn: Het graafschap Guines was in 882 in leen gegeven aan Godfried de Noorman.
Boudewijn is overleden omstreeks 1095.
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1 Floris II graaf van Holland is geboren omstreeks 1075, zoon van [waarschijnlijk] Dirk V borggraaf van Gent, graaf van Rijnland (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1) en [waarschijnlijk] Othelhildis van Saksen. Floris is overleden op 02-03-1122, ongeveer 47 jaar oud. Hij is begraven in Egmond.
Notitie bij Floris: Bijgenaamd de Vette, of de Dikke. (Florentius Crassus)
Waarschijnlijk een gevolg van de verworven rijkdommen vooral vanwege de tolheffing bij Vlaardingen, waar Rijn, Maas en Waal samen naar zee stromen.
Nam geen deel aan de eerste kruistocht in 1096. Stimuleerde omstreeks die tijd de veenontginningen langs de grote rivieren. Voerde in 1101 als eerste de titel graaf van Holland (Florentius comes de Hollant) als leenman van de bisschop van Utrecht. Zijn graafschap omvatte de gehele kuststrook en de lage landen ernaast, tussen Gent en Alkmaar.
Ook hij bevorderde de verdere ontginning van veengronden in het Rijnland.
Floris trouwde, ongeveer 33 jaar oud, omstreeks 1108 met Gertrudis van Lotharingen.
Notitie bij Gertrudis: Komt ook voor als Petronilla van Saksen.
Kinderen van Floris en Gertrudis:
1 Dirk VI van Holland, geboren omstreeks 1109. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.
2 Floris de Zwarte van Holland [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.2]. Floris is overleden in 1132 in Abstede bij Utrecht.
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1 Dirk VI van Holland is geboren omstreeks 1109, zoon van Floris II graaf van Holland (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1) en Gertrudis van Lotharingen. Dirk is overleden op 05-08-1157, ongeveer 48 jaar oud. Hij is begraven in Rijnsburg.
Notitie bij Dirk: Stond tot zijn meerderjarigheid onder voogdij van zijn moeder Petronella. Hij huwde met Sophia van Reineck, waardoor het graafschap Bentheim in handen van de graven van Holland kwam. Zijn jongere broer Floris kwam een paar maal tegen hem in opstand en in 1129 werd Floris graaf tot 1131, vanwege de steun van zijn moeder, de bisschop van Utrecht Andries van Cijck en de roomse koning Lotharius III, zijn oom. In 1131 verloor hij die steun en moest vluchten naar het gebied van de West Friezen. Deze waren tegen Dirk VI in opstand gekomen. Zij boden Floris de heerschappij over West Friesland aan en ook de Kennemers sloten zich bij hun aan. In 1132 werd de broedertwist door tussenkomst van Lotharius bijgelegd. In 1133 bezette Floris de stad Utrecht. Herman en Godfried van Cuijck trokken met een leger naar Utrecht en verrasten Floris buiten de stad en doodden hem.
In 1139 ondernam hij een bedevaart naar het Heilige Land en verwierf van paus Innocentiüs II de onafhankelijkheid van de Utrechtse kerk voor de abdijen van Egmond en van Rijnsburg. Deze werden het bijzonder eigendom van de Pauselijke Stoel.
Met de bouw van het klooster te Egmond was begonnen in het jaar 1140. Dirks moeder draagt het klooster na gereedkoming op aan paus Innocentiüs II. De voogdij komt bij de graven van Holland en komt erfelijk toe aan het geslacht Egmond. beginnend met kwade Wouter van Egmond, die in 1208 overlijdt. Abt wordt Walter, eerder proost van de abdij te Lens van de abdij van Gent; waarschijnlijk heeft hij annalen van Gent naar Egmond overgebracht. De beide kloosters werden door deze constructie aan de heerschappij van de bisschop van Utrecht onttrokken.
In 1143 trok hij ten strijde tegen Herbert, de bisschop van Utrecht.
Zie: http://www.awn-beverwijk-heemskerk.nl/pdf/gravenoprij1.pdf
Dirk is begraven in de in 1133 door zijn moeder gestichtte abdij van Rijnsburg.
Dirk trouwde, ongeveer 15 jaar oud, omstreeks 1124 met Sophia van Rheineck. Sophia is een dochter van Otto van Rheineck en Geertruid van Northausen. Sophia is overleden op 26-09-1176 in Jeruzalem. Zij is begraven in Jeruzalem.
Kinderen van Dirk en Sophia:
1 Floris III van Holland, geboren omstreeks 1128. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.
2 Otto IV van Bentheim [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.2].
3 Boudewijn van Holland [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.3], geboren omstreeks 1145. Boudewijn is overleden op 30-04-1196 in Mainz, ongeveer 51 jaar oud.
Notitie bij Boudewijn: Proost van Oldenzaal en St Marie te Utrecht. Werd op 4 juli 1178 tot bisschop van Utrecht gekozen.
4 Dirk van Holland [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.4]. Dirk is overleden op 28-08-1197 in Pavia.
Notitie bij Dirk: In 1196 benoemd tot domproost van Utrecht, maar na de dood van zijn broer Boudewijn in 1196 benoemd tot bisschop door de Hollandse partij. Arnoud (Arnulf) van Isenburg was zijn tegenhanger. Beide reisden naar Rome. Arnoud overleed daar en Dirk werd benoemd tot bisschop. Hij heeft Utrecht echter niet bereikt, want hij overleed op de terugweg op 28-08-1197 te Pavia
5 Sophia van Holland [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.6]. Sophia is overleden na 1212.
Notitie bij Sophia: Abdis te Rijnsburg
6 Hedwig van Holland [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.7]. Hedwig is overleden op 28-08-1167.
Notitie bij Hedwig: Non te Rijnsburg
7 Geertruid van Holland [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.8].
Notitie bij Geertruid: Jong gestorven op 10 augustus van onbekend jaar.
8 Petronella van Holland [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.9].
Notitie bij Petronella: Overleden op 4 december van een onbekend jaar
Kind van Dirk uit onbekende relatie:
9 [waarschijnlijk] Robrecht van Holland [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.5]. Robrecht is overleden vóór 1197. Hij is begraven in Rijnsburg.
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1 Floris III van Holland is geboren omstreeks 1128, zoon van Dirk VI van Holland (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1) en Sophia van Rheineck. Floris is overleden op 01-08-1190 in Tyrus, ongeveer 62 jaar oud (oorzaak: kreeg de pest tijdens een kruistocht). Hij is begraven in Antiochië.
Notitie bij Floris: Was een trouw bondgenoot van keizer Frederik Barbarossa.
In 1158, 1176 en 1178 streed hij met hem in Italië. Dat leverde hem de status van Rijksvorst op.
Hij was voortdurend in strijd met de West Friezen. De West Friezen verwoestten tot twee keer toe Alkmaar en Floris op zijn beurt verwoeste Schagen, Winkel en Niedorp. Toen Floris in 1184 Texel veroverde, gaven de West Friezen hun strijd op. De West Friezen werden verplicht om 4000 zilveren marken te betalen.
In 1165 kwam Floris al in conflict met de bisschop van Utrecht over de aanleg van een dam in de Oude Rijn bij Zwammer, de Zwammerdam. Ook maakte de bisschop aanspraken over de heerschappij over de inkomsten uit West Friesland. Keizer Frederik I van Hohenstaufen besliste dat de inkomsten tussen graaf en bisschop gelijkelijk moesten worden verdeeld. Floris stelde ook een tol in bij Geervliet, gericht op de scheepvaart tussen Vlaanderen en de Rijn. De graaf van Vlaanderen, Filips van de Elzas, wist Filips van Hollant te bewegen die weer op te heffen, doch in 1166 stelde hij die weer in. Filips van Vlaanderen kwam daarop met een leger naar het noorden en nam Filips van Hollant gevangen. In het daarop volgende verdrag van Brugge moest Filips van Hollant de tol opheffen en erkennen dat de heerschappij over Zeeland aan Vlaanderen toebehoorde.
In andere bronnen worden meer kinderen genoemd.
Floris trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 28-09-1162 met Ada van Schotland. Ada is overleden op 11-01-1208. Zij is begraven in Middelburg.
Notitie bij Ada: Ada was een zuster van koning Malcolm IV van Schotland.
Kinderen van Floris en Ada:
1 Ada van Holland. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.
2 Margaretha van Holland. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.2.
3 Dirk VII van Holland, geboren omstreeks 1163. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.3.
4 Willem I, graaf van Midden Friesland van Holland, geboren omstreeks 1165. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.
5 Floris van Holland [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.5]. Floris is overleden op 30-11-121 in Middelburg.
Notitie bij Floris: Volgde zijn oom Dirk op als proost van de dom te Utrecht 1198-1205, werd later monnik te Middelburg.
6 Boudewijn van Holland [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.6]. Boudewijn is overleden op 19-07-1204.
Notitie bij Boudewijn: Vermeld tussen 1198 en 1203.
7 Agnes van Holland [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.7].
Notitie bij Agnes: Abdis van Rijnsburg
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.1 Ada van Holland, dochter van Floris III van Holland (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1) en Ada van Schotland. Ada is overleden na 1205. Ada trouwde in 1176 met Otto I, markgraaf van Brandenburg, 49 of 50 jaar oud. Otto is geboren op 21-06-1126, zoon van Albrecht I, de Beer van Brandenburg en Sophia van Winzenburg. Otto is overleden op 07-03-1184, 57 jaar oud. Otto trouwde voorheen omstreeks 1150 met Judith van Polen.
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.2 Margaretha van Holland, dochter van Floris III van Holland (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1) en Ada van Schotland. Margaretha is overleden na 1203. Margaretha trouwde in 1182 met Dirk IV, graaf van Kleef. Dirk is een zoon van Dirk III van Kleef en Adelheid van Sulzbach.
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.3 Dirk VII van Holland is geboren omstreeks 1163, zoon van Floris III van Holland (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1) en Ada van Schotland. Dirk is overleden op 04-11-1203 in Dordrecht, ongeveer 40 jaar oud.
Notitie bij Dirk: Omdat hij geen zonen had maakte hij Holland erfelijk voor vrouwen.
Hij kreeg onenigheid met zijn jongere broer Willem, die steun zocht bij de West Friezen. Dit leidde er uiteindelijk toe dat Willem het bestuur kreeg over het graafschap Midden Friesland.
In 1202 kwam Dirk met een leger naar Brabant om Otto van Gelre bij te staan in een conflict met de hertog van Brabant. Op 7 september 1202 verwoeste Dirk het net gestichte ’s Hertogenbosch. Op de terugweg werd hij echter bij Heusden door een sterk leger van de Hertog gevangen genomen, maar werd weer vrijgelaten na een zeer ongunstige overeenkomst te hebben gesloten. Het gebied ten zuiden van het Hollands Diep moest hij aan de Hertog afstaan en hij moest de Hertog als leenheer erkennen voor het gebied Zuid Holland. De bisschop van Utrecht moest hij als leenheer erkennen voor het overige deel van Holland. De graven van Holland waren daardoor hun overwicht in de Noordelijke Nederlanden kwijt.
Hij overleed te Dordrecht en zijn lijk werd per schip naar Egmond vervoerd om in het klooster te worden begraven.
Dirk trouwde, ongeveer 23 jaar oud, in 1186 in Loosduinen met Aleid van Kleef. Aleid is een dochter van Diederik IV van Kleef.
Kinderen van Dirk en Aleid:
1 Aleidis van Holland [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.3.1]. Aleidis is overleden vóór 1202.
2 Petronilla van Holland [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.3.2]. Petronilla is overleden vóór 1202.
3 Ada, gravin van Holland, geboren in 1188. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.3.3.
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.4 Willem I, graaf van Midden Friesland van Holland is geboren omstreeks 1165, zoon van Floris III van Holland (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1) en Ada van Schotland. Willem is overleden op 04-02-1222, ongeveer 57 jaar oud.
Notitie bij Willem: Nam deel aan de derde kruistocht in 1189 waarbij zijn vader overleed in 1190. Zelf werd hij op de terugtocht in Frankrijk gevangen genomen. In 1191 keerde hij in Holland terug maar raakte in onmin met zijn oudere broer Dirk, die zijn vader was opgevolgd als graaf. Willem zocht steun bij de opstandige Friezen.hij kon zelf niet weg uit Zeeland en daarom stuurde hij zijn vrouw Aleid met een leger naar West Friesland. In 1195 kwam het tot een treffen tussen Aleid en haar zwager Dirk. Aleid won door de leiders van Niedorp en Winkel om te kopen. Het geschil werd bijgelegd en Willem kreeg het bestuur over het graafschap Midden Friesland. (Het huidige Friesland) Willem kreeg al snel weer een conflict met zijn broer. Hendrik de Kraan, heer van Kuinre hield strooptochten in Midden Friesland. Willem vernietigde daarop de burcht van Kuinre. Dirk VII had echter in 1196 het tijdelijk bewind over het bisdom Utrecht van keizer Hendrik VI gekregen en had zijn oom Dirk van Holland aangesteld als bisschop. Hendrik van Kuinre was leenman van de bisschop en Dirk kon dus niet toestaan dat diens goederen vernield werden. Hij liet zijn broer Willem door Hendrik van Kuinre gevangen nemen. Willem ontsnapte en vluchtte naar Otto I van Gelre. Deze lag ook in een conflict met Dirk van Holland, omdat hij pogingen ondernam om het Oversticht (Drenthe en Overijssel) te bemachtigen. In 1197 trouwde Willem met de dochter van zijn gastheer. In 1203 betwiste hij, na de dood van zijn broer, zijn nicht Ada de opvolging in de adellijke leenrechten van haar vader. In 1204 wist Lodewijk van Loon, de man van Ada, met hulp van de graaf van Vlaanderen en de bisschoppen van Luik en Utrecht, Willem te verdrijven naar Zeeland. In 1205 heroverde Willem echter zijn voormalig graafschap. In 1206 werd de vrede in deze "Loonse oorlog" getekend. Willem kreeg Zeeland en de streek rond Geertruidenberg en Lodewijk van Loon de rest. Maar in 1213 kreeg Willem het hele graafschap Holland als rijksleen van keizer Otto IV. In 1214 trok Willem met keizer Otto op en nam deel in de slag bij Bouvines. Hij wordt daar de behaarde graaf van Holland genoemd.
In 1216 nam Willem deel aan een Franse expeditie naar Engeland tegen Jan zonder Land. De Engelse koning bracht het verdrag van 1206 weer boven water en erkende alleen Lodewijk van Loon als graaf van Holland. Deze Jan bereikte ook dat Willem in 1216 werd geëxcommuniceerd door de Paus. Om van de ban af te komen heeft Willem in 1217 deel genomen aan de vijfde kruistocht. Op die tocht verwierf hij veel roem. Via een tussenstop in Portugal vanwege storm, hielp hij de Portugeze koning de Moren te verdrijven. In 1220 keerde hij terug na onenigheid met de pauselijke afgezant Pelagius over het afwijzen van de voorstellen van de Egyptische sultan al-Kamil om het ingenomen Damiate te ruilen voor Jeruzalem. Willem I verleende stadsrechten aan Geertruidenberg in 1213, Middelburg in 1217, Dordrecht in 1220 en waarschijnlijk heeft hij ook Leiden stadsrechten verleend. Tijdens zijn bewind zijn de dijken van de Hollandse Waard aangelegd. Ook de Hoogheemraadschappen zijn toen ontstaan.
Op zijn ambtszegel stond het opschrift Wilhelmus Comes Frisiae.
Willem:
(1) trouwde, ongeveer 32 jaar oud, in 1197 in Stavoren met Aleida van Gelre, ongeveer 19 jaar oud. Aleida is geboren omstreeks 1178. Aleida is overleden op 12-02-1218, ongeveer 40 jaar oud. Zij is begraven in Rijnsburg.
(2) trouwde, ongeveer 55 jaar oud, omstreeks 1220 met Maria van Brabant.
Notitie bij Maria: Weduwe van keizer Otto IV.
Kinderen van Willem en Aleida:
1 Floris IV van Holland, geboren op 24-06-1210. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.1.
2 Willem van Holland [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.2].
Notitie bij Willem: Was ruwaard van Holland na de dood van zijn broer Floris.
3 Otto van Holland [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.3].
Notitie bij Otto: Was bisschop van Utrecht vanaf 1233, tijdelijk voogd over zijn neefje Willem II van Holland.
4 Ada van Holland [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.4].
Notitie bij Ada: Was abdis van Rijnsburg
5 Richardis van Holland [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.5].
Notitie bij Richardis: Stichtster van het klooster Koningsveld bij Delft.
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.3.3 Ada, gravin van Holland is geboren in 1188, dochter van Dirk VII van Holland (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.3) en Aleid van Kleef. Ada, is overleden in 1223, 34 of 35 jaar oud. Zij is begraven in Herkenrode.
Notitie bij Ada,: Ada was als enigste van de drie kinderen nog in leven in 1203, toen haar vader stierf. Zij huwde door toedoen van haar moeder en om haar positie te verstevigen, direct na haar vaders dood en nog voor de begrafenis van haar vader, met Lodewijk II van Loon.
Haar oom Willem betwiste haar de opvolging in de grafelijke rechten van haar vader, vanwege de algemene opvatting dat vrouwen geen recht hadden op de troon. Willem riep zichzelf uit tot graaf van Holland, met steun van de edelen van Kennemerland. Hij had te laat gehoord dat zijn broer was overleden en wilde later de herdenkingsdienst bijwonen, maar kreeg geen toestemming van zijn schoonzuster daartoe. Zijn medestanders waren verbolgen en beraamden een overval. Getrouwen van Ada kregen hier lucht van en Ada vluchtte in het geheim ’s nachts van Haarlem, waar zij verbleef voorafgaand aan de maandelijkse herdenkingsdienst voor haar vader, richting Utrecht met haar moeder, waar zij behouden aankwamen.
Maar getrouwen van haar oom Willem brachten haar zo in het nauw dat ze zich na enige tijd verschanste in de door vertrouwelingen van haar bemachtigde burcht van Leiden. Philips van Wassenaar, de burggraaf van Leiden, nam na een kort beleg de burcht in en Ada werd door haar oom Willem geïnterneerd op Texel. Later werd ze naar de Engelse koning Jan zonder Land gezonden. Daarna volgde veel strijd, wat bekend staat als de Loonse oorlog, eidigend in 1206 met het verdrag van Brugge. (Zie bij WillemI)
In 1207 wist Lodewijk van Loon zijn vrouw Ada vrij te krijgen, maar zij moest haar claim op het graafschap Holland opgeven.
Ada, bleef kinderloos. Ada, trouwde, 14 of 15 jaar oud, in 1203 in Dordrecht met Lodewijk II van Loon.
Notitie bij Lodewijk: Verbleef voor zijn huwelijk enige tijd bij heer Dirk van Altena om op afroep te kunnen vertrekken naar Dordrecht, waar zijn a.s. schoonvader stervende was en waar zijn a.s. schoonmoeder het huwelijk heimelijk voorbereide en deze wilde voltrekken, onmiddellijk na de dood van haar man, om hiermee de belangen van haar dochter in de erfopvolging veilig te stellen.
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.1 Floris IV van Holland is geboren op 24-06-1210, zoon van Willem I, graaf van Midden Friesland van Holland (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.4) en Aleida van Gelre. Floris is overleden op 19-07-1234 in Corbie, Frankrijk, 24 jaar oud (oorzaak: gedood tijdens een steekspel). Hij is begraven in Rijnsburg.
Notitie bij Floris: Op 5 november 1214 werd een huwelijksverdrag gesloten tussen Hendrik I van Brabant en Willem I van Holland.met bepalingen omtrent het huwelijk van hun kinderen. Willem diende na het huwelijk van zijn zoon Floris elk jaar 500 hollandse ponden te betalen aan Machteld, de dochter van Hendrik I van Brabant. Het geld zou komen uit de opbrengsten van gronden van Willem, waaronder de Riederwaard.
Volgde zijn vader op in 1222. De eerste paar maanden voor zijn twaalfde verjaardag stond hij onder voogdij van graaf Boudewijn van Bentheim.
Floris breidde zijn land uit met het land van Altena.
Hij werd doodgestoken door ridder Filips Hurepel op een toernooi te Corbie, naar men zegt vanwege een liefdesbrief die de vrouw van Filips, Mathildis II van Bourgogne, aan Floris had gestuurd. Dat kon haar man niet verkroppen.
Hij stond in 1226-1227 de bisschop van Utrecht bij in zijn strijd tegen Rudolf van Coevorden en de Drenten.
In 1230 werd hij gehuldigd als graaf van Friesland beoosten het Vlie. (Midden Friesland, van Vlie tot Lauwers) In 1234 werd het bestuur over Friesland ontnomen aan de Hollandse graven en definitief toegekend aan de bisschop van Utrecht.
Vermeld:
(Hebben zich verloofd op 05-11-1214 in Antwerpen.)
Floris trouwde, 14 jaar oud, op 06-12-1224 in Antwerpen met Mathilde (Machteld) van Brabant, ongeveer 27 jaar oud. Mathilde is geboren omstreeks 1197, dochter van Hendrik I van Brabant en Mathilde van Boulogne. Mathilde is overleden op 22-12-1276, ongeveer 79 jaar oud. Zij is begraven in Loosduinen. Mathilde trouwde voorheen omstreeks 1215 met Hendrik VI van Brunswijck.
Vermeld:
(Hebben zich verloofd op 05-11-1214 in Antwerpen.)
Kinderen van Floris en Mathilde:
1 Willem II van Holland, geboren in 02-1228 in Leiden. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.1.1.
2 Floris de Voogd van Holland [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.1.2], geboren omstreeks 1228. Floris is overleden op 26-03-1258 in Antwerpen, ongeveer 30 jaar oud. Hij is begraven in Middelburg.
Notitie bij Floris: Was regent van Floris V 1256-1258. Gedood in een steekspel te Antwerpen.
3 Aleida (Adelheid) van Holland, geboren omstreeks 1230. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.1.3.
4 Margaretha van Holland, geboren in 1224. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.1.4.
5 Machteld van Holland [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.1.5].
Notitie bij Machteld: Waarschijnlijk wordt met Machteld, Margaretha bedoeld en heeft Machteld nooit bestaan. Maar er zijn bronnen die dit oplossen door haar jong te laten sterven.
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.1.1 Willem II van Holland is geboren in 02-1228 in Leiden, zoon van Floris IV van Holland (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.1) en Mathilde (Machteld) van Brabant. Willem is overleden op 28-01-1256 in Hoogwoud, 27 jaar oud. Hij is begraven in Middelburg.
Notitie bij Willem: Hij was een bondgenoot van de hertog van Brabant in conflicten met de graaf van Vlaanderen. Haarlem 1245, Delft 1246, ’s Gravenzande 1246 en Alkmaar 1254, kregen onder zijn bewind stadsrechten. Willem bezat een hoeve in Haga en deze verbouwde hij tot een kasteel, centraal gelegen in zijn machtsgebied en waaruit hij efficiënter het gebied kon besturen. Het begin van den Haag als bestuurscentrum. Willem steunde de paus en diens conflict met Frederik II van Hohenstaufen en als dank ervoor kroonde de aartsbisschop van Keulen hem in 1248 te Aken tot rooms koning. Hiermee werd hij kandidaat om gekozen te kunnen worden tot Keizer van het Heilige Roomse Rijk. In 1252, bij zijn huwelijk met Elisabeth, werd hij door alle vorsten van zijn rijk als koning en heerser geaccepteerd. Willem II ondernam vele veldtochten tegen de opstandige Friezen. tijdens zo’n tocht zakte hij op 28 januari 1256 bij Hoogwoud door het ijs van het Berkmeer. Westfriezen vonden hem in een machteloze positie en doodden hem, waarschijnlijk om verder lijden te besparen. Toen ze door hadden dat ze de koning hadden gedood, begroeven ze hem onder de haardplaat van een boerderij in Hoogwoud. In 1282 ondernam zijn zoon Floris een tocht naar Hoogwoud om zijn vader terug te vinden. Die vond hij maar daarbij werd Hoogwoud geplunderd en de bevolking grotendeels uitgemoord. Willem werd herbegraven in de abdij van Middelburg.
Willem trouwde, 23 jaar oud, op 25-01-1252 met Elisabeth van Brunswijk.
Kinderen van Willem en Elisabeth:
1 Floris V, "Der keerlen God" van Holland, geboren op 24-06-1254 in Leiden. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.1.1.1.
2 Machteld van Holland [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.1.1.2].
Notitie bij Machteld: Vermeld 13-10-1256 in het vredesverdrag met Vlaanderen.
Kind van Willem uit onbekende relatie:
3 Dirk van Holland [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.1.1.3].
Notitie bij Dirk: Bastaardzoon; vermeld 11-10-1303 als Landscommandeur der Duitse Orde te Utrecht.
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.1.3 Aleida (Adelheid) van Holland is geboren omstreeks 1230, dochter van Floris IV van Holland (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.1) en Mathilde (Machteld) van Brabant. Aleida is overleden in 1284, ongeveer 54 jaar oud. Zij is begraven in Valenciennes.
Notitie bij Aleida: Zij is om politieke redenen met Jan getrouwd en verhuisde na haar huwelijk naar Valenciennes. Na de dood van haar twee broers kreeg Aleid tussen 1258 en 1263 de voogdij over Floris V van Holland en al zijn geërfde bezittingen, waaronder zijn landgoed. Zij noemde zich voogdes over Holland en Zeeland. Na de dood van haar man in 1257 keerde zij terug naar Holland.waar zij in contact kwam met de families Cats, van Voorne en van Maerlandt. In 1258 kocht zij de polder Nuwer Scye op van Dirk Bokel ter hoogte van het huidige Schiedam. Zij stichte het huis te Reviere in Schiedam, het destijds op één na grootste slot in Holland. Dit kasteel was in Franse stijl gebouwd en was vierkant. Ook liet zij een kerk en gasthuis bouwen. Schiedam kreeg het recht om een weekmarkt en een jaarmarkt te houden. Tolvrijheid was de volgende stap. In 1275 verleende zij Schiedam stadsrechten, met instemming van graaf Floris V.
Aleida trouwde, ongeveer 16 jaar oud, op 09-10-1246 met Jan I van Avesnes van Henegouwen, 28 jaar oud. Jan is geboren in 04-1218 in Houffalize, zoon van Burchard van Henegouwen en Margaretha, gravin van Vlaanderen van Henegouwen. Jan is overleden op 24-12-1257, 39 jaar oud. Hij is begraven in Valenciennes.
Kinderen van Aleida en Jan:
1 Jan van Avesnes van Henegouwen [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.1.3.1].
2 Guy van Avesnes van Henegouwen, geboren omstreeks 1253. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.1.3.2.
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.1.4 Margaretha van Holland is geboren in 1224, dochter van Floris IV van Holland (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.1) en Mathilde (Machteld) van Brabant. Margaretha is overleden op 26-03-1277, 52 of 53 jaar oud. Zij is begraven in Loosduinen.
Notitie bij Margaretha: Verkocht in augustus 1281 de bij hun huwelijk verkregen rechten op de tollen te Ammers en Geervliet aan Jan II van Henegouwen.
Margaretha trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1249 met Herman I, graaf van Henneberg. Herman is een zoon van Poppo, graaf van Henneberg en Jutta van Thuringen.
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.1.1.1 Floris V, "Der keerlen God" van Holland is geboren op 24-06-1254 in Leiden, zoon van Willem II van Holland (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.1.1) en Elisabeth van Brunswijk. Floris is overleden op 27-06-1296 in Muiderberg, 42 jaar oud.
Notitie bij Floris: Als geboortejaar wordt ook 1251 vermeld.
Hij was de god van de boeren, der keerlen god, graaf van Holland en Zeeland en vanaf 1291 liet hij zich Heer van Friesland noemen, maar feitelijk oefende hij alleen in West Friesland de macht uit.
Hij was 2 jaar toen hij zijn vader moest opvolgen en zijn oom Floris nam de voogdij op zich en na diens dood werd zijn tante Aleida voogdes. In 1266, op twaalfjarige leeftijd, werd hij meerderjarig verklaard en op 14 jarige leeftijd trad hij in het huwelijk met Beatrix van Dampiere van Vlaanderen.
Floris streefde naar machtsuitbreiding. Hij sloeg een opstand van de Kennemers neer, nam wraak op de West Friezen vanwege het doden van zijn vader en probeerde een deel van Zeeland ten westen van de Schelde bij zijn grondgebied te voegen, waarbij hij steun verkreeg van Eduard I van Engeland. Hij wierp zich op als opvolger voor de Schotse troon na het overlijden van Alexander III, maar had 13 medekandidaten waarvan enkele met betere papieren.
De huidige buitengrenzen van (Noord en Zuid) Holland zijn onder zijn bewind ontstaan. Hij voltooide de bouw van het Binnenhof, hij liet kasteel Radbout in Medemblik bouwen en het Muiderslot. Hij behartigde de belangen van de boeren ten koste van die van de adel en lokale machthebbers. Bevorderde de handel en de inpoldering voor het verkrijgen van meer boerengrond.
Na een conflict in de wolhandel zette hij in 1296 zijn Engelse bondgenoot Eduard I aan de kant ten gunste van de Fransen. Daarna ging het mis.
Werd gedood door enkele ridders die hem wilden ontvoerden, nadat deze zouden zijn benaderd door de Engelse koning, maar na de ontvoering kwam het volk te hoop gelopen en door een samenloop van omstandigheden werd Floris gedood. Onder de samenzweerders was Gijsbrecht IV van Amstel (door Joost van den Vondel onsterfelijk gemaakt), Herman VI van Woerden, Willem van Zaanden, Gerard van Velzen en Arnold van Benschop, broer van Gijsbrecht van IJsselstein.
Floris had totaal 9 eigen wettige kinderen en minstens 7 bastaardkinderen. Zijn wettige kinderen zijn jong gestorven, behalve Jan.
Floris:
(1) trouwde met Beatrix van Dampiere van Vlaanderen.
(2) is de biologische vader van het kind van Anna. Anna is een dochter van Jan, heer van Heusden.
Kind van Floris en Beatrix:Kind van Floris en Anna:
2 Witte heer van Haamstede, geboren omstreeks 1281. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.1.1.1.1.
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.1.3.2 Guy van Avesnes van Henegouwen is geboren omstreeks 1253, zoon van Jan I van Avesnes van Henegouwen en Aleida (Adelheid) van Holland (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.1.3). Guy is overleden in 1317, ongeveer 64 jaar oud. Hij is begraven in de Domkerk te Utrecht.
Notitie bij Guy: Zijn vader graaf Jan I van Henegouwen, die tevens als Jan II van Holland bekend is, wist te bewerkstelligen dat zijn zoon Guy (Gwyde) in 1301 tot bisschop van Utrecht werd benoemd, ten koste van Adolf II van Waldeck. De aartsbisschop van Keulen wijdde hem in 1302 in.
Zijn broer Jan was graaf van Holland geworden maar in 1304 verzwakte zijn positie door een offensief van Vlaamse troepen die Holland en het Sticht bezetten. Guy werd hierbij gevangen genomen in de Slag bij Zierikzee op 20-03-1304. De Fresingers in Utrecht grepen, na een verzoening met de Lichtenbergers die de nieuwe bisschop tot stand had gebracht, tijdens de afwezigheid van de bisschop de macht in Utrecht, samen met de gilden, die hun rechten lieten vastleggen in de Gildenbrief van 09-05-1304. Op 14-09-1305 moest het gilderegiem capituleren, maar de stad hield een grote mate van vrijheid. In 1309 werd de bisschop weer als volledig wereldlijk heerser door de koning erkend.
De bisschop beheerde persoonlijk de bezittingen van de heren van Amstel, het Amstelland en van Woerden, de stad. hij verleende Amsterdam stadsrechten in 1306. In 1315 liet hij Ghisebrecht Utengoye (Gijsbrecht uit het Gooi) onthoofden na zijn rooftochten door het sticht. Als vervolg daarop nam hij in 1317 met de zwaarste wapens het machtige kasteel Ten Goye in. De volgende dag, na de inname van de burcht, overleed hij in de nacht.
Na zijn dood vervielen de lenen definitief aan de graven van Holland.
Guy of Gwijde had twee bastaarddochters, Maria en Aleid.
Kinderen van Guy uit onbekende relatie:
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.1.1.1.1 Witte heer van Haamstede is geboren omstreeks 1281, zoon van Floris V, "Der keerlen God" van Holland (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.1.1.1) en Anna. Witte is overleden in 1321, ongeveer 40 jaar oud. Witte trouwde, ten hoogste 26 jaar oud, vóór 1307 met Agnes van der Sluys.
Kind van Witte en Agnes:
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.1.1.1.2 Jan van Holland is geboren in 1284, zoon van Floris V, "Der keerlen God" van Holland (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.1.1.1) en Beatrix van Dampiere van Vlaanderen. Jan is overleden op 10-11-1299 in Haarlem, 14 of 15 jaar oud.
Notitie bij Jan: Jan I werd direct na zijn geboorte verloofd met Elisabeth, de dochter van Eduard I van Engeland. Hij werd ook aan dat hof opgevoed. Na de dood van zijn vader in1296, naar men zegt door toedoen van Eduard veroorzaakt, ging Jan niet naar Holland terug. Eduard liet een aantal Engels gezinde edelen naar Engeland komen, waaronder Jan III van Renesse en Wolfert I van Borsele. Op 13 jarige leeftijd huwde Jan met Elisabeth van Rhuddlan, dochter van Eduard I van Engeland. Hij keerde daarop naar Holland terug maar had moeten beloven dat hij zou handelen naar de door Eduard aangewezen raadslieden. In eerste instantie was dat Jan van Renesse, maar die droeg zijn functie op 30 april 1297 over aan Wolfert I van Borsele, die dit uitoefende tot aan de 15e verjaardag van Jan van Holland. Wolfert van Borsele werd vermoord op 1 augustus 1299 na een conflict met het stadsbestuur van Dordrecht. De steden benoemden daarop Jan van Avesnes, graaf van Henegouwen als regent en op 27 oktober 1299 droeg Jan I van Holland voor een periode van 5 jaar het bestuur aan hem over.
Twee weken erna stierf Jan I van Holland, zonder directe troonopvolgers, waarmee het Hollandse huis uitstierf.
Zijn opvolger werd Jan van Avesnes, graaf van Henegouwen, als Jan II van Holland, zoon van zijn oudtante Aleid van Holland.
Jan trouwde, 12 of 13 jaar oud, op 07-01-1297 in Ipswitch met Elisabeth van Rhuddlan. Elisabeth is een dochter van Eduard I van Rhuddlan, koning van Engeland.
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.1.3.2.1 Aleid van Avesnes van Henegouwen, dochter van Guy van Avesnes van Henegouwen (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.1.3.2). Aleid trouwde met Otto van Asperen van Heuckelom.
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.1.3.2.2 Maria van Avesnes van Henegouwen is geboren omstreeks 1290, dochter van Guy van Avesnes van Henegouwen (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.1.3.2). Maria is overleden in 1344, ongeveer 54 jaar oud. Zij is begraven in IJsselstein. Maria trouwde, ongeveer 18 jaar oud, in 1308 met Arnold heer van IJsselstein etc. van Amstel. Arnold is een zoon van Gijsbrecht van IJsselstein en Bertha. Arnold is overleden in 1363. Hij is begraven in IJsselstein.
Kinderen van Maria en Arnold:
1 Guyote van IJsselstein van Amstel. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.1.3.2.2.1.
2 Catharina van IJsselstein van Amstel [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.1.3.2.2.2].
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.1.1.1.1.1 Floris I heer van Haamstede is geboren in 1298, zoon van Witte heer van Haamstede (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.1.1.1.1) en Agnes van der Sluys. Floris is overleden op 27-09-1345 in Stavoren, 46 of 47 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Floris: Sneuvelt tijdens een tocht met Willem IV naar Midden Friesland, onder Stavoren.
Notitie bij Floris: Ridder in 1328
Floris trouwde, 22 of 23 jaar oud, in 1321 met Goede van Bergen. Goede is een dochter van Jan Willems van Haarlem en Jutte Jans van Persijn.
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.1.3.2.2.1 Guyote van IJsselstein van Amstel, dochter van Arnold heer van IJsselstein etc. van Amstel en Maria van Avesnes van Henegouwen (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.1.3.2.2). Guyote is overleden in 1369. Guyote trouwde met Jan I van Egmond. Jan is geboren omstreeks 1310, zoon van Wouter II van Egmond en Beatrijs van de Doortoghe. Jan is overleden op 28-12-1369, ongeveer 59 jaar oud. Hij is begraven in IJsselstein.
Notitie bij Jan: Verkreeg in 1364, na het overlijden van zijn schoonvader, de grafelijke leengoederen in Holland.
Kinderen van Guyote en Jan:
1 Beatrijs van Egmond. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.1.3.2.2.1.1.
2 Arend van Egmond [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.1.3.2.2.1.2].
3 Bertha (Baerte) van Egmond. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.1.3.2.2.1.3.
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.1.3.2.2.1.1 Beatrijs van Egmond, dochter van Jan I van Egmond en Guyote van IJsselstein van Amstel (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.1.3.2.2.1). Beatrijs trouwde in 1355 met Gijsbrecht I van Vianen.
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.1.3.2.2.1.3 Bertha (Baerte) van Egmond, dochter van Jan I van Egmond en Guyote van IJsselstein van Amstel (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.1.3.2.2.1). Bertha is overleden in 1413. Bertha:
(1) trouwde in 1360 met Walraven van Brederode. Walraven is overleden in 07-1369. Hij is begraven in Haarlem. Walraven bleef kinderloos.
(2) trouwde in 1371 met Gerrit I van Culemborg.
Notitie bij het huwelijk van Bertha en Gerrit: Bij het opstellen van de huwelijkse voorwaarden op 06-07-1371 waren als borgen aanwezig: heer Gijsbert van IJsselstein, heer Otto van Leijenberg, Willem van Egmond, Jan van Almelo, Elias van Woudenberg e.a.
In 1340 was hij knape, 1352 heer van de Leck,Werth en Wertherbruch, 1371 ridder, 1379 beleend met Culemborg. Verder was hij heer van Schalkwijk.
Hij was borg en raadsvriend van de hertog van Gelre.
Gerrit is een zoon van Hubert II van Culemborg en Jutte Petersdr. van de Leck. Gerrit is overleden op 28-05-1394.
Kinderen van Bertha en Gerrit:
1 Jan of Johan II van Culemborg. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.1.3.2.2.1.3.1.
2 Hubert III van Culemborg [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.1.3.2.2.1.3.2].
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.1.3.2.2.1.3.1 Jan of Johan II van Culemborg, zoon van Gerrit I van Culemborg en Bertha (Baerte) van Egmond (zie 1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.1.3.2.2.1.3). Jan is overleden op 01-04-1452.
Notitie bij Jan: Ridder, heer van Werth, heer van Acqoy 1417, op 31-08-1423, na de dood van zijn broer hubert, beleend met Culemborg, de burcht, gerecht en tienden van Maurik, verwerft ook Beusichem en wordt daarmee op 04-06-1434 beleend.
Jan trouwde op 18-07-1415 met Aleida van Götterswick.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Aleida: Was het tweede huwelijk van Jan.
Aleida is een dochter van Arnold III van Götterswick en Mechtild van Reifferscheid. Aleida is overleden op 03-06-1448.
Kinderen van Jan en Aleida:
1 Gerrit I van Culemborg [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.1.3.2.2.1.3.1.1].
2 Arendje van Culemborg [1.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.1.3.2.2.1.3.1.2].
Gegenereerd met Aldfaer-versie 10.1 op 15-02-2024 12:02:33 door A. Post