Parenteel van Gerard Flamens van Wassenberg

1 Gerard Flamens van Wassenberg is geboren omstreeks 1010, zoon van Gerard Flamens van Kamerijk en Bava van de Veluwe. Gerard is overleden omstreeks 1070, ongeveer 60 jaar oud.
Notitie bij Gerard: na 1021. Sloet nr. 150.
De keizer plaatst in Wassenberg Gerardus en in Kleef Rutgerus, gebroeders en afkomstig uit Vlaanderen, als keizerlijke voogden (tutores).
Graaf vanaf 1044 tot ca 1070 van de Betuwe, Duffelgouw, Hettergouw, Teisterbant en de Veluwe.
Zijn voorouders hadden bezittingen in zuidelijker streken maar hebben die moeten verlaten onder Vlaamse druk. Zijn vader trouwde Bava, een rijke vrouw, die bezittingen had in het gebied langs de Rijn. Haar grootvader was Immed, graaf van de Betuwe, Duffelgouw en Hettergouw en haar grootmoeder, ook van vaders kant was Adela, die bezittingen had in Hamaland en de Veluwe.Via moeders kant waren er bezittingen van haar grootvader Unruoch in Teisterbant.(http://www.graafschap-middeleeuwen.nl/gelre/gerard-i-flamens.html)
In de eerste helft van de elfde eeuw kreeg koning Hendrik III te maken met graven/leenmannen die hun bezit graag wilden verstevigen en het gezag van Hendrik brokkelde wat af. Hendrik zocht steun bij de bisschop van Utrecht, die hij de wereldlijke macht over Drenthe toekende, wat gerealiseerd kon worden in 1047, na het kinderloos overlijden van de toenmalige graaf. In Hamaland en omgeving zag hij kennelijk in Gerard Flamens, tot aan dat moment geen graaf, een bondgenoot en hij beleende hem in 1052 met Teisterbant en de Veluwe en in 1067 met de Hettergouw, waarin ook Geldern ligt. Het begin van de macht van het graafschap Gelre.
Volgens een oorkonde uit 1123 was hij eerste getuige bij een schenking door de keizer van het graafschap Friesland aan de Utrechtse kerk. (Zie bij Gerard I)
Gerard:
(1) trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1030 met NN van NN.
(2) trouwde, ongeveer 40 jaar oud, omstreeks 1050 met Alvaradis van den Moezelgouw.
Kind van Gerard en NN:
1 Gosewijn van Heinsberg [1.2]. Gosewijn is overleden op 01-04-1128.
Kinderen van Gerard en Alvaradis:
2 Alveradis van Gelre [1.3].
3 Heinrich graaf von Krieckenbeck, geboren omstreeks 1050. Volgt 1.4.
4 [waarschijnlijk] Gerard I graaf van Wassenberg van Gelre, geboren omstreeks 1060. Volgt 1.1.
1.1 Gerard I graaf van Wassenberg van Gelre is geboren omstreeks 1060, zoon van [waarschijnlijk] Gerard Flamens van Wassenberg (zie 1) en [waarschijnlijk] Alvaradis van den Moezelgouw. Gerard is overleden op 16-10-1129, ongeveer 69 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerard: overleden voor 1122. Volgens MD Teenstra overleden in 1117. In dat jaar zou zijn zoon hem zijn opgevolgd.
Volgens http://www.graafschap-middeleeuwen.nl/genealogie/getperson.php?personID=I40&tree=DGidME_01 overleden op 16-10-1129.
Notitie bij Gerard: Verkreeg in 1076/1077 van Albert III van Namen, die door keizer Hendrik IV was belast met het gezag over Nederlotharingen, het domein Echt in leen. Gerard vergreep zich bij herhaling aan de inkomsten van de kerk in Echt, die tussen 929 en 939 door Gerberga, de echtgenote van hertog Giselbert van Lotharingen en zuster van keizer Otto I, aan de Sint-Servaaskerk waren geschonken. Hij werd in 1087 op een rijksdag in Aken hiervoor bestraft en Dirk van Herlaer (van Looz/Loon/Horne) werd aangesteld als voogd van de St Servaaskerk te Maastricht.
Wordt in de getuigenis van Jocundus aangeduid als een man met een opvallende lengte.
Wordt in 1082 de opvolger van zijn vader, na het overlijden van zijn oom en voogd Diederik II, broer van zijn vader, als waarnemend graaf na het overlijden van zijn vader omstreeks 1070. Graaf in Zuid Hamaland.
Ook graaf van Wassenberg en van Looz; Voogd van St Marie in Utrecht.
22 juni 1083; (Sloet 189) Koning Hendrik IV geeft de abdij te Elten in de gouw Hamaland, in het graafschap van Gerard, aan de kerk van Hamburg.
Sloet 191; 1085; Keizer Hendrik IV doet door zijn graven Gerard van Wassenberg en Gozewijn van Heinsbergen, Luipo in het bezit stellen van de abdij van St Truijen.
Het stamslot van Gerard II lag in Wassenberg in de Molengouw, een ondergouw van Hettergouw, het meest zuidelijke deel van zijn bezit. Gelder lag centraler en daar heeft hij zich mettertijd gevestigd en werd daarna, vanaf 1096, bekend als Gerard van Gelre.
Sloet 193; 1087; Keizer Hendrik IV beslist, volgens uitspraak der rijksgroten, de geschillen over de kerk te Echt tussen graaf Gerard van Wassenberg en St Servaas te Maastricht. Als getuigen waren aanwezig : Magnus hertog van Saksen, Koenraad hertog van Lotharingen, graaf Adelbert, graaf Cono, graaf Arnoldus, graaf Hendrik van Lacho, graaf Godfried van Kercklo en zijn zoon.
Sloet 196; 1096; Gerard graaf van Gelder en zijn broeder Hendrik getuigen van Ida gravin van Boeljon, bij een gift van haar en haar zoon Godfried aan het klooster van Aflingem. Gezegeld door Gerard en Hendrik en Godschalk van Iacen, Hendrik van Cuck, Cono van Montout, Diederik van Bemel, Hendrik van Birbaica, Baldewijn van Oosterwijk, Walter van Grimbergen.
Sloet 198; 9 november 1099; Gerard graaf van Gelre is getuige in een oorkonde waarbij de bisschoppen van Spiers en Worms een ruiling aangaan. Andere getuigen: hertog Frederik, palzgraaf Siegfried, Cuno zoon van hertog Otto, Gerard hertog van Mogentinus, Adelbrath, markies Burchart, Wippreth en Heriman.
Sloet 201; 16 mei 1101; Keizer Hendrik IV neemt door tussenkomst van o.a. Gerard graaf van Wassenberg, de abdij Lobbes in zijn bescherming.
Sloet 202; 3 augustus 1101; Otto van Zutfen en Gerard graaf van Wassenberg, zijn aanwezig bij de teruggave door Hendrik graaf van Limburg van het predium Pronsfeld aan de abdij te Prum, ten overstaan van Hendrik IV. Andere aanwezigen: hertog Frederik, markies Burchart, Gerard van Gulik, Wernerus van Groningen, graaf Adolf van Berg en Diederik van Thoneburch.
Sloet 204; 13 april 1104; Gerard graaf van Gelre is getuige in een oorkonde van Frederik aartsbisschop van Keulen, over giften van Meginher van Randerode aan het stift van Maria ad Gradus. Volgende getuigen zijn graaf Gerard van Julich en zijn broer Gerlach, Gerhart van Hochstaden, Diederik van Mere, Herman van Zulpico, Hartpern van Fraegenzo, Eppo van Scleido, Bernewin van Othweiler, Gerunc van Scevene, Huprecht van Oye, Bertram van Iecheze en Walter van Buckenheim.
Sloet 209; 3 december 1105; Graaf Gerard van Gelre is getuige in een oorkonde waarbij keizer Hendrik IV goederen geeft aan de abdij van St Pantaleon in Keulen.
Sloet 211; Omstreeks 1107 trouwt Jolanda, dochter van graaf Gerard van Gelre en Wassenberg met Boudewijn III, graaf van Henegouwen.
Sloet 213; 2 november 1107; Gerard graaf van Gelre is getuige in de oorkonde waarbij koning Hendrik V aan de abdij St Pantaleon te Keulen het rijksleen van Gertrudis van Boppard geeft. Andere getuigen zijn Adolf graaf van Berg en de familie Bobard Fridebreht, Arnolt, Annecho, Germar, Engilbreht, Gerlach en Diederik.
Sloet 216; Gerard vermeld als advocatus van St Marie in Utrecht.
Sloet 217; 26 juni 1108, het jaar onzeker; Gerard van Wassenberg is aanwezig bij de afstand door Burchard, bisschop van Utrecht, van de kerk te Aalburg aan de abt van St Truiden.(Aantekening van abt Rudolf in zijn Gesta abbatum Trudonensium, "dat hij den rijken Hollandschen graaf met zilveren koorden naar Utrecht had moeten trekken en den harden nek van den bisschop met een hamer van hetzelfde metaal ten zijnen gunste had doen neigen, om aan de abdij het bezit van Aalburg terug te bezorgen")
Sloet 219; Gerard graaf van Gelre als getuige genoemd.
Sloet 221; Gerard van Gelre vermeld in een oorkonde van 14 augustus 1111.
Sloet 221bis; 1112; Hendrik I koning van Engeland, machtigt de graaf van Gelre een huwelijk te bewerken bij de graaf van Vlaanderen. (De koning van Engeland trouwde in 1120 met een dochter van Godfried met de baard, graaf van Leuven)
Sloet 226; tussen 1116 en 1118; Graaf Gerard en zijn zoon Gerard getuigen in de oorkonde, waarbij keizer Hendrik V de kerk van Utrecht bevestigt in het bezit van een graafschap in Friesland.
Sloet 228; 1117; Gerard graaf van Gelre en zijn zoon Gerard zijn getuigen in de oorkonde waarbij Frederik I, aartsbisschop van Keulen, de berg Meregelpe ruilt met de kerk te Zyflich tegen de census fer kerken tussen Maas en Waal, met uitzondering van die te Dreumel en Niftrik, die aan de congregatie te Xanten betalen.
Gerard, graaf van Wassenberg en zijn zoon Gerard zijn getuigen van Frederik, aartsbisschop van Keulen, in de oorkonde over de stichting van de kerk te Dunwald.
Sloet 231; 5 april 1118; Frederik I, aartsbisschop van Keulen, doet afstand van zijn recht op de tienden van een te ontginnen broek te Stralen, terwijl graaf Gerard en zijn broer Hendrik het broek uit hunne advocatie (voogdij) ontslaan.
Sloet 232; 30 september 1118; Graaf Gerard sticht op zijn allodium Wassenberg een kerk.
Lacomblet Rheinische Urkunden nr 289; 30-09-1118; Graaf Gerhard van Wassenberg en Gelre sticht op zijn slot Wassenberg "eine Collegiatkirche".
In 1123 tekenen comes Gerardus, filius eius Gerardus als eerste wereldlijke getuigen
een oorkonde van keizer Hendrik V, waarbij deze een schenking van het graafschap Friesland door zijn vader aan de Utrechtse kerk bevestigt.
Gerard:
(1) trouwde, ongeveer 27 jaar oud, in 1087 met Sophia van Looz (Loon), ongeveer 20 jaar oud. Sophia is geboren omstreeks 1067, dochter van Giselbert II van Looz (Loon) en Liutgard. Sophia is overleden omstreeks 1090, ongeveer 23 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 43 jaar oud, omstreeks 1103 met Clementia van Gleiberg van Poitou. Clementia is overleden omstreeks 1140.
Notitie bij Clementia: Sloet 255; 17 juni 1129; Clementia, gravin van Glisberg, vrouw van Gerard graaf van Gelre, geeft met toestemming van haar zoon Willem en haar dochter Irmesindis, Schiffenburg bij Marburg, om er een klooster te stichten. (Gesticht bevestigd door Albero aartsbisschop van Trier op 29 juni 1139)
Clementia had kleinkinderen Otto en Willem die haar later in een oorkonde van 1141, herhaald in 1162, onze bloedverwant noemen.
(Sloet merkt hierbij op dat volgens hem hier geen sprake kan zijn van een vrouw van Gerard van Gelre, daar die getrouwd was met Ermengarde en daarna met Koenraad van Luxemburg. Maar Clementia is de moeder van die Gerard en de vrouw van zijn vader Gerard, zodat de vermelding wel juist is)
Kinderen van Gerard en Sophia:
1 Judith (Jutta) van Wassenberg van Gelre, geboren in 1087. Volgt 1.1.1.
2 Jolanda van Dalen van Gelre, geboren omstreeks 1088. Volgt 1.1.2.
3 Gerard II de Lange van Gelre, geboren omstreeks 1090. Volgt 1.1.3.
4 Arnold van Blankenheim van Gelre [1.1.4], geboren omstreeks 1090.
1.1.1 Judith (Jutta) van Wassenberg van Gelre is geboren in 1087, dochter van Gerard I graaf van Wassenberg van Gelre (zie 1.1) en Sophia van Looz (Loon). Judith is overleden op 24-06-1151, 63 of 64 jaar oud.
Notitie bij Judith: Verkreeg Wassenberg als bruidschat mee.
Trad na het overlijden van haar man in 1189 toe tot het klooster van Rolduc of Kloosterrade.
Judith trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 04-06-1110 met Walram II hertog van Limburg, 24 of 25 jaar oud. Walram is geboren in 1085, zoon van Hendrik I, graaf van Limburg en Adelaide (Adelheit) van Bodenstein. Walram is overleden op 16-07-1139, 53 of 54 jaar oud.
Notitie bij Walram: Bijgenaamd Paganus. Ook hertog van Neder Lotharingen van 1128 tot 1139 ter vervanging van Godfried I van Leuven, benoemd door de keizer van Duitsland. Hij verkreeg ook het markgraafschap Antwerpen in leen. In 1129 werd hij voogd van Duisburg.
1115 graaf van Aarlen, 1119 graaf van Wassenberg en Limburg, 1128 graaf van Neder Lotharingen.
http://www.kareldegrote.nl/Reeks170_Hermans.html
Walram III Paganus van Limburg, de “heiden” genoemd wegens zijn vete met de bisschop van Luik, geb. 1085, graaf van Luxemburg, hertog van Neder-Lotharingen, overl. 6 aug. 1139, tr. Jutta van Geldern, geb. 1087, overl. 24 juni 1151, dochter van Eberhard van Wassenberg en Clementia van Poitou.
Kinderen van Judith en Walram:
1 Beatrix van Limburg, geboren omstreeks 1110. Volgt 1.1.1.1.
2 [misschien] Adelheid van Limburg. Volgt 1.1.1.2.
3 Hendrik II van Limburg, geboren in 1110. Volgt 1.1.1.3.
4 Wendilburg van Limburg [1.1.1.4].
5 Gerard van Wassenberg, geboren omstreeks 1115. Volgt 1.1.1.5.
6 Walram III van Aarlen [1.1.1.6]. Walram is overleden omstreeks 1146.
Notitie bij Walram: Graaf van Aarlen van 1139-1146.
1.1.1.1 Beatrix van Limburg is geboren omstreeks 1110, dochter van Walram II hertog van Limburg en Judith (Jutta) van Wassenberg van Gelre (zie 1.1.1). Beatrix is overleden na 12-07-1164, minstens 54 jaar oud. Beatrix trouwde, ten hoogste 25 jaar oud, vóór 1135 met Rupert I van Laurenburg, ten hoogste 30 jaar oud. Rupert is geboren omstreeks 1105, zoon van Dudo van Laurenburg en Irmgardis van Arnstein.
Notitie bij Rupert: Graaf van Nassau. Bouwt in 1120 het slot Nassau.
Kind van Beatrix en Rupert:
1 Walram I van Laurenburg, geboren in 1146. Volgt 1.1.1.1.1.
1.1.1.1.1 Walram I van Laurenburg is geboren in 1146, zoon van Rupert I van Laurenburg en Beatrix van Limburg (zie 1.1.1.1). Walram is overleden in 1198, 51 of 52 jaar oud.
Notitie bij Walram: Graaf van Laurenburg en Nassau
Walram trouwde met Kunigunde van NN.
Kind van Walram en Kunigunde:
1 Hendrik II van Nassau, geboren omstreeks 1180. Volgt 1.1.1.1.1.1.
1.1.1.1.1.1 Hendrik II van Nassau is geboren omstreeks 1180, zoon van Walram I van Laurenburg (zie 1.1.1.1.1) en Kunigunde van NN. Hendrik is overleden omstreeks 1250, ongeveer 70 jaar oud. Hendrik trouwde, ten hoogste 41 jaar oud, vóór 1221 met Mechteld van Gelre. Zie 1.1.3.1.5.2 voor persoonsgegevens van Mechteld.
Kinderen van Hendrik en Mechteld:
1 Walram van Nassau [1.1.1.1.1.1.1].
2 Otto van Nassau [1.1.1.1.1.1.2].
3 Jutta van Nassau [1.1.1.1.1.1.3].
1.1.1.2 Adelheid van Limburg, dochter van Walram II hertog van Limburg en [misschien] Judith (Jutta) van Wassenberg van Gelre (zie 1.1.1). Adelheid trouwde met Ekbert I van Tecklenburg. Ekbert is geboren omstreeks 1115. Ekbert is overleden omstreeks 1150, ongeveer 35 jaar oud. Ekbert is weduwnaar van Adelheid van Gelre (geb. ±1125), zie 1.1.3.4.
1.1.1.3 Hendrik II van Limburg is geboren in 1110, zoon van Walram II hertog van Limburg en Judith (Jutta) van Wassenberg van Gelre (zie 1.1.1). Hendrik is overleden op 19-08-1167, 56 of 57 jaar oud. Hij is begraven in Abdij Rolduc.
Notitie bij Hendrik: http://www.kareldegrote.nl/Reeks170_Hermans.html
Hendrik II van Limburg, geb. 1110, graaf van Limburg (titulair hertog vanaf 1155), overl. 1167 in Rome aan de pest , tr. 1136 Mathilde I. van Saffenberg in Burg Rode, geb. ca. 1113, overl. 2 januari 1145, dochter van Adalbert van Saffenberg.
Was hertog van Limburg van 1139-1167 en markgraaf van Arlon van 1151-1167.
Was voogd van Kloosterrade.
Hendrik:
(1) trouwde, 25 of 26 jaar oud, in 1136 met Mathilde van Saffenberg, ongeveer 23 jaar oud. Mathilde is geboren omstreeks 1113, dochter van Adalbert van Saffenberg. Mathilde is overleden op 02-01-1145, ongeveer 32 jaar oud. Zij is begraven in Abdij Rolduc.
Notitie bij Mathilde: Erfdochter van het land van Roode.
(2) trouwde, ongeveer 40 jaar oud, omstreeks 1150 met Laurette van Elzas.
Notitie bij Laurette: Ook vermeld als Laurette van Vlaanderen.
Kinderen van Hendrik en Mathilde:
1 Margaretha van Limburg, geboren omstreeks 1138. Volgt 1.1.1.3.1.
2 Hendrik III graaf van Limburg, geboren in 1144. Volgt 1.1.1.3.2.
1.1.1.3.1 Margaretha van Limburg is geboren omstreeks 1138, dochter van Hendrik II van Limburg (zie 1.1.1.3) en Mathilde van Saffenberg. Margaretha is overleden in 1172, ongeveer 34 jaar oud.
Notitie bij Margaretha: Hertogin van Leuven.
Margaretha trouwde, ongeveer 17 jaar oud, in 1155 met Gotfried III graaf van Leuven, ongeveer 15 jaar oud. Gotfried is geboren omstreeks 1140, zoon van Godfried II van Leuven en von Lutgardis Sulzbach. Gotfried is overleden op 21-08-1190, ongeveer 50 jaar oud.
Notitie bij Gotfried: Uit Wikipedia: Godfried III, bijgenaamd de Moedige en de Hertog in de Wieg (ca. 1140 – 21 augustus 1190) was van 1142 tot aan zijn dood in 1190 landgraaf van Brabant, graaf van Leuven, markgraaf van Antwerpen en voogd van Gembloers, Nijvel en Affligem. Tevens was hij hertog van Neder-Lotharingen (als Godfried VII).
Vermeld in een oorlonde van 1173 archief abdij Kloosterrade; Godfried III, hertog van Lotharingen, en zijn zonen Hendrik en Adelbertschenken, samen met Hendrik III van Limburg, aan de abdij Kloosterrade het deel van de tienden te Lommersum, dat Kunisa, dochter van
Herman van Reifferscheid van hen in leen hield en ten gunste van de abdij heeft afgestaan.
Kinderen van Margaretha en Gotfried:
1 Hendrik I van Brabant, geboren omstreeks 1160. Volgt 1.1.1.3.1.1.
2 Albert (Adelbert) van Leuven [1.1.1.3.1.2], geboren omstreeks 1160. Albert is overleden in 1192, ongeveer 32 jaar oud.
Notitie bij Albert: Bisschop van Luik vanaf 1191.
1.1.1.3.1.1 Hendrik I van Brabant is geboren omstreeks 1160, zoon van Gotfried III graaf van Leuven en Margaretha van Limburg (zie 1.1.1.3.1). Hendrik is overleden op 05-09-1235, ongeveer 75 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: In 1172 belaste zijn vader hem al met bestuurlijke taken; vanaf 1183 hertog van Brabant; vanaf 1190 hertog van Neder-Lotharingen, graaf van Leuven en markgraaf van Antwerpen.
1211 april Kloosterrade; Hendrik I, hertog van Lotharingen en markgraaf, bevestigt op verzoek
van abt en convent van Kloosterrade alsmede van zijn oom Hendrik III, hertog van Limburg, de schenking van de parochiekerk van Lommersum en de tienden – met inbegrip van het recht andere goederen die aan de kerk verbonden zijn, alsnog te verwerven –, welke schenking destijds, bij haar intrede in het convent, door zijn overgrootmoeder Jutta, weduwe van Walram II, hertog van Limburg, aan de abdij is gedaan en die later door haar nakomelingen is bevestigd.
Hendrik:
(1) trouwde, ongeveer 19 jaar oud, in 1179 met Mathilde van Lotharingen gravin van Boulogne, 13 of 14 jaar oud. Mathilde is geboren in 1165. Mathilde is overleden in 1211, 45 of 46 jaar oud.
(2) trouwde, minstens 51 jaar oud, na 1211 met Maria Capet prinses van Frankrijk. Maria is een dochter van Filips II van Frankrijk. Maria is overleden in 1224.
Kinderen van Hendrik en Mathilde:
1 Hendrik II van Brabant [1.1.1.3.1.1.1], geboren in 1185. Hendrik is overleden in 1248, 62 of 63 jaar oud.
2 Adelheid van Brabant [1.1.1.3.1.1.2], geboren in 1190. Adelheid is overleden in 1261, 70 of 71 jaar oud.
3 Maria van Brabant, geboren in 1195. Volgt 1.1.1.3.1.1.3.
4 Margaretha van Brabant [1.1.1.3.1.1.4], geboren in 1195. Margaretha is overleden in 1231, 35 of 36 jaar oud.
5 Machteld van Brabant, geboren in 1205. Volgt 1.1.1.3.1.1.5.
6 Godfried van Leuven-Gaasbeek [1.1.1.3.1.1.6], geboren in 1210. Godfried is overleden in 1253, 42 of 43 jaar oud.
Kinderen van Hendrik en Maria:
7 Elisabeth van Brabant, geboren omstreeks 1215. Volgt 1.1.1.3.1.1.7.
8 Maria van Brabant [1.1.1.3.1.1.8], geboren omstreeks 1215. Maria is overleden vóór 1220, ten hoogste 5 jaar oud.
1.1.1.3.1.1.3 Maria van Brabant is geboren in 1195, dochter van Hendrik I van Brabant (zie 1.1.1.3.1.1) en Mathilde van Lotharingen gravin van Boulogne. Maria is overleden in 1260, 64 of 65 jaar oud. Maria trouwde met Otto IV keizer van Duitsland van Brunswijck.
1.1.1.3.1.1.5 Machteld van Brabant is geboren in 1205, dochter van Hendrik I van Brabant (zie 1.1.1.3.1.1) en Mathilde van Lotharingen gravin van Boulogne. Machteld is overleden in 1267, 61 of 62 jaar oud. Machteld:
(1) trouwde met Hendrik VI van Brunswijk.
(2) trouwde, 18 of 19 jaar oud, op 06-12-1224 in Antwerpen met Floris IV van Holland, 14 jaar oud. Zie 1.1.3.1.5.4.1 voor persoonsgegevens van Floris.
Kinderen van Machteld en Floris:
1 Willem II van Holland, geboren omstreeks 1228. Volgt 1.1.1.3.1.1.5.1.
2 Hendrik van Holland [1.1.1.3.1.1.5.2].
1.1.1.3.1.1.5.1 Willem II van Holland is geboren omstreeks 1228, zoon van Floris IV van Holland (zie 1.1.3.1.5.4.1) en Machteld van Brabant (zie 1.1.1.3.1.1.5). Willem is overleden op 28-01-1256 in Hoogwoud, ongeveer 28 jaar oud. Hij is begraven in Abdij Middelburg (herbegraven).
Notitie bij Willem: Van 1248 tot 1256 ook koning van het Heilige Roomse Rijk en daarmee kandidaat om tot keizer te kunnen worden gekroond.
Willem trouwde, ongeveer 24 jaar oud, in 1252 met Elisabeth van Brunswijk.
Kind van Willem en Elisabeth:
1 Floris V van Holland, geboren op 24-06-1254 in Leiden. Volgt 1.1.1.3.1.1.5.1.1.
1.1.1.3.1.1.5.1.1 Floris V van Holland is geboren op 24-06-1254 in Leiden, zoon van Willem II van Holland (zie 1.1.1.3.1.1.5.1) en Elisabeth van Brunswijk. Floris is overleden op 27-06-1296, 42 jaar oud. Floris trouwde, 13 of 14 jaar oud, in 1268 met Beatrix van Dampierre van Vlaanderen.
1.1.1.3.1.1.7 Elisabeth van Brabant is geboren omstreeks 1215, dochter van Hendrik I van Brabant (zie 1.1.1.3.1.1) en Maria Capet prinses van Frankrijk. Elisabeth is overleden in 1273, ongeveer 58 jaar oud. Elisabeth trouwde, ongeveer 18 jaar oud, in 1233 met Dirk VI van Kleef, ongeveer 18 jaar oud. Dirk is geboren omstreeks 1215. Dirk is overleden in 1245, ongeveer 30 jaar oud.
Notitie bij Dirk: Graaf van Dinslaken.
Kinderen van Elisabeth en Dirk:
1 Mechteld van Kleef [1.1.1.3.1.1.7.1], geboren in 1235. Mechteld is overleden in 1304, 68 of 69 jaar oud.
2 Elisabeth van Kleef [1.1.1.3.1.1.7.2], geboren omstreeks 1240.
1.1.1.3.2 Hendrik III graaf van Limburg is geboren in 1144, zoon van Hendrik II van Limburg (zie 1.1.1.3) en Mathilde van Saffenberg. Hendrik is overleden op 21-06-1221, 76 of 77 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Volgt in 1167 zijn vader op als hertog van Limburg.
Vermeld in een oorkonde van 1171 archief abdij Kloosterrade; Hendrik III, kleinzoon van hertog Walram II van Limburg, geeft toestemming voor de verkoop door Gunther Gunthersz. van een leengoed bij Kerkrade, dat deze van hem en zijn zuster Margaretha, hertogin van Leuven, in leen hield, aan de abdij Kloosterrade en schenkt zelf zes hoeven in het bos bij Reifferscheid met de bijbehorende rechten aan de abdij.
Vermeld in een oorkonde van 1173 archief abdij Kloosterrade; Godfried III, hertog van Lotharingen, en zijn zonen Hendrik en Adelbert schenken, samen met Hendrik III van Limburg, aan de abdij Kloosterrade het deel van de tienden te Lommersum, dat Kunisa, dochter van Herman van Reifferscheid van hen in leen hield en ten gunste van de abdij heeft afgestaan.
[1186 december 25 -] 1187 [december 24]
Hendrik III, hertog van Limburg en markgraaf van Aarlen, schenkt aan de abdij Floreffe de wagentol die hij van dat klooster hief te ’s-Hertogenrade en elders in zijn territoria.
1201 december 25 -] 1202 [december 24]
Hendrik III, kleinzoon van hertog Walram II van Limburg, schenkt met instemming van zijn zonen en dochters zijn recente ontginning, gelegen tussen zijn bos Spekholz en de openbare weg van Aken naar Heerlen, aan de abdij Kloosterrade.
Hendrik trouwde met Sophia van Saarbrücken. Sophia is een dochter van Simon I van Saarbrücken en Mathilde van Sponheim.
Kinderen van Hendrik en Sophia:
1 Isolda van Limburg, geboren omstreeks 1170. Volgt 1.1.1.3.2.1.
2 Walram III hertog van Limburg, geboren omstreeks 1175. Volgt 1.1.1.3.2.2.
3 Mathilde van Limburg [1.1.1.3.2.3], geboren omstreeks 1165.
4 Jutta van Limburg, geboren omstreeks 1170. Volgt 1.1.1.3.2.4.
5 Gerard van Wassenberg van Limburg [1.1.1.3.2.5], geboren omstreeks 1177.
Notitie bij Gerard: 1221 [circa 28 juni] Kloosterrade;
Walram III, graaf van Luxemburg en La Roche en markgraaf van Aarlen, en Gerard van Wassenberg bevestigen de door hun vader, hertog Hendrik III van Limburg, aan het kapittel van St.-Servaas te Maastricht verleende vrijstelling van tolheffing op wijn, afkomstig van de bezittingen van het kapittel.
Mogelijk vermeld in het oorkondenboek van Oost Friesland:
Nr 17 Herford, 20 september 1224; Koning Hendrik VII beleent de edele vrouw Sophia, echtgenote van graaf Otto van Ravensberg, met het graafschap in Eemsgouw en met meerdere goederen en rechten zoals graaf Otto van de koning en zijn voorgangers in leen heeft gehad. Getuigen: hertog Walravenus en Hendrik zijn zoon, Gerard van Wassenberg, graaf Gerard van Theiz, graaf Adolf van Altena, graaf Godfried van Arnsberg, Herman, advocaat van Keulen en zijn zoon, rentmeester van Woltburg, Gerlagus van Bodinken, Herman van Alvetere, Herman van Lon, Godschalk van Lon, Reinold van Ressen, Sweder van Dinkethen.
6 Hendrik van Wassenberg [1.1.1.3.2.6].
7 Adelheid van Limburg [1.1.1.3.2.7].
8 Frederik van Limburg [1.1.1.3.2.8].
9 Simon van Limburg [1.1.1.3.2.9].
1.1.1.3.2.1 Isolda van Limburg is geboren omstreeks 1170, dochter van Hendrik III graaf van Limburg (zie 1.1.1.3.2) en Sophia van Saarbrücken. Isolda is overleden in 1224, ongeveer 54 jaar oud. Isolda trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1200 met Diederik I graaf van Heinsberg van Kleef, ongeveer 30 jaar oud. Diederik is geboren omstreeks 1170, zoon van Arnold III van Kleef en Adelheid (Aleidis) van Heinsberg. Diederik is overleden op 08-11-1228, ongeveer 58 jaar oud.
Notitie bij Diederik: [1216 december 25 -] 1217 [augustus 31] archief Kloosterrade;
Diederik I, heer van Heinsberg, schenkt aan het klooster van St.-Marie te Heinsberg enige goederen, rechten en inkomsten te Hünshoven, Hoengen en Schafhausen alsmede het bosWoluenkrode, vrijwaart de hof van St.-Gerlach en grond te Houthem van aanspraken door zijn verwanten en neemt de bezittingen en rechten van het klooster binnen zijn rechtsgebied in bescherming. Onder de getuigen: abt Helmerik van Kloosterrade.
[1223 december 25 -] 1224 [augustus 31] Nationale bibliotheek Parijs;
Marsilius, abt van Kloosterrade, Gerard, proost van Heinsberg, en Diederik I, heer van Heinsberg, scheidslieden, doen uitspraak in een geschil tussen enerzijds het kapittel van St.-Servaas te Maastricht en anderzijds
ridder Nicolaas van Heer en zijn erfgenamen, dat Nicolaas van Heer en zijn erfgenamen zich ten onrechte in de hof te Heer het goed Fumenstuken te (Groot-)Welsden hadden laten toewijzen. Getuigen o.a. Adam van Horne en zijn broer Gosewijn, Reinerus rentmeester van Heinsberg en Alardus van Avechesdal.
Kind van Isolda en Diederik:
1 Machteld van Heinsberg. Volgt 1.1.1.3.2.1.1.
1.1.1.3.2.1.1 Machteld van Heinsberg, dochter van Diederik I graaf van Heinsberg van Kleef en Isolda van Limburg (zie 1.1.1.3.2.1). Machteld is overleden vóór 1254. Machteld trouwde met Arnold II van Heusden. Arnold is een zoon van Jan I van Heusden en Aleydis Persijn. Arnold is overleden omstreeks 1242.
Notitie bij Arnold: Arnoldus of Arnoud of Arnold van Heusden, vermeld tussen 1200 en 1217 en tussen 1225 en 1235.
Hij kan ook nog dochters hebben gehad, waarvan één dan gehuwd kan zijn met Jan van Megen en een ander met Willem van Wijfliet. (Volgens een artikel van Chr. Thijssen)
Kinderen van Machteld en Arnold:
1 Hendrik van Heusden [1.1.1.3.2.1.1.1]. Hendrik is overleden na 1270.
Notitie bij Hendrik: Vermeld tussen 1242 en 1270.
Beleend met de lage heerlijkheid van Doeveren.
2 Robert van Heesbeen [1.1.1.3.2.1.1.2].
3 Dirk van Heusden [1.1.1.3.2.1.1.3].
4 Willem van Heusden [1.1.1.3.2.1.1.4].
5 Jan II van Heusden, geboren omstreeks 1200. Volgt 1.1.1.3.2.1.1.5.
1.1.1.3.2.1.1.5 Jan II van Heusden is geboren omstreeks 1200, zoon van Arnold II van Heusden en Machteld van Heinsberg (zie 1.1.1.3.2.1.1). Jan is overleden in 1268, ongeveer 68 jaar oud. Jan:
(1) trouwde met Margaretha.
(2) trouwde met Aleydis van Witgenstein van Arberg.
1.1.1.3.2.2 Walram III hertog van Limburg is geboren omstreeks 1175, zoon van Hendrik III graaf van Limburg (zie 1.1.1.3.2) en Sophia van Saarbrücken. Walram is overleden op 02-07-1226, ongeveer 51 jaar oud. Hij is begraven in Abdijkerk Rolduc.
Notitie bij Walram: 1221 [circa 28 juni] Kloosterrade;
Walram III, graaf van Luxemburg en La Roche en markgraaf van Aarlen, en Gerard van Wassenberg bevestigen de door hun vader, hertog Hendrik III van Limburg, aan het kapittel van St.-Servaas te Maastricht verleende vrijstelling van tolheffing op wijn, afkomstig van de bezittingen van het kapittel. Getuigen o.a. Engelbert aartsbisschop van Keulen, F. proost van Wassenberg, Arnold graaf van Looz, Hendrik en Walram jr.
1222 januari archief klooster Heinsberg;
Walram III, hertog van Limburg vanaf 1221, zijn zonen Hendrik IV en Walram alsmede zijn broer Gerard van Wassenberg, geven aan het klooster Heinsberg hun aandeel in het patronaatsrecht over de kerk van Hoengen.
Nr 17 Herford, 20 september 1224; Koning Hendrik VII beleent de edele vrouw Sophia, echtgenote van graaf Otto van Ravensberg, met het graafschap in Eemsgouw en met meerdere goederen en rechten zoals graaf Otto van de koning en zijn voorgangers in leen heeft gehad. Getuigen: hertog Walravenus en Hendrik zijn zoon, Gerard van Wassenberg, graaf Gerard van Theiz, graaf Adolf van Altena, graaf Godfried van Arnsberg, Herman, advocaat van Keulen en zijn zoon, rentmeester van Woltburg, Gerlagus van Bodinken, Herman van Alvetere, Herman van Lon, Godschalk van Lon, Reinold van Ressen, Sweder van Dinkethen.
Walram:
(1) trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1195 met Konigunde von Monschau. Konigunde is overleden in 1214.
Notitie bij Konigunde: Ook vermeld als Cunegonde van Lotharingen.
(2) trouwde, ongeveer 39 jaar oud, in 1214 met Ermensendis van Namen en Luxemburg, 28 of 29 jaar oud. Zie 1.1.3.1.2.1 voor persoonsgegevens van Ermensendis.
Kinderen van Walram en Konigunde:
1 Sophia van Limburg, geboren omstreeks 1195. Volgt 1.1.1.3.2.2.1.
2 Mathilde van Limburg, geboren omstreeks 1196. Volgt 1.1.1.3.2.2.2.
3 Hendrik IV hertog van Limburg en graaf van Berg, geboren omstreeks 1200. Volgt 1.1.1.3.2.2.3.
4 Judith van Limburg, geboren omstreeks 1200. Volgt 1.1.1.3.2.2.4.
5 Walram van Limburg [1.1.1.3.2.2.5].
Kinderen van Walram en Ermensendis:
6 Catharina van Limburg, geboren omstreeks 1214. Volgt 1.1.1.3.2.2.6.
7 Hendrik V van Luxemburg [1.1.1.3.2.2.7].
8 Margaretha van Limburg [1.1.1.3.2.2.8].
9 Gerhard van Limburg [1.1.1.3.2.2.9].
10 NN van Limburg. Volgt 1.1.1.3.2.2.10.
1.1.1.3.2.2.1 Sophia van Limburg is geboren omstreeks 1195, dochter van Walram III hertog van Limburg (zie 1.1.1.3.2.2) en Konigunde von Monschau. Sophia trouwde met Frederik van Altena Isenberg.
1.1.1.3.2.2.2 Mathilde van Limburg is geboren omstreeks 1196, dochter van Walram III hertog van Limburg (zie 1.1.1.3.2.2) en Konigunde von Monschau. Mathilde trouwde met Willem III van Gulik.
1.1.1.3.2.2.3 Hendrik IV hertog van Limburg en graaf van Berg is geboren omstreeks 1200, zoon van Walram III hertog van Limburg (zie 1.1.1.3.2.2) en Konigunde von Monschau. Hendrik is overleden in 1244, ongeveer 44 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Hertog van Limburg. Vanaf 25-02-1246 graaf van Monschau.
1226 juli [7] archief abdij Kloosterrade;
Hendrik IV, hertog van Limburg en graaf van Berg, schenkt met instemming van zijn echtgenote en zonen zijn hoeve Nieder-Ritzerfeld aan de abdij Kloosterrade.
1234 [april 21 - 1235 april 7] Keulen; archief abdij Kloosterrade;
Hendrik IV, hertog van Limburg en graaf van Berg, oorkondt dat Willem van Kuchenheim, ridder, afstand heeft gedaan van de voogdij over zekere goederen van het klooster Marienthal te Irresheim, met de daarbij behorende rechten, tegen betaling van zes mark Keuls, geeft als leenheer zijn goedkeuring aan deze verkoop en bevrijdt de goederen van de voogdij en van alle lasten die uit de voogdij voortvloeien.
1241 mei 20 ’s-Hertogenrade of Kloosterrade; archief abdij Kloosterrade;
Hendrik IV, hertog van Limburg en graaf van Berg, draagt met instemming van zijn echtgenote en zijn zonen de novale tienden in de parochies Afden en Kerkrade voor veertig mark Keuls over aan de abdij Kloosterrade.
1241 juni ’s-Hertogenrade of Kloosterrade; archief klooster Sinnich;
Hendrik IV, hertog van Limburg en graaf van Berg, verklaart dat de abdij Kloosterrade in zijn aanwezigheid van Godfried van Alsterode en diens zoon Godfried hun goed te Sinnich, gelegen binnen het rechtsgebied van de hertog, voor vijftig mark Keuls heeft gekocht, en Herman van Wijlre als selman heeft gekozen.
Getuigen o.a. de edele heren Reinardus van Sinnich, Coenraad en Jordanus van Sleidin, Gosewijn en Diederik van Meire, Udo rentmeester van Rode, Willem van Aschweiler, Rutger en Reinardus van Berg, Adam van Horne jr.
Hendrik trouwde met Irmgarde van Berg. Zie 1.1.3.1.1.1.1 voor persoonsgegevens van Irmgarde.
Kinderen van Hendrik en Irmgarde:
1 Adolf VII graaf van Berg, geboren omstreeks 1220. Volgt 1.1.1.3.2.2.3.1.
2 Walram IV hertog van Limburg, geboren omstreeks 1225. Volgt 1.1.1.3.2.2.3.2.
1.1.1.3.2.2.3.1 Adolf VII graaf van Berg is geboren omstreeks 1220, zoon van Hendrik IV hertog van Limburg en graaf van Berg (zie 1.1.1.3.2.2.3) en Irmgarde van Berg (zie 1.1.3.1.1.1.1). Adolf is overleden op 22-04-1259, ongeveer 39 jaar oud.
Notitie bij Adolf: Graaf van Berg tussen 1246 en 1259.
http://www.manfred-hiebl.de/genealogie-mittelalter/berg_und_altena_grafen_von/adolf_7_von_limburg_graf_von_berg_+_1259.html
Adolf VII. folgte 1246 zu Berg, stand durch den erzbischöflichen Schwager völlig im anti-staufischen Lager, unterstützte König WILHELM von Holland und erhielt dafür bedeutende Reichslehen dazu, unter anderem Kaiserswerth, Remagen, Rath, Mettmann und Duisburger Gebiete des Reichsforstes. Er legte den Grundstein zum gotischen Dom zu Altena, führte viele Fehden im Stil der Zeit und starb an einer Turnierverletzung.

1 november 1250. Burggraaf Hendrik van Keulenverklaart dat hij als dienstman verbonden is aan zijn leenheer graaf Adolf van Berg.
In 1253 vind er een goederenruil plaats tussen graaf Adolf van Berg en het klooster Altenberg.
In 1254 schrijft de aartsbisschop Koenraad van Keulen aan de graaf van Berg dat zijn geschil met de graaf van Gulik alleen door scheidsrechters kan worden opgelost.
In 1255 schenkt graaf Adolf aan het klooster Altenberg zekere goederen.
Op 9 augustus 1259 deelt de aartsbisschop van Keulen aan zijn zuster, de gravin van Berg, mee dat de wapenstilstand tussen de burgers van Keulen en enkele onderdanen van Berg wordt verlengd.
Adolf trouwde met Margarete von Hochstaden. Margarete is overleden op 30-01-1314.
Kinderen van Adolf en Margarete:
1 Koenraad van Berg [1.1.1.3.2.2.3.1.1].
2 Walram van Berg [1.1.1.3.2.2.3.1.2].
3 Willem I van Berg [1.1.1.3.2.2.3.1.3].
4 Adolf VIII van Berg [1.1.1.3.2.2.3.1.4].
5 Irmgard van Berg. Volgt 1.1.1.3.2.2.3.1.5.
6 Hendrik van Berg [1.1.1.3.2.2.3.1.6].
7 Engelbert van Berg [1.1.1.3.2.2.3.1.7], geboren omstreeks 1240.
Notitie bij Engelbert: Was proost van Keulen
1.1.1.3.2.2.3.1.5 Irmgard van Berg, dochter van Adolf VII graaf van Berg (zie 1.1.1.3.2.2.3.1) en Margarete von Hochstaden. Irmgard trouwde in 1273 met Eberhard I von Mark. Eberhard is overleden op 04-07-1308.
1.1.1.3.2.2.3.2 Walram IV hertog van Limburg is geboren omstreeks 1225, zoon van Hendrik IV hertog van Limburg en graaf van Berg (zie 1.1.1.3.2.2.3) en Irmgarde van Berg (zie 1.1.3.1.1.1.1). Walram is overleden in 1282, ongeveer 57 jaar oud.
Notitie bij Walram: Had geen mannelijke nakomelingen.
1252 [maart 29 - 1253 april 19]
Walram IV, hertog van Limburg 1247-1279, hecht zijn goedkeuring aan de verkoop door Arnold Bolte en Otto van Hammerschen aan het klooster van St. Marie te Heinsberg van goederen te Geilenkirchen en Hammerschen, waarop de hertog allodiaal recht bezit, en verleent vrijwaring voor deze goederen.
Was opperbeschermheer van de wegen in het land tusschen Maas en Rijn, en hield de roofridders daar in toom.
Walram trouwde met Jutta van Kleef. Jutta is geboren omstreeks 1225, dochter van Diederik V van Kleef en Mechtild van Dinslaken. Jutta is overleden na 1265, minstens 40 jaar oud.
Notitie bij Jutta: 1265 mei 24 archief abdij Kloosterrade;
Diederik VII, graaf van Kleef, schenkt op verzoek van zijn zuster, de hertogin van Limburg, aan de abdij Kloosterrade zijn inkomsten uit een tiende over de abdijgoederen te Lommersum, die hem toebehoren op grond van de wildban van de burcht Tomburg, tot een maximum van drie mark per jaar.
Kind van Walram en Jutta:
1 Irmgard van Limburg. Volgt 1.1.1.3.2.2.3.2.1.
1.1.1.3.2.2.3.2.1 Irmgard van Limburg, dochter van Walram IV hertog van Limburg (zie 1.1.1.3.2.2.3.2) en Jutta van Kleef. Irmgard is overleden in 1283.
Notitie bij Irmgard: In het graafschap Gelre, dat de tegenwoordige Nederlandsche provincie Gelderland en een groot deel der huidige Nederlandsche provincie Limburg besloeg, regeerde in die dagen Reinald l, die de bijnaam van den strijdbare kreeg. Deze bijnaam
zegt genoeg. Niet tevreden met ziin gebied, wilcle hij zijn macht uitbreiden en wist daartoe geen beter middel, dan te huwen met de Limburgsche erfdochter. Deze Ermgarde nu was zwak en ziekelijk en bovendien zoo mismaakt, dat zij de lelijkste vrouw van het Hertogdorn heette te zijn. Maar daar lette Graaf Reinald minder op, eens zou hij nu immers Hertog van Limburg worden. Het kwam echter anders uit.
Toen Errngarde’s vader in 1279 stierf, verkocht haar neef Adolf, Graaf van Berg,
zijn rechten op den Limburgschen Hertogstroon aan Jan I, Hertog van Brabant,
biigenaamd de Overwinnaar; hij was voor Reinald geen gemakkelijke tegenstander.
De strijd eindigde met de slag bij Woeringen.

Irmgard verkrijgt Limburg na haar vaders dood in 1279 van koning Rudolf I van Habsburg.
1280; Irmgard Hertogin van Limburg en Gravin van Gelre, verklaart, dat de langdurige twist tusschen het Convent in Honepe en Henrik van Sijderoves met zijne broeders en mede-erfgenamen over de door den molen van Somersvorst loopende waterleiding, de Oves , is bijgelegd, door betaling van vijftien pond aan zijde van dat Convent en een aantal bepalingen omtrent de leiding van dat water.
Uit: http://www.graafschap-middeleeuwen.nl/joomla/index.php /oorlogvoering/oorlogen/196-slag-bij-woeringen-1288.html
Als in 1283 Irmgard overlijdt, erft Reinald I het vruchtgebruik van Limburg via zijn vrouw. Hertog Jan I van Brabant heeft in 1283 voor een half miljoen de aanspraken op Limburg gekocht van graaf Adolf VIII van Berg , een neef van Walram V. Hij wil zijn gebied graag tot Keulen uitbreiden. Bovendien hebben de hertogen van Brabant van oudsher de ambitie om het oude Lotharingen onder één banier te herenigen. Als Reinald I, de machtigste graaf aan de Maas, Limburg verwerft, zal hij de Maas beheersen van Gorkum tot bij Luik. Hertog Jan I van Brabant is dan waarschijnlijk voor eeuwig van de handelsweg naar de Rijn afgesneden zijn en zou Lotharingen nooit zien herrijzen. Kortom, de ambities zijn groot. Diverse allianties worden gevormd. Zo sluiten de aartsbisschop van Keulen, Siegfried van Westenburg, en de graaf van Luxemburg aan bij het Gelderse kamp, want zij zien een versterking van de Brabantse belangen niet zitten.
Zie verder de website over de Slag bij Woeringen.
Irmgard trouwde op 11-03-1274 met Reinald I van Gelre, ongeveer 19 jaar oud. Zie 1.1.3.1.5.5.1.1 voor persoonsgegevens van Reinald.
1.1.1.3.2.2.4 Judith van Limburg is geboren omstreeks 1200, dochter van Walram III hertog van Limburg (zie 1.1.1.3.2.2) en Konigunde von Monschau. Judith is overleden in 1247, ongeveer 47 jaar oud. Judith trouwde, ongeveer een jaar oud, omstreeks 1200 met Boudewijn van Bentheim, ongeveer 20 jaar oud. Boudewijn is geboren omstreeks 1180, zoon van Otto van Holland van Bentheim en Alveradis van Malsen van Cuijck. Boudewijn is overleden in 1247, ongeveer 67 jaar oud. Hij is begraven in Klooster Wietmarschen.
Notitie bij Boudewijn: Boudewijn, graaf van Benthem, burggraaf van Utrecht, vermeld 1203-1247, overl. voor 9.5.1248. Trouwt met Jutta (van Limburg), waarschijnlijk dr. v. Walram IV, hertog van Limburg (Tr.1. Kunegonde van Lotharingen en Tr.2. Ermesinde gravin van Luxemburg), overl. na 23.4.1246 en voor 9.5.1248;
1218, graaf Boudewijn van Bentheim ruwaard van Holland bepaalt de voorwaarden waarop de erven van Dodijn van Soeburg de tienden die zij aan de abdij van Middelburg hadden verpand kunnen lossen.
Uit: http://home.zonnet.nl/broekhoven2/Broekhoven/f810.htm
Overleden na 28 Mei 1247
Graaf van Bentheim (1209), regent van Holland (1222)
Trouwde Jutte van Rietberg.
Werd in de Slag bij Ane in 1227 gevangen genomen.
Graaf Boudewyn van Bentheim verschijnt voor de laatste maal op 28 Mei 1247, waarna hij reeds spoedig overleden moet zijn, wijl zijn zoon Otto hem op 9 Mei 1248 bereids is opgevolgd. Er zal toen een magescheid omtrent het allodiaal bezit van den erflater zijn tot stand gebracht, waarbij de Bentheim’s zich waarschijnlijk reeds eenigermate uit hun ververwijderde Hollandsche bezittingen zullen hebben teruggetrokken. Een deel dier goederen zal wegens de grootere nabijheid aan den tak van Marina van Ochten zijn toegevallen, wier dochter Bertha, gehuwd met een Jan van Arkel, toen of later de stad Gorinchem verkregen kan hebben.
Oda van Bentheim, eene achterkleindochter van graaf Boudewijn van Bentheim, was omstreeks 1300 gehuwd met Arnold III van Almelo, een kleinzoon van Arnold II van Almelo (1254 -1290 ) en Marina van Ochten. Ook een huwelijk Bentheim-Ochten zou dus mogelijk kunnen zijn geweest, daar toen veel onder elkander werd getrouwd en de Ochten’s ebenbürtige nobiles en dynasten waren.
(Overdruk uit:) De Nederlandsche Leeuw, 1937, k. 435 en verder:
Hoe kwam Gorinchem aan het geslacht van Arkel, door J. DE GROOT. I
Kinderen van Judith en Boudewijn:
1 Elisabeth van Bentheim. Volgt 1.1.1.3.2.2.4.1.
2 Otto II van Bentheim, geboren omstreeks 1220. Volgt 1.1.1.3.2.2.4.2.
3 Catharina van Bentheim [1.1.1.3.2.2.4.3].
4 Bertha van Bentheim, geboren in 1229. Volgt 1.1.1.3.2.2.4.4.
1.1.1.3.2.2.4.1 Elisabeth van Bentheim, dochter van Boudewijn van Bentheim en Judith van Limburg (zie 1.1.1.3.2.2.4). Elisabeth trouwde met Ludolf III van Steinfurt. Ludolf is geboren in 1225, zoon van Ludolf II van Steinfurt. Ludolf is overleden omstreeks 1270, ongeveer 45 jaar oud.
Kinderen van Elisabeth en Ludolf:
1 Ludolf IV van Steinfurt. Volgt 1.1.1.3.2.2.4.1.1.
2 Otto van Steinfurt [1.1.1.3.2.2.4.1.2].
3 Johan van Steinfurt [1.1.1.3.2.2.4.1.3].
4 Aleidis van Steinfurt [1.1.1.3.2.2.4.1.4].
5 Sophie van Steinfurt [1.1.1.3.2.2.4.1.5].
6 Boudewijn II van Steinfurt, geboren in 1244. Volgt 1.1.1.3.2.2.4.1.6.
1.1.1.3.2.2.4.1.1 Ludolf IV van Steinfurt, zoon van Ludolf III van Steinfurt en Elisabeth van Bentheim (zie 1.1.1.3.2.2.4.1). Ludolf is overleden op 23-06-1277. Ludolf trouwde met Jutta van Hoya.
1.1.1.3.2.2.4.1.6 Boudewijn II van Steinfurt is geboren in 1244, zoon van Ludolf III van Steinfurt en Elisabeth van Bentheim (zie 1.1.1.3.2.2.4.1). Boudewijn is overleden in 1317, 72 of 73 jaar oud.
Notitie bij Boudewijn: Ridder, vermeld tussen 1244 en 1317. Voogd van Borghorst.
Kinderen van Boudewijn uit onbekende relatie:
1 Ludolf VI van Steinfurt [1.1.1.3.2.2.4.1.6.1].
2 Boudewijn van Steinfurt [1.1.1.3.2.2.4.1.6.2].
3 Elisabeth van Steinfurt [1.1.1.3.2.2.4.1.6.3].
4 Hendrik van Steinfurt [1.1.1.3.2.2.4.1.6.4].
5 Elisabeth van Steinfurt [1.1.1.3.2.2.4.1.6.5].
6 Lutgard van Steinfurt van Borghorst [1.1.1.3.2.2.4.1.6.6].
7 Agnes van Steinfurt [1.1.1.3.2.2.4.1.6.7].
1.1.1.3.2.2.4.2 Otto II van Bentheim is geboren omstreeks 1220, zoon van Boudewijn van Bentheim en Judith van Limburg (zie 1.1.1.3.2.2.4). Otto is overleden op 05-06-1278, ongeveer 58 jaar oud.
Notitie bij Otto: Graaf van Benthem vanaf 1248, graaf van Teckelenburg vanaf 1262, burggraaf van Utrecht (tot 1267), voor het eerst vermeld 06-06-1243;
Ook vermeld als Otto V van Bentheim-Tecklenburg.
Otto:
(1) trouwde met Heilwig van Tecklenburg.
(2) trouwde met Judith van NN.
Kinderen van Otto en Heilwig:
1 Gertrud van Metelen van Bentheim. Volgt 1.1.1.3.2.2.4.2.2.
2 Walraven van Bentheim-Tecklenburg. Volgt 1.1.1.3.2.2.4.2.3.
3 Egbert I van Bentheim, geboren omstreeks 1240. Volgt 1.1.1.3.2.2.4.2.4.
4 Otto III van Bentheim, geboren omstreeks 1240. Volgt 1.1.1.3.2.2.4.2.5.
Kind van Otto en Judith:
5 Judith van Bentheim [1.1.1.3.2.2.4.2.1].
1.1.1.3.2.2.4.2.2 Gertrud van Metelen van Bentheim, dochter van Otto II van Bentheim (zie 1.1.1.3.2.2.4.2) en Heilwig van Tecklenburg. Gertrud trouwde met Herman van Methele.
1.1.1.3.2.2.4.2.3 Walraven van Bentheim-Tecklenburg, zoon van Otto II van Bentheim (zie 1.1.1.3.2.2.4.2) en Heilwig van Tecklenburg.
Notitie bij Walraven: Vermeld tussen 1284 en 1313.
Is nog knaap in 1297.
Walraven trouwde in 1284 met Agnes van Heeswijk.
1.1.1.3.2.2.4.2.4 Egbert I van Bentheim is geboren omstreeks 1240, zoon van Otto II van Bentheim (zie 1.1.1.3.2.2.4.2) en Heilwig van Tecklenburg. Egbert is overleden in 1305, ongeveer 65 jaar oud.
Notitie bij Egbert: Graaf van Bentheim 1270-1305.
Egbert trouwde met Heilwig (Hadewig) von Oldenburg-Delmenhorst.
Kinderen van Egbert en Heilwig:
1 Egbert Van Münster van Bentheim [1.1.1.3.2.2.4.2.4.1].
2 Otto van Münster van Bentheim [1.1.1.3.2.2.4.2.4.2].
3 Hendrik van Bakel van Bentheim [1.1.1.3.2.2.4.2.4.3].
4 Christiaan van Bremen van Bentheim [1.1.1.3.2.2.4.2.4.4].
5 Hedwig van Bentheim [1.1.1.3.2.2.4.2.4.5].
6 Lisa van Freckenhorst van Bentheim [1.1.1.3.2.2.4.2.4.6].
7 Oda van Metelen van Bentheim [1.1.1.3.2.2.4.2.4.7].
8 Boudewijn von Osnabrück van Bentheim [1.1.1.3.2.2.4.2.4.8].
9 Odilia van Bentheim [1.1.1.3.2.2.4.2.4.9].
1.1.1.3.2.2.4.2.5 Otto III van Bentheim is geboren omstreeks 1240, zoon van Otto II van Bentheim (zie 1.1.1.3.2.2.4.2) en Heilwig van Tecklenburg. Otto is overleden omstreeks 1285, ongeveer 45 jaar oud.
Notitie bij Otto: Otto III, graaf van Bentheim (1240-1285) beleende op 31 oktober 1259 het huis ten Clooster (domum in Campen iuxta Covordiam) aan ridder Hako Van Hardenberg, zoon van wijlen Stephanus de Hardenberg.
In 1328 verkochten graaf Johan II van Bentheim (ca. 1280 - 1333) ("Wy Johan greve van Benthem, Mechtelt sijn echte wyff, Symon ende Otte hoir echte kijndere, maken kont enz. aan Hake van den Rutenberge, knaep, het huys geheiten ten Cloester bij Covorden" ) aan de bisschop van Utrecht, Jan van Diest. Ten Clooster was en bleef een leenbezit van de kleinzoon van Hako van Hardenberg, Egbert Hake van den Rutenborg.
Otto trouwde met Jutta Jansdr. van de Lede. Jutta trouwde later met Gerard II Bertoldszn. vqn Oyen.
Notitie bij Jutta: Zie: de oudste generaties van de heren van Megen; N L van Dinther 2013.
Kind van Otto en Jutta:
1 Johan II van Bentheim, geboren omstreeks 1260. Volgt 1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.
1.1.1.3.2.2.4.2.5.1 Johan II van Bentheim is geboren omstreeks 1260, zoon van Otto III van Bentheim (zie 1.1.1.3.2.2.4.2.5) en Jutta Jansdr. van de Lede. Johan is overleden in 1332, ongeveer 72 jaar oud.
Notitie bij Johan: Graaf van Bentheim 1305-1332.
In 1328 verkochten graaf Johan II van Bentheim (ca. 1280 - 1333) ("Wy Johan greve van Benthem, Mechtelt sijn echte wyff, Symon ende Otte hoir echte kijndere, maken kont enz. beleend aan Hake van den Rutenberge, knaep, het huys geheiten ten Cloester bij Covorden" ) aan de bisschop van Utrecht, Jan van Diest.
Johan trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1280 met Mechthild von (zur) Lippe. Mechthild is een dochter van Simon von (zur) Lippe en Adelheid von Waldeck.
Kinderen van Johan en Mechthild:
1 Simon van Bentheim [1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.1]. Simon is overleden omstreeks 1350.
2 Otto van Bentheim [1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.2]. Otto is overleden omstreeks 1350.
3 Christiaan van Bentheim [1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.3]. Christiaan is overleden vóór 1328.
Notitie bij Christiaan: Domheer van Keulen en proost van Münster.
4 Hedwig van Bentheim, geboren omstreeks 1285. Volgt 1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.4.
5 Bernhard van Bentheim [1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.7], geboren omstreeks 1330. Bernhard is overleden in 1421, ongeveer 91 jaar oud.
Notitie bij Bernhard: http://www.grafschaft-bentheim.de/staticsite/staticsite2.php?menuid=336
De paus benoemde hem in 1347 in Keulen, maar toen even daarna zijn oudste broer Simon kinderloos overleed en zijn broer Otto als opvolger eveneens, werd hij graaf van Bentheim.
Hij verleende in 1369 stadsrechten aan Neuenhaus en in 1379 aan Nordhorn. Ook verleende hij medewerking aan het in 1394 in Frenswegen gestichte klooster St Marienwolde.
Bijnaam Pater Bernd.
Kinderen van Johan uit onbekende relatie:
6 [waarschijnlijk] Johan van den Clooster, geboren in 1295. Volgt 1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.
7 Christian (Kersten) van Swendorf, geboren omstreeks 1315. Volgt 1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.6.
1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.4 Hedwig van Bentheim is geboren omstreeks 1285, dochter van Johan II van Bentheim (zie 1.1.1.3.2.2.4.2.5.1) en Mechthild von (zur) Lippe. Hedwig is overleden in 1371, ongeveer 86 jaar oud. Hedwig trouwde met Everwijn von Götterswick.
1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5 Johan van den Clooster is geboren in 1295, zoon van [waarschijnlijk] Johan II van Bentheim (zie 1.1.1.3.2.2.4.2.5.1). Johan is overleden na 1354, minstens 59 jaar oud.
Notitie bij Johan: De naam van het geslacht is ontleend aan het Huis ten Clooster bij Coevorden. Huis ten Clooster was eigendom van de graven van Bentheim. Otto III, graaf van Bentheim (1240-1285) beleende op 31 oktober 1259 het huis ten Clooster (domum in Campen iuxta Covordiam) aan ridder Hako Van Hardenberg, zoon van wijlen Stephanus de Hardenberg.
In 1328 verkochten graaf Johan II van Bentheim (ca. 1280 - 1333) zijn vrouw Mechteld zur Lippe en hun kinderen Simon en Otto het huis genaamd ten Clooster bij Coevorden, dat Hake van den Rutenberge, knaap, in leen had, aan bisschop Jan van Diest van Utrecht.
Ten Clooster was en bleef een leenbezit van de kleinzoon van Hako van Hardenberg, Egbert Hake van den Rutenborg.
Johan van den Clooster, schoonzoon van Steven van den Rutenberge hield het huis ten Clooster van Steven in onderleen. Zie een oorkonde van 25 januari 1354. Deze Johan voerde het wapen van de Bentheims en vermoedelijk is hij een bastaardzoon van Johan II van Bentheim. Deze Johann had in ieder geval één bastaardzoon.
25 januari 1354; Johan van den Clooster verklaart als leenheer de afstand van een hoeve te Itterbeke aan het klooster Assen door zijn leenman Herman van Goedelichem goed te keuren en andere goederen daarvoor in de plaats te hebben ontvangen. ("daer ick en in bekent heb ende van mi holdet in manstat, dat ich voert holde van Steeven van den Rutenberghen, ")
Johan gebruikt in 1341 als eerste de naam ’ Van den Clooster’ en is de stamvader van het geslacht ’Van den Clooster’. Het stamwapen herinnerd aan het wapen van Bentheim.
Steven van den Clooster (ca. 1330-1368), de tweede zoon van stamvader Johan van den Clooster, kreeg het huis ten Clooster na diens dood in leenbezit.
In de lijst van leenmannen van het Sticht, opgesteld tussen september 1381 en januari 1383 komt Haecke Van den Rutenberghe voor als leenman van het Sticht. In de lijst met bezittingen wordt ’dat goet ten Cloester’ genoemd.
Via vererving kwam huis ten Clooster al snel in bezit van het geslacht Hundeborch en later in bezit van het geslacht Van den Camp. Toen het huis in 1672 werd beschadigd, werd het niet meer hersteld en afgebroken. Huis ten Clooster heeft nooit de status van havezate gehad.
Johan trouwde met Agnes van den Rutenbergh. Agnes is geboren omstreeks 1295, dochter van Steven van den Rutenbergh.
Kinderen van Johan en Agnes:
1 Reynold van den Clooster, geboren omstreeks 1320. Volgt 1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.1.
2 Boldewijn van den Clooster, geboren omstreeks 1330. Volgt 1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.3.
3 Steven van den Clooster, geboren omstreeks 1330. Volgt 1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.2.
1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.1 Reynold van den Clooster is geboren omstreeks 1320, zoon van Johan van den Clooster (zie 1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5) en Agnes van den Rutenbergh.
Notitie bij Reynold: Heer van de Havixhorst
Reynold trouwde met Margaretha van Ansen.
Kind van Reynold en Margaretha:
1 Johan van den Clooster, geboren omstreeks 1355. Volgt 1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1.
1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1 Johan van den Clooster is geboren omstreeks 1355, zoon van Reynold van den Clooster (zie 1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.1) en Margaretha van Ansen.
Notitie bij Johan: Heer van de Havixhorst.
Vermeld in een oorkonde van 26 februari 1426 als zwager en neef van Berend van Munster, g/m Johanna van Ruinen
Johan trouwde met NN van Ruinen. NN is een dochter van Johan IV van Ruinen en Mechteld Mulert.
Kind van Johan en NN:
1 Cyse van den Clooster, geboren omstreeks 1400. Volgt 1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1.1.
1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1.1 Cyse van den Clooster is geboren omstreeks 1400, zoon van Johan van den Clooster (zie 1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1) en NN van Ruinen. Cyse is overleden omstreeks 1465, ongeveer 65 jaar oud. Cyse trouwde met Liutgarde van Cameerbeke.
Kinderen van Cyse en Liutgarde:
1 Reinoud van den Clooster, geboren omstreeks 1437. Volgt 1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1.1.1.
2 Herman van den Clooster, geboren omstreeks 1440. Volgt 1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1.1.2.
1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1.1.1 Reinoud van den Clooster is geboren omstreeks 1437, zoon van Cyse van den Clooster (zie 1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1.1) en Liutgarde van Cameerbeke.
Kind van Reinoud uit onbekende relatie:
1 [waarschijnlijk] Lutgerd van den Clooster, geboren omstreeks 1460. Volgt 1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1.1.1.1.
1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1.1.1.1 Lutgerd van den Clooster is geboren omstreeks 1460, dochter van [waarschijnlijk] Reinoud van den Clooster (zie 1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1.1.1). Lutgerd trouwde met Johan van Steenwijck. Johan is geboren omstreeks 1457, zoon van Albert van Steenwijck en Johanna van Selwerd. Johan is overleden in 1519, ongeveer 62 jaar oud.
Notitie bij Johan: Ook genoemd als van den Goer of Ghoer of Gore
Wordt beleend met de kerkerechten op 12 augustus 1485, na sde dood van zijn vader.
Krijgt op 20 maart 1501 de leengoederen in Norch.
9 november 1487 tuchtigt hij zijn echtgenote in Oldenhuis in Zeese.
Tussen zijn erven en Jacob van Uterwijck is in 1527 een proces gevoerd voor de etstoel over de goederen van zalige Heer Arendt van Steenwijck.
Jacob van Uterwijck was getrouwd met Helst van Echten, dochter van Bate van Steenwijck en Roelof van Echten.
3 mei 1487: De gebroeders Johan, Henric en Arnt van Steenwijk, en Wolter van Lennep, namens zijn vrouw Mechtelt en haar zuster Femme, verklaren tezamen verkocht te hebben aan Bartolt Knasse het Hoeynghe-erve te Een, bestaande uit huis, hof, landerijen en een waardeel, dat nu in pacht is bij Roelof Jonge Johans. Het erf is gelegen in het kerspel van Norg en Veenhuizen in de marke Een. De verkopers verklaren hiervoor de stok aan Bartolt Knasse gelegd te hebben voor buren van Een, te weten Roelof Baijens, Johan Barldeszoen, Henric Mettens, Barelt Jonge Johans, de broer van Roelof en andere getuigen. Bezegeld door Johan van Steenwijk, namens zijn broers, door Wolter van Lennep, namens de zusters Mechtelt en Femme van Steenwijk, en door Arnt van Hueswerden, rentmeester van Coevorden.
november 1491: Johan van Stee(nwijk) verklaart verkocht te hebben aan Bartolt Knasse het erf geheten Campinge, gelegen in het kerspel Norg en Veenhuizen in de marken Een en Donderen, bestaande uit landerijen, veen en een waardeel. Hij verklaart dat op dit erf is blijven rusten een rente van zes mud rogge per jaar, te betalen aan Focke Renghers en zip vrouw (de afkoopsom van die rente bedraagt per mud twintig gouden Arnhemse guldens). Hij verklaart hiervoor de stok aan hem gelegd te hebben voor buren van N(org), te weten (J)ohan Hidding, Henrick Haijnge en anderen. Bezegeld door Johan van Steenwijk.
6 december 1492: Johan van Steenwijk verklaart Johan Knasse op diens verzoek (na de dood van zijn broer Bartolt Knasse) beleend te hebben met Haynghe-goed te Een, met de Oldenhof, Westerhovinge en Oosterhovinge in het kerspel Norg en Veenhuizen in de marke Een, als een leen van het Sticht Utrecht. Als leenmannen waren daarbij aanwezig Johan Stelling, drost van Coevorden, Willem van Hulsen en anderen. Bezegeld door Johan van Steenwijk.
Kind van Lutgerd en Johan:
1 Dirk van Steenwijck [1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1.1.1.1.1].
1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1.1.2 Herman van den Clooster is geboren omstreeks 1440, zoon van Cyse van den Clooster (zie 1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1.1) en Liutgarde van Cameerbeke. Herman is overleden omstreeks 1495, ongeveer 55 jaar oud. Herman trouwde, ongeveer 30 jaar oud, in 1470 met Elisabeth (Lijsje) van Steenwijck, ten hoogste 20 jaar oud. Lijsje is geboren na 1450, dochter van Johan (de Vos van de Ghore) van Steenwijck en Beerte van Echten.
Notitie bij Lijsje: Ook genaamd de Vos van Steenwijck
Kind van Herman en Lijsje:
1 Reinoud van den Clooster, geboren in 1485. Volgt 1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1.1.2.1.
1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1.1.2.1 Reinoud van den Clooster is geboren in 1485, zoon van Herman van den Clooster (zie 1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1.1.2) en Elisabeth (Lijsje) van Steenwijck. Reinoud is overleden in 1550, 64 of 65 jaar oud.
Notitie bij Reinoud: Heer van de Havixhorst
Reinoud trouwde met Anna van Steenwijck. Anna is geboren omstreeks 1490, dochter van Hendrik van Steenwijck en Johanna van Heest. Anna is overleden omstreeks 1560, ongeveer 70 jaar oud.
Notitie bij Anna: Ook genaamd de Vos (van Steenwijck)
Kind van Reinoud en Anna:
1 Agnes van den Clooster, geboren in 1520. Volgt 1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1.1.2.1.1.
1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1.1.2.1.1 Agnes van den Clooster is geboren in 1520, dochter van Reinoud van den Clooster (zie 1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1.1.2.1) en Anna van Steenwijck. Agnes is overleden in 1560, 39 of 40 jaar oud. Agnes trouwde met Johan Bredenhorst en Almelo. Johan is geboren in 1505. Johan is overleden in 1580, 74 of 75 jaar oud.
Notitie bij Johan: Heer van Rechteren
Kinderen van Agnes en Johan:
1 Adolf Bredenhorst en Almelo [1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1.1.2.1.1.1], geboren in 1545. Adolf is overleden in 1598, 52 of 53 jaar oud.
Notitie bij Adolf: Heer van Rechteren
2 Seger Bredenhorst en Almelo [1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1.1.2.1.1.2], geboren in 1554. Seger is overleden in 1603, 48 of 49 jaar oud.
3 Otto van Rechteren [1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1.1.2.1.1.3], geboren in 1558.
4 Hendrik van Rechteren [1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1.1.2.1.1.4], geboren in 1560. Hendrik is overleden in 1595, 34 of 35 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Heer van de Hoonhorst
1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.2 Steven van den Clooster is geboren omstreeks 1330, zoon van Johan van den Clooster (zie 1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5) en Agnes van den Rutenbergh. Steven is overleden omstreeks 1368, ongeveer 38 jaar oud.
Kind van Steven uit onbekende relatie:
1 Haecke van den Rutenbergh [1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.2.1]. Haecke is overleden na 1383.
Notitie bij Haecke: In de lijst van leenmannen van het Sticht, opgesteld tussen september 1381 en januari 1383 komt Haecke Van den Rutenberghe voor als leenman van het Sticht.[1].
Item Haecke van den Rutenberghe hout dat goet te Cloester, alle die tienden, die dat kint ten Cloester heeft ligghen tot an dat goet tot Echteler. To Borsen 10 mudde rogghen, dien tienden over heren Vrederix goet van Rechtere, dien tienden to Spehorne (Spier), dien tienden to Meppele, dien tienden op dier Reesten.....
1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5.3 Boldewijn van den Clooster is geboren omstreeks 1330, zoon van Johan van den Clooster (zie 1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.5) en Agnes van den Rutenbergh. Boldewijn trouwde met Ghysele van Echten. Ghysele is een dochter van Otto van Echten en NN van NN. Ghysele is overleden in 1368.
Notitie bij Ghysele: Vermeld in een oorkonde van 17 december 1374 waarin verklaard wordt dat Ghyssele in een testament een roggepacht heeft vermaakt aan het klooster Dickninge.(regestenlijst nr 95)
1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.6 Christian (Kersten) van Swendorf is geboren omstreeks 1315, zoon van Johan II van Bentheim (zie 1.1.1.3.2.2.4.2.5.1). Christian is overleden na 1354, minstens 39 jaar oud.
Notitie bij Christian: Buitenechtelijke zoon van graaf Johann (komt ook voor als Otto Johann(es)). Hij staat vermeld als borgman in 1335 en 1354. Graaf Simon van Bentheim noemt hem zijn natuurlijke broer. Zijn borglenen lagen buiten Bentheim. In dienstmanstat kreeg hij een erve te Swendorf met het boer- en holtgericht en de molen. Hij noemde zich daarna Christian von Swendorf om verwisseling met zijn broer Christiaan, wettige zoon van zijn vader Johan, te voorkomen.
Kind van Christian uit onbekende relatie:
1 Kerstien van Bentheim [1.1.1.3.2.2.4.2.5.1.6.1].
1.1.1.3.2.2.4.4 Bertha van Bentheim is geboren in 1229, dochter van Boudewijn van Bentheim en Judith van Limburg (zie 1.1.1.3.2.2.4). Bertha is overleden in 1270, 40 of 41 jaar oud. Bertha trouwde met Hendrik II van Dalen.
Kind van Bertha en Hendrik:
1 Otto II van Dalen [1.1.1.3.2.2.4.4.1].
1.1.1.3.2.2.6 Catharina van Limburg is geboren omstreeks 1214, dochter van Walram III hertog van Limburg (zie 1.1.1.3.2.2) en Ermensendis van Namen en Luxemburg (zie 1.1.3.1.2.1). Catharina is overleden in 1255, ongeveer 41 jaar oud. Catharina trouwde met Mattheus von Lotharingen.
1.1.1.3.2.2.10 NN van Limburg, dochter van Walram III hertog van Limburg (zie 1.1.1.3.2.2) en Ermensendis van Namen en Luxemburg (zie 1.1.3.1.2.1). NN trouwde met Willem van Kessel. Willem is een zoon van Hendrik IV van Kessel en Alveradis van Malsen van Cuijck.
Kinderen van NN en Willem:
1 Hendrik V van Kessel [1.1.1.3.2.2.10.1].
2 Katharina van Kessel. Volgt 1.1.1.3.2.2.10.2.
1.1.1.3.2.2.10.2 Katharina van Kessel, dochter van Willem van Kessel en NN van Limburg (zie 1.1.1.3.2.2.10). Katharina trouwde met Willem Van Cranendonck van Horne. Willem is geboren omstreeks 1240, zoon van Engelbert van Horne en NN van NN. Willem is overleden omstreeks 1285, ongeveer 45 jaar oud.
Notitie bij Willem: Willem was de eerste die zich Heer van Cranendunc noemde.
Kind van Katharina en Willem:
1 Willem II van Cranendonk, geboren omstreeks 1275. Volgt 1.1.1.3.2.2.10.2.1.
1.1.1.3.2.2.10.2.1 Willem II van Cranendonk is geboren omstreeks 1275, zoon van Willem Van Cranendonck van Horne en Katharina van Kessel (zie 1.1.1.3.2.2.10.2). Willem is overleden in 1320, ongeveer 45 jaar oud. Willem trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1300 met Elisabeth van Steyn.
Kinderen van Willem en Elisabeth:
1 Willem van Cranendonk [1.1.1.3.2.2.10.2.1.1].
2 Dirk van Cranendonk, geboren omstreeks 1305. Volgt 1.1.1.3.2.2.10.2.1.2.
1.1.1.3.2.2.10.2.1.2 Dirk van Cranendonk is geboren omstreeks 1305, zoon van Willem II van Cranendonk (zie 1.1.1.3.2.2.10.2.1) en Elisabeth van Steyn. Dirk is overleden in 1343, ongeveer 38 jaar oud. Dirk trouwde met Aleydis van Horne. Aleydis is een dochter van Willem IV van Horne en Oda van Putten.
1.1.1.3.2.4 Jutta van Limburg is geboren omstreeks 1170, dochter van Hendrik III graaf van Limburg (zie 1.1.1.3.2) en Sophia van Saarbrücken.
Notitie bij Jutta: 1224 augustus 16 Keulen; archief abdij Kloosterrade;
Koenraad, bisschop van Porto en St.-Rufina en pauselijk legaat, neemt de abdij Kloosterrade met al haar goederen onder zijn bescherming en bevestigt haar in het bezit van de goederen die Jutta en haar dochter
Margareta hebben overgedragen.
1231 juni 23 archief abdij Kloosterrade;
Schout, schepenen en burgers van Aken vellen een vonnis in een geschil tussen enerzijds de abdij Kloosterrade en anderzijds ridder Reinier en diens broer, die namens Jutta en Margareta een door dezen bij haar intrede in de abdij gedane overdracht van goederen betwisten, waarbij de goederen aan de abdij worden toegewezen.
Jutta trouwde met Gosewijn IV van Heinsberg. Gosewijn is overleden omstreeks 1217.
Kind van Jutta en Gosewijn:
1 Margaretha van Heinsberg [1.1.1.3.2.4.1].
1.1.1.5 Gerard van Wassenberg is geboren omstreeks 1115, zoon van Walram II hertog van Limburg en Judith (Jutta) van Wassenberg van Gelre (zie 1.1.1). Gerard is overleden in 1156, ongeveer 41 jaar oud.
Notitie bij Gerard: http://resources.huygens.knaw.nl/retrofiles/obnb/Kloosterrade.pdf
Vermeld in een oorkonde van 28 juli 1148 waarin "<Hendrik II, bisschop van Luik, bevestigt de verkoop door Reinbert van Mülfort van zijn goed te Curlo en te Hetzenrath, aan de abdij Kloosterrade voor 166 mark, waarover Gerard van Wassenberg pretendeerde leenrecht te hebben, maar waarvan hij samen met zijn echtgenote Elisabeth en zijn zoon Gerard in ruil voor vijftien mark en de voogdij afstand heeft gedaan ten gunste van de abdij.>
Gerard trouwde met Elisabeth van Kleef. Elisabeth is overleden na 1157.
Notitie bij Elisabeth: 1257 oktober 14 archief abdij Kloosterrade.
Elisabeth, vrouwe van Sprimont, gewezen gravin van Kleef en weduwe van Gerard, heer van Wassenberg, schenkt haar tiend te Cartils in de parochie Gulpen aan de abdij Kloosterrade ten behoeve van een jaargetijde voor haar echtgenoot, haar zoon Gerard en haar zelf.
Deze oorkonde moet 100 jaar eerder worden gedateerd.
Kind van Gerard en Elisabeth:
1 Gerard van Wassenberg [1.1.1.5.1].
1.1.2 Jolanda van Dalen van Gelre is geboren omstreeks 1088, dochter van Gerard I graaf van Wassenberg van Gelre (zie 1.1) en Sophia van Looz (Loon).
Notitie bij Jolanda: Erfgenaam van het graafschap Dalen en erfgenaam van Dodewaard.
Gravin van Henegouwen.
Jolanda:
(1) trouwde, ongeveer 19 jaar oud, in 1107 met Boudewijn III van Henegouwen. Boudewijn is overleden in 1120.
Notitie bij Boudewijn: Sloet 211 toelichting.
(2) trouwde met Godfried van Bouchain.
Kinderen van Jolanda en Boudewijn:
1 Boudewijn IV van Henegouwen [1.1.2.1], geboren omstreeks 1108.
Notitie bij Boudewijn: Volgde zijn vader op als graaf van Henegouwen in 1120, onder voogdijschap van zijn moeder.
2 Gerard van Dalen van Henegouwen, geboren omstreeks 1109. Volgt 1.1.2.2.
3 Jolanda van Henegouwen, geboren omstreeks 1110. Volgt 1.1.2.3.
4 Gertrudis van Henegouwen, geboren omstreeks 1112. Volgt 1.1.2.4.
5 Richildis van Henegouwen, geboren omstreeks 1115. Volgt 1.1.2.5.
1.1.2.2 Gerard van Dalen van Henegouwen is geboren omstreeks 1109, zoon van Boudewijn III van Henegouwen en Jolanda van Dalen van Gelre (zie 1.1.2). Gerard trouwde met Hedwich van Ravensberg.
Kind van Gerard en Hedwich:
1 Hendrik graaf van Dalen [1.1.2.2.1].
1.1.2.3 Jolanda van Henegouwen is geboren omstreeks 1110, dochter van Boudewijn III van Henegouwen en Jolanda van Dalen van Gelre (zie 1.1.2). Jolanda trouwde met Gerard van Crequi.
1.1.2.4 Gertrudis van Henegouwen is geboren omstreeks 1112, dochter van Boudewijn III van Henegouwen en Jolanda van Dalen van Gelre (zie 1.1.2). Gertrudis trouwde met Roger van Toeni.
1.1.2.5 Richildis van Henegouwen is geboren omstreeks 1115, dochter van Boudewijn III van Henegouwen en Jolanda van Dalen van Gelre (zie 1.1.2). Richildis trouwde met Everhard van Doornik.
1.1.3 Gerard II de Lange van Gelre is geboren omstreeks 1090, zoon van Gerard I graaf van Wassenberg van Gelre (zie 1.1) en Sophia van Looz (Loon). Gerard is overleden op 24-08-1131, ongeveer 41 jaar oud [bron: Necrologium van Wassenberg].
Notitie bij overlijden van Gerard: Zie Sloet 261; Gerard, graaf van Gelre, bijgenaamd de Lange, sterft.
Zie in detoelichting van Sloet ook mogelijke andere familierelaties.
Notitie bij Gerard: Hij, of zijn vader, steunt de keizer Hendrik in 1114, wanneer de Keulse bisschop Frederik I, gesteund door een aantal machigen uit zijn bisdom, in opstand komt.
Volgens MD Teenstra zou hij zijn vader in 1117 zijn opgevolgd.
Sloet 238; 1122; Gerard graaf van Gelre, is getuige in een oorkonde waarbij keizer Hendrik V de kerken van St Servaas en van St Marie te Maastricht bevestigt in haar recht van dwangmolen.
Sloet 239; 29 maart 1122; Gerard graaf van Gelre en zijn zoon zijn aanwezig toen keizer Hendrik V aan het klooster Siegberg het recht geeft op de metalen die in de bodem van zijn bezittingen gevonden mochten worden. Andere getuigen waren Godfried hertog van Leuven, hertog Koenraad, graaf Adelbert van Namen, graaf Arnold van Kleef, Gijsbert van Duraz.
Sloet 240; 25 april 1122; Keizer Hendrik V bevestigt een gift die door zijn grootmoeder Agnes aan het klooster te Burscheid is gedaan, na raadpleging van de aanwezigen waaronder hertog Godfried van Leuven, graaf Godfried van Namen, graaf Gerard van Gelre, graaf Arnold van Los, Graaf Willem van Luxemburg, graaf Lambert van Acuto-Berg, en graaf Gijsbert.
Sloet 242; 2 augustus 1123; Gerard graaf van Gelre is getuige in een oorkonde waarbij keizer Hendrik V vrijdom van doop en begrafenisrechten geeft aan Deventer.
Sloet 244; 1126; Godebald, bisschip van Utrecht geeft aan het kapittel van de Dom te Utrecht terug het broek, behorende bij Amerongen, Doorn en Koten, ingevolge uitspraak der vorsten en ten overstaan van koning Lothar. Getuigen zijn Diederik van Zutfen, bisschop van Münster, hertog Hendrik van Saksen (Hendrik de Grootmoedige hertog van Beieren en getrouwd op 20 mei 1127 met Gertrudis dochter van Lothar van Supplinburg die in 1106 tot hertog van Saksen werd benoemd), graaf Paganus, graaf Arnold van Lon, graaf Gerard van Gelre, graaf Arnold van Kleef, graaf Adolf van Hövel, graaf Diederik van Upage, heer Gerard van Ostade, heer Godfried van Malsen, en zijn broer heer Herman, heer Riquinus van Malsbergen, heer Godfried van Rhenen, kastelein Arnold, Wulfgerus van Amstel, Werenbold van Werkendam, Willem en Hugo.
Sloet 245; 31 maart 1125; Keizer Hendrik V bevestigt een gift aan de abdij van St Jacob te Luik gedaan onder getuigenis van markies Tietbaldus, graaf Godfried van Namen, graaf Berengerus van Sozbach, graaf Arnold van Los, graaf Gerard van Wassenberg, graaf Willem, graaf Lambert, Gosewijn broer van Gerardus, en anderen.
Sloet 247; 1127; Gerard van Gelre als getuige genoemd van aartsbisschop Frederik van Keulen.
1127-1131. De bisschop van Traiectum oorkondt dat graaf Gerhardus en zijn zoon Henricus, met toestemming van Gerhardus’vrouw Ermengardis, voor hun zieleheil en dat van hun voorouders in de kapel te Ellenchem zal worden gebeden en daartoe alle tienden hebben geschonken aan de kerk in Zutphen als prebende voor de daar verblijvende broeders. Getuigen, Adam van Brunckhorst, Bernhard van Brunckhorst, Udo van Zutphen en Pelgrim.
Sloet 251; Gerard graaf van Gelre vermeld in een oorkonde van 2 februari 1129 waarin hij zich na beschuldiging, overgeeft aan koning Lothar III, en Gerards volgelingen 1000 mark als losprijs beloven.
Sloet 252; 10 februari 1129; Gerard graaf van Gelre is getuige in een oorkonde waarin koning Lothar III een wijnberg aan de abdij St Pantaleon teruggeeft.
(Dit moet dan de wijnberg zijn die Irmingarde haar broer Herman, benoemd tot abt in 1082, geschonken heeft)
Sloet 253; 8 maart 1129; Koning Lothar III bevestigt de burgers van Duisburg in het recht van vrije steengroeve in het bos aldaar, onder getuigenis van graaf Gerhardus de Lange van Gelre, graaf Arnold van Kleef, graaf Herman van Calverlage, graaf Herman van Salm, graaf Otto van Reineck, graaf Floris van Holland, graaf Gerard van Hostad, graaf Berhard van Hillesheim, graaf Godfried en Herman van Cuch, graaf Adolf van Berg, en een aantal dienstmannen.
Sloet 260; 29 maart 1131; Gerard graaf van Gelre is getuige in een oorkonde waarbij koning Lothar III het klooster Beuron in Würtemberg aan de Donau in zijn bescherming neemt. Enkele getuigen: graaf Otto van Reineck, graaf Adalbert van Saxen, de graaf van Holland en zijn broer, de graaf van Namen, de graaf van Montenon en zijn broer, graaf Koenraad van Luxemburg, graaf Reinold van München en zijn broer Frederik, graaf Arnold van Loon, graaf Arnold van Kleef, graaf Hugo, graaf Herman van Salm en zijn broer, Wilhelm graaf van Gliezberg.
Gerard trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1117 met Ermgard (Ermengardis) van Zutphen, ongeveer 27 jaar oud. Ermgard is geboren omstreeks 1090, dochter van Otto II de rijke van Zutphen en Judith (Jutta) van Arnstein. Ermgard is overleden omstreeks 1138, ongeveer 48 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Ermgard: Is overleden tussen 1134 en 1138.
Ermgard trouwde later in 1134 met Koenraad II hertog van Luxemburg (1106-1136).
Notitie bij Ermgard: Volgt in 1118 haar broer Hendrik op als gravin van Zutphen.
NIET als gravin van het graafschap Urk en Emelweerd in Frisia, dat bij overlijden van Hendrik zonder wettige erfgenamen na te laten, terug zou vallen op vader Otto, welke echter al in 1113 is overleden, zodat dit graafschap terugviel op de keizer.
Uit een oorkonde van 1204, een vredesverdrag tussen de bisschop van Utrecht en Lodewijk van Loon, graaf van Holland, blijkt dat het graafschap Urk en Emelweerd in de praktijk bezit is gebleven van de erfgenamen van Otto II de Rijke van Zutphen.
1134 op 2 februari; Andreas, bisschop van Traiectum, oorkondt dat gravin Ermengardis, erfgename van de stad Zutphen, tezamen met haar echtgenoot Cunradis van Lucelenburg, en haar zoon Henricus, de kerk in Lochem met de tienden en inkomsten heeft geschonken aan het kapittel van de kerk van Zutphen, dit voor het zieleheil van haar (eerdere) echtgenoot Gerhardus, haar vader Otto, haar moeder Judith en haar broers, bisschop Diederik, en de graven Hendrik en Gerard.
Na Ermgards overlijden gaat Zutphen naar haar zoon Hendrik II.
Kinderen van Gerard en Ermgard:
1 Hendrik II (de jongere) van Zutphen van Gelre, geboren omstreeks 1118. Volgt 1.1.3.1.
2 Godschalk IV van Gelre [1.1.3.2], geboren omstreeks 1120.
Notitie bij Godschalk: Zie: http://www.graafschap-middeleeuwen.nl/genealogie/getperson.php?personID=I6914&tree=DGidME_01
Kanunnik in Rees.
3 Gerard I van Mullenark van Gelre, geboren omstreeks 1122. Volgt 1.1.3.3.
4 [misschien] Adelheid van Gelre, geboren omstreeks 1125. Volgt 1.1.3.4.
5 Salomé van Gelre, geboren omstreeks 1130. Volgt 1.1.3.5.
1.1.3.1 Hendrik II (de jongere) van Zutphen van Gelre is geboren omstreeks 1118, zoon van Gerard II de Lange van Gelre (zie 1.1.3) en Ermgard (Ermengardis) van Zutphen. Hendrik is overleden op 04-12-1182, ongeveer 64 jaar oud. Hij is begraven op 10-12-1182 in Zutphen, klooster Camp..
Notitie bij Hendrik: Gegevens vermeld op: http://www.graafschap-middeleeuwen.nl/gelre/hendrik-ii-gelre.html
Vanaf 1133 graaf van Gelre en van Zutphen. Krijgt Zutphen uit de erfenis van zijn moeder Ermgard.
Sloet 272; Komt als getuige voor in een oorkonde van 1138 waarin koning Konrad III de gouwen Oostergo en Westergo teruggeeft aan de bisschop van Utrecht. Andere getuigen waren o.a. graaf Godfried van Namen, graaf Arnold van Kleef, graaf Adolf van Saphenberg, graaf Adolf van Berg, graaf Coenraad van Bonn, graaf Arnold van Loon, graaf Koenraad van Hagen.
Sloet 276; 14 september 1141; Graaf Hendrik van Gelre is getuige in een oorkonde waarbij Koning Konrad III de abdij Brauweiler bevestigd in het recht van haar curtis Pier op het bos Osnink. Onder de overige getuigen waren hertog Albert van Saxen, graaf Hendrik van Limburg, graaf Arnold van Kleef, graaf Adolf van Berg, graaf Adolf van Saphenberg, de jonge graaf Gerard van Julich, Godfried van Arnsberg, Herman van Cuich,
Sloet 282; herfst 1145; Graaf Hendrik van Gelre is getuige in een oorkonde waarbij koning Conrad aan de kooplieden van Keizersweerd vrijheid van tol geeft te Angern, Nijmegen, Utrecht en Neuss. Andere getuigen Godfried van Cuich en zijn broer graaf Herman, graaf Herman van Hardenberg de plaatselijke advocatus, Marquard van Grumbach, Rutger van Duren en zijn broer Anselmus, Hendrik Freso en Hendrik, kastelein van Kleef.
Sloet 283; oktober 1145. graaf Hendrik van Gelre is getuige in een akte waarbij koning Konrad III de abdij Ghislain in zijn bescherming neemt. Tevens getuige in een oorkonde van dezelfde datum.
Sloet 285; 18 oktober 1145; Koning Konrad III bevestigt het oordeel dat Hendrik graaf van Gelre en anderen gewezen hebben over de graafschappen Oostergo en Westergo.
Andere vermelde namen: Godfried van Arnsberg en zijn broer graaf Herman, Diederik van Altena, graaf Adelbert van Norvenich, prefect Godfried van Neurenburg, graaf Robert van Lurenburg, Godfried van Rijn en zijn broer Hugo, Gijsbert zoon van adcocatus Hugo, Gerard van Marten, Alard van Megen, Jordan van Windesheim, Godfried van Weken, Peregrinus van Campfeld, Lithard van Disenhem, Alard van Wisenhurst en zijn broer Winemarus, Diederik van Bockhorst en zijn broer Werenbold, graaf Willem van Goor, Rudolf van Wia, Otto van Malberg, Everhard Crichelman, Hendrik van Papenheim onze maarschalk, Hendrik Freso en zijn broer Wicher, Hendrik van Boningen, Arnold van Rodenburg onze rentmeester, Egbert van Amstel, Bertold van Oldenzaal, Jacob van Saterslo, prefect Otto van Utrecht, Walter van Lovenhusen, Marquard van Grumbach, Coenraad van Walrestein, Tibertus van Spielberg, Rudolf, Werner, Walter en zijn zoon Hendrik.
Sloet 287; 30 december 1145; Hendrik graaf van Gelre getuige. Anderen: Hendrik van Lemberg en zijn broer graaf Walram van Arlon, graaf Otto van Reineck, graaf Lodewijk van Loon, graaf Adolf van Berg, graaf Herman van Cuich, graaf Robert van Luxemburg.
Sloet 290; 17 oktober 1147; Graaf Hendrik van Gelre vermeld als getuige.
Eveneens getuige in 1149 en 1150 en 1151. Neemt in 1150 ook deel aan de keuze van een nieuwe bisschop van Utrecht na het overlijden van bisschop Hartbert.
Sloet 304; pasen 1156; graaf Hendrik van Gelre is advocatus van het kapittel van St Marie te Utrecht toen de grenzen van de goederen van dat kapittel en die van Egbert van Amstel werden vastgesteld. Ook aanwezig Diederik van Holland en Diederik van Kleef.
Sloet 306; 3 juni 1157; Graaf Hendrik van Gelre vermeld als getuige.
1159-1160; graaf Hendrik van Gelre in oorlog met bisschop Godfried van Utrecht.
Sloet 312; oktober 1165; Graaf Hendrik van Gelre vermeld als scheidsman. Andere scheidsmannen: hertog Hendrik van Saxen en Bavaria, landgraaf Lodewijk, graaf Floris van Holland, graaf Diederik van Kleef, graaf Albert van Molbach, graaf Otto van Ravensberg en graaf Willem van Jülich.
Sloet 318; 23 februari 1166; Graaf Hendrik van Gelre getuige samen met graaf Willem van Jülich, graaf Ulrich van Arens, graaf Diederik van Seyna, graaf Engelbert van Berg, graaf Hendrik van Kuich, graaf Gosewijn van Heimesberg, en anderen waaronder Engelbert van Horne.
Sloet 322; tussen 1167 en 1174; graaf Hendrik van Gelre en zijn zoon Gerard als getuigen vermeld. Ook o.a. vermeld Rutger van Horst
Vermeld als getuige in de jaren 1170,1171, 1176, 1180, 1181, 1182,
Hendrik trouwde, ongeveer 19 jaar oud, in 1137 [bron: http://www.graafschap-middeleeuwen.nl/gelre/hendrik-ii-gelre.html] met Agnes van Arnstein. Agnes is een dochter van Lodewijk II van Arnstein en Udihildis van Odenkirchen. Agnes is overleden in 1179.
Notitie bij Agnes: Staat ook vermeld als Agnes van Arnstein, dochter van Lodewijk van Arnstein en Udihildis. Dit is vermoedelijk niet juist. Hendriks grootvader was gehuwd met een Arnsteinse dochter.
Kinderen van Hendrik en Agnes:
1 Margaretha van Gelre. Volgt 1.1.3.1.1.
2 Agnes van Gelre, geboren omstreeks 1135. Volgt 1.1.3.1.2.
3 Gerard III van Gelre, geboren omstreeks 1140. Volgt 1.1.3.1.3.
4 Adelheid van Gelre, geboren omstreeks 1145. Volgt 1.1.3.1.4.
5 Otto I van Zutfen van Gelre, geboren omstreeks 1150. Volgt 1.1.3.1.5.
1.1.3.1.1 Margaretha van Gelre, dochter van Hendrik II (de jongere) van Zutphen van Gelre (zie 1.1.3.1) en Agnes van Arnstein. Margaretha is overleden omstreeks 1195. Margaretha trouwde met Engelbert van Berg. Engelbert is geboren omstreeks 1140, zoon van Adolf IV van Berg-Altena en Irmgard von Wasserburg. Engelbert is overleden in 06-1189, ongeveer 49 jaar oud.
Notitie bij Engelbert: Was graaf von Berg van 1160 tot 1189.
Tijdens de derde kruistocht bij Brandis aan de Donau omgekomen.
http://www.manfred-hiebl.de/genealogie-mittelalter/berg_und_altena_grafen_von/engelbert_1_graf_von_berg_+_1189.html
Engelbert I. stritt jahrelang mit seinem Bruder Eberhard, teilte 1161 endgültig und behielt Berg, nicht jedoch die wesentlichen Vogteien. Er profilierte sich bald als bedeutender Territorialfürst, erwarb viele Lehen der Erzbischöfe von Köln und der Landgrafen von Thüringen, wie Eberfeld, Windeck und Düsseldorf. Er erwarb Grafenrechte im Keldachgau und in der Schwelm, führte viele typische Fehden mit anderen westfälischen Grafen und den geistlichen Gewalten, besonders mit den Erzbischöfen von Köln, mit Kleve, Saffenberg und Cuyk-Arnsberg. Er war wie die Brüder eine treue STAUFER-Stütze und nahm an etlichen Italienfeldzügen und Reichstagen teil. Er kam schon in der Anfangsphase des 3. Kreuzzuges bei Brandis an der Donau um.
Kinderen van Margaretha en Engelbert:
1 Adolf VI van Berg. Volgt 1.1.3.1.1.1.
2 Engelbert van Berg [1.1.3.1.1.2], geboren in 1185. Engelbert is overleden op 07-11-1225, 39 of 40 jaar oud (oorzaak: vermoord).
Notitie bij Engelbert: Aartsbisschop van Keulen tussen 1216 en 1225.
1.1.3.1.1.1 Adolf VI van Berg, zoon van Engelbert van Berg en Margaretha van Gelre (zie 1.1.3.1.1). Adolf is overleden op 07-08-1218 in Damiette.
Notitie bij Adolf: Graaf von Berg van 1189 tot 1218
http://www.manfred-hiebl.de/genealogie-mittelalter/berg_und_altena_grafen_von/adolf_6_graf_von_berg_+_1218.html
Adolf VI. folgte 1189 dem Vater als Graf von Berg und wurde 1217 Vogt von Gerresheim. Er unterstützte im deutschen Thronkrieg PHILIPP von Schwaben gegen OTTO IV., machte 1206 die Schlacht bei Wasserberg mit und kämpfte 1212 zeitweise mit dem Bruder Engelbert von Köln in Frankreich gegen die Albigenser mit. Er behauptete die Positionen seines Hauses, nahm 1217 am ungarischen Kreuzzug gegen Ägypten teil und fiel bei Damiette.
Adolf trouwde met Bertha von Sayn. Bertha is een dochter van Heinrich II zu Saffenberg.
Kind van Adolf en Bertha:
1 Irmgarde van Berg, geboren omstreeks 1200. Volgt 1.1.3.1.1.1.1.
1.1.3.1.1.1.1 Irmgarde van Berg is geboren omstreeks 1200, dochter van Adolf VI van Berg (zie 1.1.3.1.1.1) en Bertha von Sayn. Irmgarde is overleden op 12-08-1248, ongeveer 48 jaar oud.
Notitie bij Irmgarde: Gravin van Berg tussen 1244 en 1248.
1247 oktober archief abdij Kloosterrade;
Irmgard, hertogin van Limburg en gravin van Berg, en haar zonen Adolf en Walram IV bevestigen de geïnsereerde oorkonde, hiervóór nr. 50.
( nr 50 Kloosterrade; [1201 december 25 -] 1202 [december 24]
Hendrik III, kleinzoon van hertog Walram II van Limburg, schenkt met instemming van zijn zonen en dochters zijn recente ontginning, gelegen tussen zijn bos Spekholz en de openbare weg van Aken naar Heerlen, aan de abdij Kloosterrade.)
Irmgarde trouwde met Hendrik IV hertog van Limburg en graaf van Berg. Zie 1.1.1.3.2.2.3 voor persoonsgegevens van Hendrik.
Kinderen van Irmgarde en Hendrik: zie 1.1.1.3.2.2.3.
1.1.3.1.2 Agnes van Gelre is geboren omstreeks 1135, dochter van Hendrik II (de jongere) van Zutphen van Gelre (zie 1.1.3.1) en Agnes van Arnstein. Agnes is overleden omstreeks 1185, ongeveer 50 jaar oud. Agnes trouwde, ongeveer 31 jaar oud, omstreeks 1166 met Heinrich van Namen en Luxemburg, ongeveer 53 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Agnes en Heinrich: Wordt in 1172 om onbekende redenen door haar man Heinrich verstoten.
Heinrich is geboren in 1113. Heinrich is overleden op 14-08-1196, 82 of 83 jaar oud.
Notitie bij Heinrich: Hendrik II de Blinde van Namen had geen hoop meer om bij zijn eerste vrouw kinderen te verwekken en beschikte in het jaar 1168 over al zijn bezittingen, met voorbehoud van vruchtgebruik, ten behoeve van zijn neef Boudewijn, zoon van Boudewijn IV graaf van Henegouwen en kleinzoon van Jolanda, dochter van Gerard, graaf van Gelre.
Kind van Agnes en Heinrich:
1 Ermensendis van Namen en Luxemburg, geboren in 1185. Volgt 1.1.3.1.2.1.
1.1.3.1.2.1 Ermensendis van Namen en Luxemburg is geboren in 1185, dochter van Heinrich van Namen en Luxemburg en Agnes van Gelre (zie 1.1.3.1.2). Ermensendis trouwde, 28 of 29 jaar oud, in 1214 met Walram III hertog van Limburg, ongeveer 39 jaar oud. Zie 1.1.1.3.2.2 voor persoonsgegevens van Walram.
Kinderen van Ermensendis en Walram: zie 1.1.1.3.2.2.
1.1.3.1.3 Gerard III van Gelre is geboren omstreeks 1140, zoon van Hendrik II (de jongere) van Zutphen van Gelre (zie 1.1.3.1) en Agnes van Arnstein. Gerard is overleden in 1181, ongeveer 41 jaar oud.
Notitie bij Gerard: Vermeld als getuige in oorkonden samen met zijn vader. Zie aldaar.
Sloet 334; 1172; andere getuigen o.a. Diederik van Altena, IJsbrand van Haarlem, Constantijn van Berg, Otto junior van Malbergen, Floris van Voorne, dienstmannen Egbert van Amstel en zijn zoon Hendrik, Hendrik van de A, Ilias zoon van Godfried, Roderik van Deventer, Bertram van Deventer, Hathemarus van Lintelo, Benneke de Wald en zijn twee zoons Randolf en Rudolf, Gerard van Linschoten en zijn broer Jacobus, IJsbrand van Lente en anderen.
Sloet 344; 1177; Graaf Gerard, zoon van Hendrik graaf van Gelre, belooft, met toestemming en onder zegel van zijn vader, de ingezetenen van Utrecht te zullen bevrijden van de beden te Rijswijk, en maakt bepalingen op het voorbijvaren van de lichterschepen aldaar. Getuigen o.a. Johannes van Salland, Jacobus van Arnhem, Bernard van Ormete, Gosewijn van Berentrothe.
Sloet 347; 1178; Gerard graaf van Gelre neemt deel aan het verbond tussen de bisschoppen van Keulen en Halberstad tegen Hendrik, hertog van Saksen.
Wordt door zijn vader aangesteld als graaf van de Veluwe.
Sloet 351; tussen 1178 en 1188; Oorlog tussen de graaf van Gelre en de bisschop van Utrecht (Boudewijn, broer van de graaf van Holland) over de leenverheffing van de Veluwe.
Hij sterft even voor zijn vader, waarvan hij in 1178 de titel van graaf van Gelre heeft overgenomen.
Gerard trouwde, ongeveer 41 jaar oud, in 1181 met Ida van Boeljon. Ida is een dochter van Mattheus van Boeljon.
1.1.3.1.4 Adelheid van Gelre is geboren omstreeks 1145, dochter van Hendrik II (de jongere) van Zutphen van Gelre (zie 1.1.3.1) en Agnes van Arnstein. Adelheid is overleden omstreeks 1200, ongeveer 55 jaar oud.
Notitie bij Adelheid: Vermeld in 1179. Verkoopt met haar man goederen aan het domkapittel te Würtzburg.
Komt ook voor als Maria.
Adelheid trouwde, ongeveer 15 jaar oud, omstreeks 1160 met Gerard I van Looz (Loon), ongeveer 20 jaar oud. Gerard is geboren in 1140, zoon van Lodewijk I graaf van Looz (Loon) en Agnes van Metz. Gerard is overleden in 1196, 55 of 56 jaar oud.
Notitie bij Gerard: 1190 Rijksdag te Schwäbisch Hall; Gerard I, graaf van Loon, noemt zich leenman van de bisschop van Luik.
Kinderen van Adelheid en Gerard:
1 Lodewijk II graaf van Looz (Loon), geboren omstreeks 1160. Volgt 1.1.3.1.4.1.
2 Gerard III graaf van Rieneck van Looz (Loon), geboren omstreeks 1162. Volgt 1.1.3.1.4.2.
3 Arnold III graaf van Looz (Loon) [1.1.3.1.4.3], geboren omstreeks 1163.
Notitie bij Arnold: Werd na het kinderloos overlijden van zijn broer Lodewijk graaf van Loon 1218-1221.
Arnold bleef kinderloos.
4 Hendrik graaf van Duraz [1.1.3.1.4.4], geboren omstreeks 1164.
Notitie bij Hendrik: Werd proost van St Servaas te Maastricht en later graaf van Duraz.
Hendrik bleef kinderloos.
5 Theoderick van Looz en Rieneck [1.1.3.1.4.5], geboren omstreeks 1165. Theoderick is overleden na 1206, minstens 41 jaar oud.
Notitie bij Theoderick: Onderscheidde zich in de vierde kruistocht.
6 Imaina van Looz en Rieneck, geboren omstreeks 1167. Volgt 1.1.3.1.4.6.
7 Mathilde van Looz en Rieneck [1.1.3.1.4.7], geboren omstreeks 1170. Mathilde is overleden na 1249, minstens 79 jaar oud.
Notitie bij Mathilde: Abdis van Münster-Bilsen.
8 Jolande van Looz en Rieneck. Volgt 1.1.3.1.4.8.
9 Willem van Looz en Rieneck [1.1.3.1.4.9], geboren omstreeks 1170. Willem is overleden in 01-1206, ongeveer 36 jaar oud.
Notitie bij Willem: Legeraanvoerder bij zijn broer Diederik of Theoderik.
1.1.3.1.4.1 Lodewijk II graaf van Looz (Loon) is geboren omstreeks 1160, zoon van Gerard I van Looz (Loon) en Adelheid van Gelre (zie 1.1.3.1.4). Lodewijk is overleden in 07-1218, ongeveer 58 jaar oud.
Notitie bij Lodewijk: Volgt in 1195 zijn vader op als graaf van Loon.
Verbleef voor zijn huwelijk enige tijd bij heer Dirk van Altena om op afroep te kunnen vertrekken naar Dordrecht, waar zijn a.s. schoonvader stervende was en waar zijn a.s. schoonmoeder het huwelijk heimelijk voorbereide en deze wilde voltrekken, onmiddellijk na de dood van haar man, om hiermee de belangen van haar dochter in de erfopvolging veilig te stellen.
Vermeld in een oorkonde van 1204, opgenomen in het Groot Plakkaat en Charterboek voor Friesland, waarin het verdrag van vrede tussen de bisschop van Utrecht en Lodewyk, graaf van Loon, door bemiddelaars gemaakt, wordt beschreven.
Lodewijk staat af aan de bisschop het leengoed de Nagele, dat onterecht in zijn bezit was en vroeger door de bisschop eens in leen is gegeven aan Johan van Ahaus.
Verder zullen de bisschop en de graaf van Holland gezamenlijk een graaf naar Friesland (Oostergo, Westergo en Staveren) zenden om de burgerlijke rechtspraak te doen en de opbrengsten delen.
1213; Lodewijk II van Loon schaart zich aan de zijde van Hugo van Pierrepont aan de vooravond van de Slag van Steppes, waar de hertog van Brabant werd verslagen.
Vermeld in een oorkonde van 29 juli 1215 opgemaakt te Aken als getuige in een akte waarin: "Friedrich bestätigt auf Bitte seiner getreuen Bürger von Aachen, welche Stadt als diejenige, wo die römischen Könige zuerst geweiht werden, nach Rom alle Lande und Städte an Würdigkeit übetrifft, denselben alles Recht und jede Freiheit, welche sein glorreicher Vorfahr Karl der Große ihnen vor anderen gegeben hat, sowie dasjenige, was seine Vorfahren Friedrich I. und Heinrich VI. denselben hinzugefügt haben, nämlich, daß nicht nur die dort Geborenen, sondern alle Einwohner und Ankömmlinge frei von irgendeiner Dienstbarkeit leben sollen, auch wenn sie sich anderswo aufhalten, daß sie frei von Zoll oder anderen Abgaben im ganzen römischen Reich Handel treiben dürfen, daß kein vom Reich eingesetzter Richter oder sonst wer sie zu irgendeiner Abgabe nötigen solle, es sei denn, was sie dem König oder Kaiser aus gutem Willen geben wollen, daß der ungerechte Brauch einer von den Verkäufern von Brot und Bier zu zahlenden Abgabe beseitigt sein solle, daß sie zu keinem Dienst außerhalb der Stadt verpflichtet sein sollen, von dem sie nicht bis Sonnenuntergang zurückgekehrt sein können, daß der von ihm eingesetzte Richter nur nach Urteil der Schöffen vorgehe".
Onder de getuigen hertog Hendrik van Limburg, graaf Walram van Luxemburg, graaf Lodewijk van Los, graaf Gerard van Gelre,
Lodewijk trouwde, ongeveer 43 jaar oud, op 04-11-1203 in Dordrecht met Ada van Holland, 14 of 15 jaar oud. Ada is geboren in 1188, dochter van Dirk VII van Holland en Aleida van Kleef. Ada is overleden in 1223, 34 of 35 jaar oud. Zij is begraven in Herkenrode.
Notitie bij overlijden van Ada: Thomas Bohn (dissertatie 2002) stelt haar sterfdatum tussen 1234 en 1237.
Notitie bij Ada: Ada was als enige van de drie kinderen nog in leven in 1203, toen haar vader stierf. Zij huwde door toedoen van haar moeder en om haar positie te verstevigen, direct na haar vaders dood en nog voor de begrafenis van haar vader, met Lodewijk II van Loon.
Haar oom Willem betwiste haar de opvolging in de grafelijke rechten van haar vader, vanwege de algemene opvatting dat vrouwen geen recht hadden op de troon. Willem riep zichzelf uit tot graaf van Holland, met steun van de edelen van Kennemerland. Hij had te laat gehoord dat zijn broer was overleden en wilde later de herdenkingsdienst bijwonen, maar kreeg geen toestemming van zijn schoonzuster daartoe. Zijn medestanders waren verbolgen en beraamden een overval. Getrouwen van Ada kregen hier lucht van en Ada vluchtte in het geheim ’s nachts van Haarlem, waar zij verbleef voorafgaand aan de maandelijkse herdenkingsdienst voor haar vader, richting Utrecht met haar moeder, waar zij behouden aankwamen.
Maar getrouwen van haar oom Willem brachten haar zo in het nauw dat ze zich na enige tijd verschanste in de door vertrouwelingen van haar bemachtigde burcht van Leiden. Philips van Wassenaar, de burggraaf van Leiden, nam na een kort beleg de burcht in en Ada werd door haar oom Willem geïnterneerd op Texel. Later werd ze naar de Engelse koning Jan zonder Land gezonden. Daarna volgde veel strijd, wat bekend staat als de Loonse oorlog, eindigend in 1206 met het verdrag van Brugge. (Zie bij Willem I)
In 1207 wist Lodewijk van Loon zijn vrouw Ada vrij te krijgen, maar zij moest haar claim op het graafschap Holland opgeven.
Lodewijk en Ada bleven kinderloos.
1.1.3.1.4.2 Gerard III graaf van Rieneck van Looz (Loon) is geboren omstreeks 1162, zoon van Gerard I van Looz (Loon) en Adelheid van Gelre (zie 1.1.3.1.4). Gerard is overleden in 1216, ongeveer 54 jaar oud.
Notitie bij Gerard: Was de jongste zoon van Gerard I. Verkreeg het graafschap Rieneck.
Het wapenschild van Rieneck is afgeleid van het wapenschild van Looz (Loon).
Het castrum Rienecke wordt voor het eerst vermeld in 1179.

Sloet nr. 378; 1191; Otto, graaf van Gelre en zijn vrouw Richardis doen ten behoeve van de abdij te Werden afstand van een belasting in curia in Putten.
Getuigen: twee broers van Bremeth en twee broers van Hornen, Otto van Buren, Wilhelm van Bornen en dienstmannen Ludolf van Stralen, Diederik van Hirtevelde, twee broers van Loen, Jacobus van Arnhem, Gosewijn van Berentroden, advocatus van Roermond, Gerard van Stralen, Diederik Bastaard en vele anderen.
Wie die broers van Bremeth, Hornen en Loen zijn is tot nu toe niet te achterhalen.

Vermeld in een oorkonde opgemaakt in Jülich september 1214 waarin de bisschop van Würzburg "Friedrich gestattet dem Deutschorden, den er um so mehr zu begünstigen wünscht, je mehr durch ihn neben der Verpflegung von Armen und Kranken die Wiederbefreiung des Heiligen Landes angestrebt wird, daß, wer reichslehnbare Güter besitzt, davon so viel er will dem Orden zu eigen übertragen dürfe." Onder de getuigen Hertog Hendrik van Brabant en Lotharingen, Lodewijk graaf van Los, graaf Gerard van Rieneck, graaf Hendrik van Vianden.
Gerard trouwde met Kunigunde van Zimmern.
Kinderen van Gerard en Kunigunde:
1 Lodewijk III van Rieneck van Looz (Loon) [1.1.3.1.4.2.1], geboren omstreeks 1200. Lodewijk is overleden op 15-05-1243, ongeveer 43 jaar oud.
Notitie bij Lodewijk: Uit: https://nl.wikipedia.org/wiki/Lodewijk_III_van_Loon
Lodewijk was een zoon van Gerard II van Rieneck, de tweede zoon van Gerard van Loon, en van Kunegonda van Zimmern. Bij de dood van zijn vader in 1216 was Lodewijk nog te jong om de leiding van het graafschap Rieneck op zich te nemen. Het was zijn oom Arnold III die Lodewijks vader opvolgde. Twee jaar later volgde Arnold zijn broers Lodewijk II en Hendrik op als graaf van Loon en bestuurde vanaf dan de twee graafschappen.

In 1221 stierf Arnold III kinderloos en Lodewijk volgde zijn oom op als graaf van Loon en van Rieneck. In 1227 liet hij het graafschap Loon over aan zijn broer Arnold IV en bleef enkel nog het graafschap Rieneck besturen tot aan zijn dood. Lodewijk was de laatste graaf die het bestuur van de twee graafschappen cumuleerde.
2 Arnold IV van Rieneck van Looz (Loon), geboren omstreeks 1205. Volgt 1.1.3.1.4.2.2.
1.1.3.1.4.2.2 Arnold IV van Rieneck van Looz (Loon) is geboren omstreeks 1205, zoon van Gerard III graaf van Rieneck van Looz (Loon) (zie 1.1.3.1.4.2) en Kunigunde van Zimmern. Arnold is overleden in 1273, ongeveer 68 jaar oud.
Notitie bij Arnold: Uit: De graven van Loon; Souvereijns en Bijsterveld.
Twee belangrijke bondgenoten van de Loonse graaf in de Maasregio waren de
heren van Pietersheim en van Horn. Zo vertrouwde Arnold IV in 1229 zijn bezittingen in
Neerharen en Pietersheim toe aan de heren van Pietersheim. De indrukwekkende burcht van deze heren, die tot de vaste entourage van de Loonse graven behoorden, vormde een
defensieve voorpost tegen Maastricht. Met Willem II, heer van Altena en Horn, sloot ArnoldIV in 1243 een leencontract af. De Loonse graaf stond alle rechten en bezittingen die hij ten noorden van Aldeneik had, in leen af aan de heer van Horn, inclusief zijn rechtsmacht
(greflike gerighte) in de zeven dorpen die de heerlijkheid Horn zouden vormen. In ruil droeg
Willem II al zijn allodia tussen Geistingen en Montenaken op aan Arnold IV en ontving hij ze
weer terug in leen. Alle horigen van de heer van Horn die binnen het graafschap Loon
woonden, werden onderdanen van de graaf, evenals alle inwijkelingen uit Horn die zich in
één van de Loonse steden vestigden. Voorts beloofde Willem II de graaf bij te staan in het
opkopen van allodia, om die vervolgens om te vormen tot Loonse lenen. Het Hornse
leencontract toont meesterlijk aan hoe het leenstelsel niet alleen een desintegrerende kracht
was, zoals traditioneel wordt aangenomen, maar ook een opbouwende factor kon zijn voor de vorming van een territoriale landsheerlijkheid.
Arnold trouwde met Johanna van Chiny.
Kinderen van Arnold en Johanna:
1 Jan van Looz (Loon). Volgt 1.1.3.1.4.2.2.1.
2 Elisabeth van Looz (Loon) [1.1.3.1.4.2.2.2].
3 Adelheid van Looz (Loon) [1.1.3.1.4.2.2.3].
4 Juliana van Looz (Loon) [1.1.3.1.4.2.2.4].
5 Lodewijk V van Looz (Loon) [1.1.3.1.4.2.2.5].
1.1.3.1.4.2.2.1 Jan van Looz (Loon), zoon van Arnold IV van Rieneck van Looz (Loon) (zie 1.1.3.1.4.2.2) en Johanna van Chiny. Jan is overleden in 1279.
Notitie bij Jan: Uit: https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_van_Loon_(-1279)
an I van Loon (gest. 1279) was de oudste zoon van graaf Arnold IV van Loon. In 1273 volgde hij zijn vader op als twaalfde graaf van Loon.

Jan huwde zijn eerste vrouw Mathilde van Gulik, dochter van graaf Willem IV van Gulik. Daardoor kwam hij ook in het bezit van Heinsberg, en Leeuwenberg. Daarbij kreeg hij ook de titel ’van Gulik’. Na zijn dood in 1279 volgde zijn zoon Arnold hem op als heer van Loon.

Hij trouwde later in 1266 met Isabella van Condé (ca. 1245-) de dochter van Jan II de Montmirail 1e heer van Condé. Uit zijn tweede huwelijk werd geboren:

Jan III van Loon heer van Agimont (1268-1310), deze trouwde in 1285 met Marie van Nesle (1270-1328). Zij was de dochter van Jan van Nesle graaf van Soison (1240-1300) en Marie van Oudenaarde vrouwe van Chimay (1246-1290).
Jan:
(1) trouwde met Mathilde van Gulik.
(2) trouwde met Isabella van Condé.
Kind van Jan en Mathilde:
1 Arnold van Looz (Loon) [1.1.3.1.4.2.2.1.1].
Kind van Jan en Isabella:
2 Jan III van Looz (Loon) [1.1.3.1.4.2.2.1.2].
1.1.3.1.4.6 Imaina van Looz en Rieneck is geboren omstreeks 1167, dochter van Gerard I van Looz (Loon) en Adelheid van Gelre (zie 1.1.3.1.4). Imaina is overleden na 1243, minstens 76 jaar oud. Imaina trouwde met Willem van St Omer.
1.1.3.1.4.8 Jolande van Looz en Rieneck, dochter van Gerard I van Looz (Loon) en Adelheid van Gelre (zie 1.1.3.1.4). Jolande trouwde met Diederik van Heinsbergen. Diederik is overleden in 1361.
Notitie bij Diederik: Graaf van Loon vanaf 1336.
In 1335 verkreeg hij alle inkomsten uit het land van Stokkem, Maaseik en Bree van zijn neef Lodewijk IV, aan wie hij 8400 pond had geleend.
1.1.3.1.5 Otto I van Zutfen van Gelre is geboren omstreeks 1150, zoon van Hendrik II (de jongere) van Zutphen van Gelre (zie 1.1.3.1) en Agnes van Arnstein. Otto is overleden op 22-10-1207, ongeveer 57 jaar oud. Hij is begraven in In het klooster Camp.
Notitie bij Otto: Sloet 326; mei 1169; Otto graaf van Gelre is getuige in een oorkonde waarbij Philips I, aartsbisschop van Keulen, bepalingen vernieuwt omtrent de rechten van burggraven, voogden en ingezetenen van Keulen. (Toelichting: dat Otto in dat jaar al vermeld wordt als graaf wil niet zeggen dat zijn vader of oudere broer dan al zijn overleden. Er zijn voorbeelden van soortgelijke vermeldingen in andere oorkonden. Kennelijk moet hier gelezen worden fungerend graaf of plaatsvervangend graaf voor dat moment. Maar het komt ook voor dat we dan te maken hebben met een vals document, waarvan hier sprake is. Zie Sloet 361.)
Werd benoemd tot proost en diaken van het Sticht Xanten.
Vermeld in een oorkonde van 10 september 1182 als graaf van Gelre.(Sloet 361)
Vermeld als getuige in 1184, 1185,
1187-1188 Oorlog tussen graaf Otto en Boudewijn, bisschop van Utrecht, over de Veluwe.
Ging in 1188 ter kruisvaart met keizer Frederik I.
Vermeld in een oorkonde van 1190 waarin hij de rechten regelt van de Stad Zutfen. Tevens een opsomming van de personen die hem de eed hebben gezworen. Hierbij Hendrik graaf van Kuyc, Hendrik graaf van Dalen, graaf van Kessel, Johannes van Ahaus, Ludolf van Steenvoorde, Hendrik van Borculo, Gerard graaf van Loon, Gijsbert van Bronkhorst en zijn broer, Willem graaf van Goie en zijn broer, Wolter Speirink, Otto van Buren, Richolt van Uthen, Werner van Herchen, Pelgrim van Kamphelde, van Batenborg Dirk en zijn broer. Verder dienstmannen o.a. Nicolaas van Voorst, Jacobus van Arnhem, Pelgrim van Horst, Ludolf en Gerard van Stralen,Steven van Smithuis,
Otto trouwde met Richardis van Scheyern Wittelsbach. Richardis is geboren omstreeks 1156. Richardis is overleden op 02-09-1191, ongeveer 35 jaar oud. Zij is begraven op 17-09-1191 in Roermond, Munsterkerk.
Kinderen van Otto en Richardis:
1 Lodewicus van Gelre [1.1.3.1.5.1].
2 Mechteld van Gelre. Volgt 1.1.3.1.5.2.
3 Otto van Gelre [1.1.3.1.5.3], geboren omstreeks 1175.
Notitie bij Otto: 1207 (Zutphanie)
Gerhardus, graaf van Gelria en Zutphania, draagt - in overleg met zijn moeder Richardis en zijn broers Otto, proost in Xancten, en Lodewicus op - aan de kerk van St. Walburg in Zutphania een hoeve in Tuchterde met twee horigen, voorts alle novale tienden in Lochem met andere inkomsten, onder meer uit het ploeggeld, het ruimgeld en de belasting op de erven in Zutphania, een en ander voor het zieleheil van zijn vader Otto en op voorwaarde dat de "fratres" daarvoor bepaalde kerkdiensten zullen verrichten en uit de opbrengst van de tienden brood aan de armen zullen uitreiken.
4 Adelheid van Gelre, geboren omstreeks 1178. Volgt 1.1.3.1.5.4.
5 Gerhardus V (IV) van Gelre, geboren omstreeks 1190. Volgt 1.1.3.1.5.5.
1.1.3.1.5.2 Mechteld van Gelre, dochter van Otto I van Zutfen van Gelre (zie 1.1.3.1.5) en Richardis van Scheyern Wittelsbach. Mechteld is overleden na 1247. Mechteld trouwde vóór 1221 met Hendrik II van Nassau, ten hoogste 41 jaar oud. Zie 1.1.1.1.1.1 voor persoonsgegevens van Hendrik.
Kinderen van Mechteld en Hendrik: zie 1.1.1.1.1.1.
1.1.3.1.5.4 Adelheid van Gelre is geboren omstreeks 1178, dochter van Otto I van Zutfen van Gelre (zie 1.1.3.1.5) en Richardis van Scheyern Wittelsbach. Adelheid is overleden op 12-02-1218, ongeveer 40 jaar oud. Zij is begraven in Rijnsburg. Adelheid trouwde, ongeveer 19 jaar oud, in 1197 in Staveren met Willem I van Holland, ongeveer 31 jaar oud. Willem is geboren omstreeks 1166, zoon van Floris III van Holland en Adelheid van Schotland. Willem is overleden op 04-02-1222, ongeveer 56 jaar oud. Hij is begraven in Abdij Rijnsburg. Willem trouwde later omstreeks 1220 met Maria van Brabant.
Notitie bij Willem: Vermeld op 2 augustus 1215 als getuige in een zgn "Königsurkunde" opgemaakt in Neuss. Aanwezigen o.a. Lodewijk hertog van Baiern, Hendrik hertog van Brabant, graaf Adolf van Berg, Hendrik hertog van Limburg en zijn zoon Walrav, graaf Willem van Holland, graaf Frederik van Altena en graaf Adolf van Mark.
Graaf van Holland en van midden Friesland vanaf 1206, na strijd met Lodewijk van Loon, die was getrouwd met Ada, de dochter van zijn broer Dirk VII die in 1203 was overleden.
In 1213 door keizer Otto IV erkend als graaf over geheel Holland.
Nam deel aan de derde kruistocht in 1189 waarbij zijn vader overleed in 1190. Zelf werd hij op de terugtocht in Frankrijk gevangen genomen. In 1191 keerde hij in Holland terug maar raakte in onmin met zijn oudere broer Dirk, die zijn vader was opgevolgd als graaf. Willem zocht steun bij de opstandige Friezen.hij kon zelf niet weg uit Zeeland en daarom stuurde hij zijn vrouw Aleid met een leger naar West Friesland. In 1195 kwam het tot een treffen tussen Aleid en haar zwager Dirk. Aleid won door de leiders van Niedorp en Winkel om te kopen. Het geschil werd bijgelegd en Willem kreeg het bestuur over het graafschap Midden Friesland. (Het huidige Friesland) Willem kreeg al snel weer een conflict met zijn broer. Hendrik de Kraan, heer van Kuinre hield strooptochten in Midden Friesland. Willem vernietigde daarop de burcht van Kuinre. Dirk VII had echter in 1196 het tijdelijk bewind over het bisdom Utrecht van keizer Hendrik VI gekregen en had zijn oom Dirk van Holland aangesteld als bisschop. Hendrik van Kuinre was leenman van de bisschop en Dirk kon dus niet toestaan dat diens goederen vernield werden. Hij liet zijn broer Willem door Hendrik van Kuinre gevangen nemen. Willem ontsnapte en vluchtte naar Otto I van Gelre. Deze lag ook in een conflict met Dirk van Holland, omdat hij pogingen ondernam om het Oversticht (Drenthe en Overijssel) te bemachtigen. In 1197 trouwde Willem met de dochter van zijn gastheer. In 1203 betwiste hij, na de dood van zijn broer, zijn nicht Ada de opvolging in de adellijke leenrechten van haar vader. In 1204 wist Lodewijk van Loon, de man van Ada, met hulp van de graaf van Vlaanderen en de bisschoppen van Luik en Utrecht, Willem te verdrijven naar Zeeland. In 1205 heroverde Willem echter zijn voormalig graafschap. In 1206 werd de vrede in deze "Loonse oorlog" getekend. Willem kreeg Zeeland en de streek rond Geertruidenberg en Lodewijk van Loon de rest. Maar in 1213 kreeg Willem het hele graafschap Holland als rijksleen van keizer Otto IV. In 1214 trok Willem met keizer Otto op en nam deel in de slag bij Bouvines. Hij wordt daar de behaarde graaf van Holland genoemd.
In 1216 nam Willem deel aan een Franse expeditie naar Engeland tegen Jan zonder Land. De Engelse koning bracht het verdrag van 1206 weer boven water en erkende alleen Lodewijk van Loon als graaf van Holland. Deze Jan bereikte ook dat Willem in 1216 werd geëxcommuniceerd door de Paus. Om van de ban af te komen heeft Willem in 1217 deel genomen aan de vijfde kruistocht. Op die tocht verwierf hij veel roem. Via een tussenstop in Portugal vanwege storm, hielp hij de Portugeze koning de Moren te verdrijven. In 1220 keerde hij terug na onenigheid met de pauselijke afgezant Pelagius over het afwijzen van de voorstellen van de Egyptische sultan al-Kamil om het ingenomen Damiate te ruilen voor Jeruzalem. Willem I verleende stadsrechten aan Geertruidenberg in 1213, Middelburg in 1217, Dordrecht in 1220 en waarschijnlijk heeft hij ook Leiden stadsrechten verleend. Tijdens zijn bewind zijn de dijken van de Hollandse Waard aangelegd. Ook de Hoogheemraadschappen zijn toen ontstaan.
Op zijn ambtszegel stond het opschrift Wilhelmus Comes Frisiae.
Kinderen van Adelheid en Willem:
1 Floris IV van Holland, geboren op 24-06-1210. Volgt 1.1.3.1.5.4.1.
2 Ada van Holland [1.1.3.1.5.4.2], geboren in 1202. Ada is overleden in 1258, 55 of 56 jaar oud.
Notitie bij Ada: Abdis van Rijnsburg
3 Otto III van Holland [1.1.3.1.5.4.3]. Otto is overleden op 27-03-1249.
Notitie bij Otto: 2e zoon van graaf Willem I van Holland en Aleid van Gelre.
Bisschop van Utrecht van 1233 tot 1249. Kon in 1245 pas tot bisschop worden geweid wegens verzet van de Utrechtse kapittels.
Was voogd vanaf 1234 over de zoon van zijn broer Floris IV die in dat jaar overleed.
4 Ricardis van Holland [1.1.3.1.5.4.4]. Ricardis is overleden op 03-01-1262.
5 Willem van Holland [1.1.3.1.5.4.5]. Willem is overleden in 1238.
Notitie bij Willem: Overleden tijdens een toernooi.
1.1.3.1.5.4.1 Floris IV van Holland is geboren op 24-06-1210, zoon van Willem I van Holland en Adelheid van Gelre (zie 1.1.3.1.5.4). Floris is overleden op 19-07-1234 in Corbie Frankrijk, 24 jaar oud. Hij is begraven in Abdij Rijnsburg.
Notitie bij Floris: Tot zijn 12e verjaardag stond hij onder voogdij van graaf Boudewijn van Bentheim.
Hij overleefde de Slag bij Ane in 1227, waarbij de bisschop Otto van Utrecht en zeer veel edelen omkwamen in het moeras en werden afgeslacht door de Drentse boeren onder leiding van Rudolf van Coevorden.
Floris trouwde, 14 jaar oud, op 06-12-1224 in Antwerpen met Machteld van Brabant, 18 of 19 jaar oud. Zie 1.1.1.3.1.1.5 voor persoonsgegevens van Machteld.
Kinderen van Floris en Machteld: zie 1.1.1.3.1.1.5.
1.1.3.1.5.5 Gerhardus V (IV) van Gelre is geboren omstreeks 1190, zoon van Otto I van Zutfen van Gelre (zie 1.1.3.1.5) en Richardis van Scheyern Wittelsbach.
Notitie bij Gerhardus: 1207 Gerhardus, graaf van Gelria en Zutphania, draagt in overleg met zijn moeder Richardis en zijn broers, Otto proost in Xanten, en Lodewicus, op aan de kerk van St Walburg in Zutphen een hoeve in Tuchterde met twee horigen, voorts alle novale tienden in Lochem met andere inkomsten, onder meer uit het ploeggeld, het ruimgeld en de belasting op de erven in Zutphen, een en ander voor het zieleheil van zijn vader Otto en op voorwaarde dat de fratres daarvoor bepaalde kerkdiensten zullen verrichten en uit de opbrengst van de tienden brood aan de armen zullen uitreiken.
Vermeld in een oorkonde van 16 maart 1228 waarin hij, (Gerard van Gelre), 40 Carratas wijn geeft aan Arnulfus van Oudenaerde, die daarvoor zijn leenman wordt. De oorkonde is opgemaakt in Roermond. Het omschrift luidt: Gerardus graaf van Gelre en Zutphen.
Mogelijk ook vermeld in het oorkondenboek van Oost Friesland:
Nr 17 Herford, 20 september 1224; Koning Hendrik VII beleent de edele vrouw Sophia, echtgenote van graaf Otto van Ravensberg, met het graafschap in Eemsgouw en met meerdere goederen en rechten zoals graaf Otto van de koning en zijn voorgangers in leen heeft gehad. Getuigen: hertog Walravenus en Hendrik zijn zoon, Gerard van Wassenberg, graaf Gerard van Theiz, graaf Adolf van Altena, graaf Godfried van Arnsberg, Herman, advocaat van Keulen en zijn zoon, rentmeester van Woltburg, Gerlagus van Bodinken, Herman van Alvetere, Herman van Lon, Godschalk van Lon, Reinold van Ressen, Sweder van Dinkethen.
Gerhardus trouwde met Margareta van Lotharingen.
Kind van Gerhardus en Margareta:
1 Otto II van Gelre, geboren in 1214. Volgt 1.1.3.1.5.5.1.
1.1.3.1.5.5.1 Otto II van Gelre is geboren in 1214, zoon van Gerhardus V (IV) van Gelre (zie 1.1.3.1.5.5) en Margareta van Lotharingen. Otto is overleden in 1271, 56 of 57 jaar oud.
Notitie bij Otto: Volgt in 1229 zijn vader op als graaf van Gelre en graaf van Zutphen. Hij is dan pas 15 jaar oud. hij was gehandicapt en wordt wel de Lamme of de hinkende of Otto met de Paardevoet genoemd.
Vermeld in een oorkonde van 11 juni 1231; Otto, graaf van Gelre en Zutphen geeft Harderwijk dezelfde rechten en vrijheden als de stad Zutphen en daarnaast het recht van een jaar- en weekmarkt.
1242 … Bondam charterboek.
Theodericus, oudste zoon van de graaf van Clivae, geeft aan Otto, graaf van Gelria, tolvrijheid te Orsoy.
Otto trouwde, 25 of 26 jaar oud, in 1240 met Margareta van Kleef, ongeveer 20 jaar oud. Margareta is geboren omstreeks 1220, dochter van Diederik V van Kleef en Mechtild van Dinslaken.
Notitie bij Margareta: 26-12-1249. Keizer Wilhelm kent aan gravin Margaretha van Gelre een lijfrente toe van 1000 Mark uit de tol te Lobith aan de Rijn.
Kind van Otto en Margareta:
1 Reinald I van Gelre, geboren omstreeks 1255. Volgt 1.1.3.1.5.5.1.1.
1.1.3.1.5.5.1.1 Reinald I van Gelre is geboren omstreeks 1255, zoon van Otto II van Gelre (zie 1.1.3.1.5.5.1) en Margareta van Kleef. Reinald is overleden in 1326, ongeveer 71 jaar oud.
Notitie bij Reinald: Graaf van Gelre en Zutphen in de periode 1271-1326.
1271, 4 maart.
Reijnaldus, graaf van Gelria, staat de burgers van Sutphania opnieuw tolvrijheid in Lobede toe en bevestigt hun oude privileges, die hun ten onrechte door zijn vader Otto ontnomen waren, wat deze ook op zijn sterfbed erkend had.
Datum et actum apud Arnheym anno domini millesimo ducentesimoseptuagesimo primo feria quarta prima post dominicam qua cantatur Reminiscere.
1271, 29 april
Reynaldus, graaf van Gelria, bevestigt de tolvrijheid te Tolbede, door wijlen zijn vader Otto, graaf van Gelria, aan de burgers van Arnhem verleend, alsmede andere vroeger verleende voorrechten.
Datum et actum apud Aernhem anno domini millesimo ducentesimo septuagesimo prima
feria quarta proxima post dominicam quando cantatur Jubilate.
Werd in de slag bij Woeringen op 5 juni 1288 gevangen genomen.
Vermeld in een oorkonde van 23 februari 1281; Rechters, schepenen, raad en burgers van Keulen garanderen aan de onderdanen van graaf Reinald van Gelre vrij verkeer en vrije handel in hun gebied.
16 december 1284 Hansisches Urkundenbuch nr 960; König Eduard I von England nimmt auf Gesuch Herzog Rainald I von Geldern dessen Bürger von Harderwijk (Herderwick) für den Handel in seinem Reich in Schutz gegen Arrestirungen und Beschwerungen um fremder Schulden und Vergehen willen, indem er ihre eigenen dem Recht seines Landes unterwirft.
27 april 1291 OHA 190; Schout, Schepenen, Raad en gemeente van Deventer, approberen het hierin opgenomen, door bemiddeling van Reinald, graaf van Gelre, overeengekomen tarief van het tolgeld, dat de schippers van Herderwich (Harderwijk) te Coten zijn verschuldigd.
1299;Reinold, Graaf van Gelre, geeft aan de Abdis en het Convent ter Honnepe het door Godfried en Johan voormeld als leenroerig aan hem opgedragen erf Bernecoote overals vrij eigen (proprietatem libere conferimus). Gegeven te Lobede.
Reinald trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op 11-03-1274 met Irmgard van Limburg. Zie 1.1.1.3.2.2.3.2.1 voor persoonsgegevens van Irmgard.
1.1.3.3 Gerard I van Mullenark van Gelre is geboren omstreeks 1122, zoon van Gerard II de Lange van Gelre (zie 1.1.3) en Ermgard (Ermengardis) van Zutphen. Gerard trouwde met NN van Mullenark.
Kinderen van Gerard en NN:
1 Sophie van Mullenark. Volgt 1.1.3.3.1.
2 Jutta van Mullenark [1.1.3.3.2].
1.1.3.3.1 Sophie van Mullenark, dochter van Gerard I van Mullenark van Gelre (zie 1.1.3.3) en NN van Mullenark. Sophie trouwde met Herman V van Saffenberg. Herman is overleden in 1172.
Notitie bij Herman: Vermeld tussen 1140 en 1172.
Kinderen van Sophie en Herman:
1 Agatha van Saffenberg. Volgt 1.1.3.3.1.1.
2 NN van Saffenberg. Volgt 1.1.3.3.1.2.
1.1.3.3.1.1 Agatha van Saffenberg, dochter van Herman V van Saffenberg en Sophie van Mullenark (zie 1.1.3.3.1). Agatha trouwde in 1155 met Eberhard II van Sayn.
1.1.3.3.1.2 NN van Saffenberg, dochter van Herman V van Saffenberg en Sophie van Mullenark (zie 1.1.3.3.1).
Notitie bij NN: Erfgename van Müllenark.
NN trouwde in 1140 met Koenraad van Diest.
1.1.3.4 Adelheid van Gelre is geboren omstreeks 1125, dochter van [misschien] Gerard II de Lange van Gelre (zie 1.1.3) en [misschien] Ermgard (Ermengardis) van Zutphen.
Notitie bij Adelheid: Vermeld in: http://www.manfred-hiebl.de/genealogie-mittelalter/geldern_herzoege_von/gerhard_2_der_lange_graf_vor_1141/gerhard_2_der_lange_graf_von_geldern_+_vor_1141.html
Adelheid trouwde met Ekbert I van Tecklenburg. Ekbert is geboren omstreeks 1115. Ekbert is overleden omstreeks 1150, ongeveer 35 jaar oud. Ekbert trouwde later met Adelheid van Limburg, zie 1.1.1.2.
1.1.3.5 Salomé van Gelre is geboren omstreeks 1130, dochter van Gerard II de Lange van Gelre (zie 1.1.3) en Ermgard (Ermengardis) van Zutphen.
Notitie bij Salomé: Alleen op basis van de vermelde voornamen van haar kinderen wordt vermoed dat zij afstamt van een graaf van Gelre.
Salomé trouwde met Hendrik I van Oldenburg - Wildeshausen. Hendrik is geboren omstreeks 1129, zoon van Egilmar van Oldenburg en Eilika van Rietberg. Hendrik is overleden omstreeks 1167, ongeveer 38 jaar oud.
Kinderen van Salomé en Hendrik:
1 Hendrik II van Oldenburg - Wildeshausen [1.1.3.5.1], geboren omstreeks 1147.
Notitie bij Hendrik: Vanaf 1167 graaf van Oldenburg
2 Gerhard van Oldenburg [1.1.3.5.2], geboren omstreeks 1148.
Notitie bij Gerhard: Bisschop van Osnabrück (1192 - 1216) en aartsbisschop van Bremen (1216-1219)
Gerhard bleef kinderloos.
3 Otto van Oldenburg [1.1.3.5.3], geboren omstreeks 1150.
Notitie bij Otto: Vanaf 1203 bisschop van Münster
Otto bleef kinderloos.
1.4 Heinrich graaf von Krieckenbeck is geboren omstreeks 1050, zoon van Gerard Flamens van Wassenberg (zie 1) en Alvaradis van den Moezelgouw. Heinrich is overleden in 1118, ongeveer 68 jaar oud.
Notitie bij Heinrich: Graaf van Wassenberg (1058-1075) en Kessel (1114-1118).
Heinrich trouwde met NN van Kessel. NN is geboren omstreeks 1050, dochter van NN van Kessel.
Gegenereerd met Aldfaer-versie 7.0 op 23-09-2018 20:55:40 door A. Post