Parenteel van Lambert van Wierum van Peize

1 Lambert van Wierum van Peize is geboren omstreeks 1125, zoon van Rudolf van Werl van Wierum en [misschien] Sigardis? van NN. Lambert is overleden na 1181, minstens 56 jaar oud.
Notitie bij Lambert: Wordt in de Quedam Narracio vermeld ten tijde van de bisschop Godfried van Renen (1156-1178) met zijn zoons Rudolf en Menso. Verkreeg van zijn broer Herbert, bisschop van Utrecht het leengoed Peize en bouwde daar een borg.
OSU 486;na 9 maart 1176; Wordt als getuige vermeld in een oorkonde samen met zijn oudere broer Leffert van Groningen, schulte Johannes, Walter Radinc (Vollenhove) en Arnold Wilde.
Komt voor in een oorkonde van 1177/1178 samen met zijn oudere broer Leffert van Groningen. Streed met zijn neven om de prefectuur van Groningen na het overlijden van Leffart van Groningen in 1177.
In een oorkonde van 1181 komt hij als eerste voor onder een aantal ministerialen van de bisschop van Utrecht met Rudolf van Groningen, Otto van Ruinen en Herman de Polle. Overleden na 1181.
Lambert trouwde met NN Mensodr. van NN.
Kinderen van Lambert en NN:
1 NN van Peize, geboren omstreeks 1150. Volgt 1.1.
2 Rudolf I van Peize, geboren omstreeks 1160. Volgt 1.2.
3 Menso van Grasdorf van Peize, geboren omstreeks 1160. Volgt 1.3.
4 Sweder van Peize [1.4], geboren omstreeks 1165. Sweder is overleden op 05-01-1228, ongeveer 63 jaar oud.
Notitie bij Sweder: Woonde op de burcht te Peize.
Vermeld in de Quedam narracio in hoofdstuk 27 als broer van Menzo van Grasdorf; (Menzo van Grasdorf of Gravestorp was een zoon van Lambert van Peize.)
Zweder wordt door de Twenthen gevangen genomen en geradbraakt, na een rooftocht in het gebied Huda dicht bij Uelsen. Daarna is de bisschop met een leger naar Groningen getrokken om prefect Egbert te ontzetten. Bij Peize hebben ze de daar opgeworpen verschansingen vernietigd en de zoons van schout Bertold met een aantal aanzienlijke Gelkingers gevangen hebben genomen en enkele van hen hebben gedood.
MD Teenstra: Vermeld in 1227 dat het slot van Zweder van Peize door de bisschop van Utrecht wordt veroverd en vernield waarbij vele aanzienlijke Drentenaren werden vermoord. Rudolf van Coevorden en zijn broers Frederik en Godfried hadden met hulp van de schultes van Peize de prefect Egbert van Groningen aangevallen die zich had verschanst in de versterkte St Walburgskerk, daar de stad Groningen geen verdedigingsmuren had.
De bisschop kwam Egbert te hulp met enige Stichtse ridders.
Daarna volgde de slag bij Ane.
1.1 NN van Peize is geboren omstreeks 1150, dochter van Lambert van Wierum van Peize (zie 1) en NN Mensodr. van NN. NN trouwde met Johannes, schulte van Eelde. Johannes, is geboren vóór 1150. Johannes, is overleden vóór 1206.
Notitie bij Johannes,: Vermeld als Johannes Schulte en ook schulte van Drenthe.
Vermeld in oorkonde van 1177/1178 als getuige samen met Leffert van Groningen, Lambert van Peize, Walter Radinck en Arnold Wilde.
Kind van NN en Johannes,:
1 Barthold, schulte van Eelde, geboren omstreeks 1170. Volgt 1.1.1.
1.1.1 Barthold, schulte van Eelde is geboren omstreeks 1170, zoon van Johannes, schulte van Eelde en NN van Peize (zie 1.1). Barthold, is overleden in 1240, ongeveer 70 jaar oud.
Notitie bij Barthold,: De bisschop van Utrecht stelt in 1206 het Schultambt voor Drenthe in en belast de heren van Eelde erfelijk met deze functie.
De eerste die wordt aangesteld is ridder Bartold in 1206 en die heeft deze functie uitgeoefend tot zijn dood in 1240.
Volgens J W Schaap de stamvader van de schulten van Eelde.
MD Teenstra: In 1206 wordt het schultambt in Drenthe ingesteld en de heren van Peize worden hier erfelijk mee beschonken. Zijnde Bertold van Eelde ridder, 1206-1240; Rutger van Eelde 1263-1290; Rutger II van Eelde 1303-1325; Hendrik van Eelde 1325-1340. Dat betekent dus dat Bertold van Eelde volgens Teenstra,een afstammeling is van een van Peize. (In 1177 is echter reeds sprake van een Johannes als schulte.)
Vermeld in de Quedan narracio in hoofdstuk 27. Hier wordt vermeld dat zijn zoons bij Peize gevangen genomen worden door krijgslieden van de bisschop en worden opgesloten in de Sint Walburgskerk te Groningen.Namen van die zoons worden niet vermeld.
Zie oorkondenboek Groningen-Drenthe volgnrs.
43 (1206) Vermelde namen o.a. Johan van Vollenhove, Herman van Steenwijck, Wolter van Coevorden, de broers Rudolf en Menso van Peize, Arnold van Ruinen, Otto van de Pol, Hugo Sturm, Gerard Lewe, Hugo Donker, de broers Egbert en Menso van Groningen, Wicher Lapinch, Hendrik van Norg, Walter Radinc, Schulte Bartold, Gelmer van Ide, Werenzone van Bonne, Egbert ten Hove, Otto van Ruinen en Jacob ter A.
53 (1212) Volker van Coevorden, ridder, Egbert van Groningen, Rudolf van Peize, Johan van Ruinen, Schulte Bertold, Engelbert van Steenwijck.
64 (1 januari 1219) Namen: Rudolf van Coevorden, Egbert van Groningen, Rudolf van Norch, Frederik Redinc; voogden van Ida, vrouwe van de Ese: Gijsbert, Hugo Donker, Herman Clencke, Rudolf Rocke.
67 (10 januari 1224) Namen: de broers Rudolf en Frederik van Coevorden, Johan van Ruinen, Bernard van de Ese, de broers Rudolf en Menso van Peize, Egbert van Groningen, Bertold van Steenwijck, Schulte Bertold van Drenthe, Frederik Rading met zijn broer Walter, Coenraad, schulte van Vollenhove, ridders.
83 (omstreeks 1225, lijst van opbrengsten aan het kapittel van de dom te Utrecht) Namen in Drenthe: Egbert van Groningen, Rudolfs zoon Albert, Leffarts zoon Menso, Thezo’s zoon Johannes, Johan van Ruinen, Johan van Haarlo, Steven van Tuten, Lubbert van Dalen, Philip uit Ide, Otto van Zeegse, Menso van Roden, Rudolf van Langelo, Albert van Uffelte, Rudolf van Norch, Herman van Voorst, Theodorus van Buckhorst, Rudolf van Peize, Zijn broer Menso van Peize, Rudolf Rogge, Rudolf van Coevorden, Schulte Bartold (van Eelde), Bernard te Rothe ?, Resindis, dochter van Hendrik Papinck, Ludolf van Kuinre, Lubbert van Bunne.
Barthold, trouwde met [waarschijnlijk] Christina? van Sepperothe. Christina? is geboren omstreeks 1172, dochter van Godschalk van Sepperothe en NN van Groningen van Wierum.
Notitie bij Christina?: Krijgt na de dood van haar grootvader het landgoed Lemferding bij Eelde als leengoed van de Bisschop van Utrecht.
Zie verder de vermelding bij haar zuster.
Kinderen van Barthold, en Christina?:
1 Rutger van Eelde, geboren omstreeks 1200. Volgt 1.1.1.1.
2 Thezo van Eelde, geboren omstreeks 1205. Volgt 1.1.1.2.
3 [waarschijnlijk] Ludolf (Rudolf?) van Eelde, geboren omstreeks 1220. Volgt 1.1.1.3.
1.1.1.1 Rutger van Eelde is geboren omstreeks 1200, zoon van Barthold, schulte van Eelde (zie 1.1.1) en Christina? van Sepperothe. Rutger is overleden in 1263, ongeveer 63 jaar oud.
Notitie bij Rutger: Schulte van Eelde 1240-1263.
Zie Jaarboek van en voor Groningen deel 1 pag 300.
"De schulte Rotger en zijne broeders waren hun voornaamste helpers"; d.w.z. de helpers van Lambert van Peize en zijn neven van Norch en Eelde, die de toewijzing van de prefectuur van Groningen bestreden, omdat Lambert meende daar recht op te hebben, maar die was toegewezen aan Rudolf, Egbert en Godschalk van Sepperothe of Seppenrade, kleinkinderen van Lamberts broer Ludolf, de overleden prefect van Groningen.
Kind van Rutger uit onbekende relatie:
1 Rutger van Eelde, geboren omstreeks 1240. Volgt 1.1.1.1.1.
1.1.1.1.1 Rutger van Eelde is geboren omstreeks 1240, zoon van Rutger van Eelde (zie 1.1.1.1). Rutger is overleden in 1290, ongeveer 50 jaar oud.
Notitie bij Rutger: Schulte van 1263 tot 1290 volgens de vermelding in de Kronijk van M D Teenstra.
Kind van Rutger uit onbekende relatie:
1 NN van Eelde, geboren omstreeks 1260. Volgt 1.1.1.1.1.1.
1.1.1.1.1.1 NN van Eelde is geboren omstreeks 1260, zoon van Rutger van Eelde (zie 1.1.1.1.1). NN is overleden in 1303, ongeveer 43 jaar oud.
Notitie bij NN: Schulte van 1290-1303.
Kind van NN uit onbekende relatie:
1 Rutger II van Eelde, geboren omstreeks 1280. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.
1.1.1.1.1.1.1 Rutger II van Eelde is geboren omstreeks 1280, zoon van NN van Eelde (zie 1.1.1.1.1.1). Rutger is overleden in 1325, ongeveer 45 jaar oud.
Notitie bij Rutger: Schulte van 1303-1325
Kind van Rutger uit onbekende relatie:
1 Hendrik van Eelde [1.1.1.1.1.1.1.1], geboren omstreeks 1300. Hendrik is overleden in 1340, ongeveer 40 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Schulte van 1325-1340.
1.1.1.2 Thezo van Eelde is geboren omstreeks 1205, zoon van Barthold, schulte van Eelde (zie 1.1.1) en Christina? van Sepperothe. Thezo is overleden in 1250, ongeveer 45 jaar oud.
Notitie bij Thezo: Genoemd in oorkonde van 1225; ogd0083. Lijst van opbrengsten van de bisschop van Utrecht. (Thezo de zoon van Johannes) Ridder (van Eelde?)
Kronieken abdij Bloemhof; 1241; Thizo en Rudolf, zoon van Christina, doden Roelof of Rudolf, oudste zoon van prefect Egbert van Groningen tijdens de onlusten in de stad tussen Gelkingers en de prefect en aanhangers.
M D Teenstra vermeld in zijn breedvoerig tijdrekenkundige tafel omtrent het jaar 1240/1241, dat de ridders van Eelde, van Peize en van Norch zich aangesloten hadden bij de Gelkingers. Aanhangers van de burggraaf van Groningen vernielen in 1241 het slot van de Gelkingers en verbranden het dorp Eelde. De Gelkingers vernielden daarop het oude slot Groenenburg aan de Hunze, de burchten van Thezo, ridder te Eelde, van Rudolf van Norch en van zijn broer Adolf van Peize.
Van het jaar 1250 vermeld Teenstra over de twisten tussen Hunsegoers en Fivelgoers dat ridder Rudolf de ridder Thizo van Eelde te Groningen had doodgeslagen en met hulp van Koenraad van Groningen had hij vele Fivelgoers gevangen genomen, roofde de beste paarden die door de Ommelanders op de markt waren gebracht, bij welke roof hij vele moorden pleegde, zodat hij de schrik van de twistende landlieden was.
Thezo trouwde met NN van NN.
Kinderen van Thezo en NN:
1 Johannes (van Haerlo?) van Eelde [1.1.1.2.3], geboren vóór 1225.
Notitie bij Johannes: Vermeld in een oorkonde van 1225 ogd0083 als leenman van de bisschop van Utrecht.
2 Thezo van Eelde, geboren vóór 1250. Volgt 1.1.1.2.1.
3 Hermannus van Eelde [1.1.1.2.2], geboren vóór 1250. Hermannus is overleden na 1276, minstens 26 jaar oud.
Notitie bij Hermannus: Vermeld in oorkonde 1276; ogd0153
1.1.1.2.1 Thezo van Eelde is geboren vóór 1250, zoon van Thezo van Eelde (zie 1.1.1.2) en NN van NN. Thezo is overleden na 1276, minstens 26 jaar oud.
Notitie bij Thezo: Vermeld in oorkonde 1276; ogd0153. Egbert, prefect van Groningen en Hendrik, schulte van Eelde, doen samen met de oldermannen van de stad Groningen uitspraak in een geschil over de tienden te Glimmen tussen Johan, Herman en Thezo, de zoons van de overleden ridder Thezo, en het klooster Essen.
ogd0192 de dato 5 mei 1294. De geestelijken van Drenthe verzoeken de bisschop van Utrecht een rechter aan te stellen in de twist tussen de familie (Thiszo en broer Hermannus, zoons van Thiszo senior en hun handlangers) van ridder Thiszo en het klooster te Essen.
Kind van Thezo uit onbekende relatie:
1 [waarschijnlijk] Hendrikus van Eelde, geboren vóór 1250. Volgt 1.1.1.2.1.1.
1.1.1.2.1.1 Hendrikus van Eelde is geboren vóór 1250, zoon van [waarschijnlijk] Thezo van Eelde (zie 1.1.1.2.1). Hendrikus is overleden vóór 1301.
Notitie bij Hendrikus: Vermeld 1276-19-november als schulte van Eelde.
Vermeld o.a. in een oorkonde van 17 april 1284, samen met Heino (Hendrik) van Borculo (ridder), Egbert van Groningen en 4 burgemeesters van Groningen.
Hendrik van Eelde was schulte van Drenthe, dienstman van de bisschop van Utrecht.
ogd0174 van 4 januari 1287 Hendrik, ridder van Eelde, schulte van Drenthe en zijn zonen Rutger en Thizo verklaren aan het klooster te Assen een schenking van tienden te hebben gedaan.
ogd0214 de dato 31 juli 1301. Bevestiging van de op de seend te Vries gedane uitspraak in een geschil tussen ridder Rotger van Eelde en het klooster te Assen over tienden te Benneveld. Vermelde namen: ridder Hendrik van Eelde, Rotger van Eelde en broer Thezo van Eelde, Wicher, pastoor te Vries,
Kinderen van Hendrikus uit onbekende relatie:
1 Margareta van Eelde [1.1.1.2.1.1.1].
2 Rutger van Eelde, geboren vóór 1263. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.
3 Thizo van Eelde, geboren omstreeks 1275. Volgt 1.1.1.2.1.1.3.
1.1.1.2.1.1.2 Rutger van Eelde is geboren vóór 1263, zoon van Hendrikus van Eelde (zie 1.1.1.2.1.1). Rutger is overleden na 1304, minstens 41 jaar oud.
Notitie bij Rutger: ogd0217 de dato 29 maart 1304 Uitspraak in een geschil over tienden tussen het klooster van Assen en Rotger van Eelde, schulte van Drenthe. Aanwezigen: Pelgrim van Vollenhove, dekaan van Drenthe, Wiecher (van Norch) decaan van Steenwijk.
MD Teenstra: 1263, Rotger van Eelde brengt Adolf van Peize om. Gerard Clencke verwoest daarop het kasteel van Rutger van Eelde, schulte van Drenthe.
Kind van Rutger uit onbekende relatie:
1 [waarschijnlijk] Bertold Knas van Eelde, geboren omstreeks 1300. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.
1.1.1.2.1.1.2.1 Bertold Knas van Eelde is geboren omstreeks 1300, zoon van [waarschijnlijk] Rutger van Eelde (zie 1.1.1.2.1.1.2). Bertold is overleden na 1340, minstens 40 jaar oud.
Notitie bij Bertold: Woonde in 1340 in Eelde.
Oorkonde van 10 oktober 1340 waarin Bertold Knas van Eelde met Conrad van den Ghore, Bertold van Ansen, Otto Haertinge van Haren, Otto Dusewold van Dilligte en Alf Mensing, verklaren van de stad Groningen het vredegeld te hebben ontvangen wegens een doodslag (1000 mark vanwege de doodslag van upper Borch door de Friezen)
Bertold trouwde met NN van NN.
Kind van Bertold en NN:
1 Roelof Bertolds Knasse van Eelde, geboren omstreeks 1330. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.
1.1.1.2.1.1.2.1.1 Roelof Bertolds Knasse van Eelde is geboren omstreeks 1330, zoon van Bertold Knas van Eelde (zie 1.1.1.2.1.1.2.1) en NN van NN. Roelof is overleden omstreeks 1400, ongeveer 70 jaar oud.
Notitie bij Roelof: Vermeld in een oorkonde van de bisschop van Utrecht uit 1395, waarin hij vermeld wordt als een vijand van de bisschop.
Oorkonde 1385: Groningen: Roelof Knasse verkoopt aan Baye Goden Jacobs drie grazen land en een half gras land met halve stal. Burgemeesters waren Herman Kater, Ghert Lewe, Wicbolt Maurissinghe, Wicbolt Everdeszoon, Ghert Paesdach en Ecbert Vorhouwens.
Roelof trouwde met NN van NN.
Kinderen van Roelof en NN:
1 Bertold Roelofs Knasse, geboren omstreeks 1360 in Een/Veenhuizen. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.
2 [waarschijnlijk] Johan Knasse (Cnasse), geboren vóór 1390. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.2.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1 Bertold Roelofs Knasse is geboren omstreeks 1360 in Een/Veenhuizen, zoon van Roelof Bertolds Knasse van Eelde (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1) en NN van NN. Bertold is overleden omstreeks 1419, ongeveer 59 jaar oud.
Notitie bij Bertold: Ook genaamd Knasse ter Venne en Knas ter Veen. Komt voor in een lijst van Drenten van 1395 die de bisschop van Utrecht gehuldigd hebben en die bisschop dus steunen.
Oorkonde van 1398 waarin Bertolt Knasse grond verkoopt in Lieuwerwolde.
Vermelde namen: Zweder van Winde als één van de burgemeesters van Groningen en Beneken van Wildeshuzen was de koper.
Regest 63 Heilige Geest Gasthuis 5 mei 1415: Bertold Knasse, anders geheten van der Venne, schenkt al zijn land in Lywerdewolde, ongeveer 21 grazen, aan de heer Johan Namine, provisor van den Heiligen Geeste toe der armen, opdat men voor hem en zijn vrouw Yde zal bidden.
Bertold trouwde met Yde van NN.
Kind van Bertold en Yde:
1 Roelof Knasse, geboren omstreeks 1400 in Veenhuizen/Een. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1 Roelof Knasse is geboren omstreeks 1400 in Veenhuizen/Een, zoon van Bertold Roelofs Knasse (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1) en Yde van NN.
Notitie bij de geboorte van Roelof: geboortedatum ook vermeld als ± 1390
Roelof is overleden vóór 1477, ten hoogste 77 jaar oud.
Notitie bij Roelof: Ook genoemd Roelof Knasse ter Venne.
Genoemd in een oorkonde van 1440 als buur??
Omstreeks 1450 vermeld in het belastingregister van de bisschop van Utrecht als Roelof Kysemer of Coseman??.
Roelof trouwde met NN (1) van Steenwijk. NN is geboren omstreeks 1410, dochter van Arent van Steenwijck en Femme van Ansen.
Kinderen van Roelof en NN:
1 Bartold Knasse, geboren omstreeks 1425 in Westervelde. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.1.
2 Johan (de oude) Knasse, geboren omstreeks 1427. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.
3 NN Knasse, geboren omstreeks 1430. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.3.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.1 Bartold Knasse is geboren omstreeks 1425 in Westervelde, zoon van Roelof Knasse (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1) en NN (1) van Steenwijk. Bartold is overleden in 1492, ongeveer 67 jaar oud.
Notitie bij Bartold: 1480. Vermeld in een oorkonde van de abdij te Assen als schulte van Norch.
15 mei 1484: De gebroeders Geert en Reinold van den Clooster verklaren ontvangen te hebben van Gese, vrouw van Henrick Berniers, en haar zoons (waaronder Paul) de aflossing van een jaarlijkse rente van acht Arnhemse guldens (min een oort) uit Disinge-erve in de marke van Westervelde en ze daarvoor te kwijten. Als getuigen waren daarbij aanwezig Bartolt Knasse, schulte van Norg, Johan Knasse, Geert Lukens en anderen. Bezegeld door Reinold van den Clooster, mede namens zijn broer Geert.
Was schulte van Norg 1487-1491.
3 mei 1487: De gebroeders Johan, Henric en Arnt van Steenwijk, en Wolter van Lennep, namens zijn vrouw Mechtelt en haar zuster Femme, verklaren tezamen verkocht te hebben aan Bartolt Knasse het Hoeynghe-erve te Een, bestaande uit huis, hof, landerijen en een waardeel, dat nu in pacht is bij Roelof Jonge Johans. Het erf is gelegen in het kerspel van Norg en Veenhuizen in de marke Een. De verkopers verklaren hiervoor de stok aan Bartolt Knasse gelegd te hebben voor buren van Een, te weten Roelof Baijens, Johan Barldeszoen, Henric Mettens, Barelt Jonge Johans, de broer van Roelof en andere getuigen. Bezegeld door Johan van Steenwijk, namens zijn broers, door Wolter van Lennep, namens de zusters Mechtelt en Femme van Steenwijk, en door Arnt van Hueswerden, rentmeester van Coevorden.
november 1491: Johan van Stee(nwijk) verklaart verkocht te hebben aan Bartolt Knasse het erf geheten Campinge, gelegen in het kerspel Norg en Veenhuizen in de marken Een en Donderen, bestaande uit landerijen, veen en een waardeel. Hij verklaart dat op dit erf is blijven rusten een rente van zes mud rogge per jaar, te betalen aan Focke Renghers en zijn vrouw (de afkoopsom van die rente bedraagt per mud twintig gouden Arnhemse guldens). Hij verklaart hiervoor de stok aan hem gelegd te hebben voor buren van N(org), te weten (J)ohan Hidding, Henrick Haijnge en anderen. Bezegeld door Johan van Steenwijk.

In 1700 wordt de leenplicht afgekocht door Warmolt Lunsingh van Gerhard Sloet tot Canneveld en Singraven, met de Oldenhof, Oosterhavinge en Westerhavinge.
Bartold bleef kinderloos. Bartold trouwde met Gese Egberts.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2 Johan (de oude) Knasse is geboren omstreeks 1427, zoon van Roelof Knasse (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1) en NN (1) van Steenwijk. Johan is overleden omstreeks 1502, ongeveer 75 jaar oud.
Notitie bij Johan: In 1450 vermeld; woonde op het erf Zybertinghe te Een. Vermeld in het belastingregister van de bisschop van Utrecht als Jan Bagiens of Baijens.
12 maart 1481; Johan Knasse en zijn vrouw zijn erfgenamen van Henrick Brinckinge en verkrijgen grond op de es van Vries van Ludekin Levinge van Zeyen. Johan Knasse bezit daar ook al grond.
9 juni 1484: David van Bourgondië, bisschop van Utrecht, beleent Johan Knasse op diens verzoek (na de dood van Timan Avinge) met Wrentinge-goed te IJde, ten behoeve van de Onze Lieve Vrouwe- en St. Bonifacius-vicariën in de kerk van Vries. Van deze belening worden uitgesloten de penningenpacht en het reeds verkochte erf, dat vroeger tot het goed behoorde. Als leenmannen waren hierbij aanwezig Johan Stelling, Albert van Steenwijk en anderen. Bezegeld door de bisschop.
Oorkonde 15 mei 1484:
De gebroeders Geert en Reinold van den Clooster verklaren ontvangen te hebben van Gese, vrouw van Henrick Berniers, en haar zoons (waaronder Paul) de aflossing van een jaarlijkse rente van acht Arnhemse guldens (min een oort) uit Disinge-erve in de marke van Westervelde en ze daarvoor te kwijten. Als getuigen waren daarbij aanwezig Bartolt Knasse, schulte van Norg, Johan Knasse, Geert Lukens en anderen. Bezegeld door Reinold van den Clooster, mede namens zijn broer Geert.
Verkrijgt na de dood van zijn broer Bartold in 1492 het leengoed in Een.
6 december 1492: Johan van Steenwijk verklaart Johan Knasse op diens verzoek (na de dood van zijn broer Bartolt Knasse) beleend te hebben met Haynghe-goed te Een, met de Oldenhof, Westerhovinge en Oosterhovinge in het kerspel Norg en Veenhuizen in de marke Een, als een leen van het Sticht Utrecht. Als leenmannen waren daarbij aanwezig Johan Stelling, drost van Coevorden, Willem van Hulsen en anderen. Bezegeld door Johan van Steenwijk.
Oorkonde van 29 april 1498;
Johan Knasse verklaart verkocht te hebben aan zijn vrouw Henrick een half waardeel in de marke Lieveren, behorend tot het erf te Langelo dat hij reeds aan haar verkocht had. Maar aangezien er bij de stoklegging voor het erf te Langeloo geen buren uit Lieveren aanwezig waren, verklaart hij nu de stok wel aan haar gelegd te hebben voor buren van Lieveren, te weten Albert Sinninge, oude Johan Sinninge en anderen. Bezegeld door Johan Knasse en Luyken Campinge.
Johan trouwde, ongeveer 33 jaar oud, omstreeks 1460 met Hendrikje Tymens Aving, ongeveer 30 jaar oud. Hendrikje is geboren omstreeks 1430, dochter van Tideman (Tymen) Avinge. Hendrikje is overleden na 1505, minstens 75 jaar oud.
Notitie bij Hendrikje: Oorkonde 25 april 1502:
Wigbold Lewe verklaart overgegeven te hebben aan Henrick Knasse (is weduwe van Johan Knasse) twee akkers op de es van Zeijen, waartegenover Henrick aan Wigbold afstaat Vordinghe-kamp. Wigbold verklaart voor zichzelf en voor zijn pachters zich het recht van overweg te hebben voorbehouden. Hij verklaart haar de stok hiervoor gelegd te hebben voor buren van Zeijen, te weten Henrick Levinge en Johan Levinge. Bezegeld door Johan ter Borch.
Oorkonde van 14 maart 1505:
Johan Schaffer, burgemeester van Groningen, oorkondt dat Haijke to Raswert en zijn vrouw Eetke verklaard hebben voldaan te zijn door Rene, weduwe van Vreest, voor de helft van een rente van tien mud rogge,die wijlen Johan Knasse ten behoove van Vreest en zijn vrouw Reneke gevestigd had op al zijn goederen te Donderen in het kerspel Vries. De andere helft van die rente mag Rene innen, totdat Johan Knasse of zijn erfgenamen hem aflossen. Haijke to Raswert en zijn vrouw Eetke verklaren Rene daarop te kwijten en tevens dat de weduwe van Johan Knasse, Hendrick Knasse, aan hen de andere helft van die rente heeft afgelost met 20 Bourgondische golden Rijns guldens en 20 Overlansche guldens en met de volle pacht (deze halve rente was Eetke aangeërfd door de dood van haar oom Vreest). Zij verklaren Henrick Knasse hiervoor te kwijten en haar de stok daarvoor gelegd te hebben voor buren van Donderen, te weten Johan Lunsche en Roelof Leerdinghe. Bezegeld door Johan Schaffer, burgemeester van Groningen.
Kinderen van Johan en Hendrikje:
1 Arend Knasse. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.1.
2 Willem Knasse [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.2], geboren omstreeks 1460. Willem is overleden na 1529, minstens 69 jaar oud.
Notitie bij Willem: Vermeld 1520-1529
3 Johan (de jonge) Knasse, geboren omstreeks 1460. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.1 Arend Knasse, zoon van Johan (de oude) Knasse (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2) en Hendrikje Tymens Aving. Arend is overleden na 1548. Arend trouwde met N Hiddingh.
Kind van Arend en N:
1 Hendrikje Knasse [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.1.1].
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3 Johan (de jonge) Knasse is geboren omstreeks 1460, zoon van Johan (de oude) Knasse (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2) en Hendrikje Tymens Aving. Johan is overleden na 1531, minstens 71 jaar oud.
Notitie bij Johan: 31 mei 1511: Johan van Steenwijk verklaart Johan Knasse de jonge (na de dood van zijn vader Johan Knasse) beleend te hebben met Haynghe-goed te Een, met de Oldenhof, Westerhovinge en Oosterhovinge in het kerspel Norg en Veenhuizen in de marke Een, als een leen van het Sticht Utrecht. Als leenmannen waren hierbij aanwezig Boldewijn van Voorst, Geerloch Putzeler en anderen. Bezegeld door Johan van Steenwijk.
In 1524 verkoopt hij land in Roden samen met zijn vrouw Grete.
Is in 1531 lid van de etstoel van Drenthe namens Noordenveld en voert in dat jaar een proces met de buren van Norg.
Johan trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1490 met Grete van NN.
Kinderen van Johan en Grete:
1 Johanna Knasse, geboren omstreeks 1495. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.1.
2 Bertha Knasse, geboren omstreeks 1500. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.2.
3 Hendrikje Knasse, geboren omstreeks 1505. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.1 Johanna Knasse is geboren omstreeks 1495, dochter van Johan (de jonge) Knasse (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3) en Grete van NN. Johanna is overleden na 1573, minstens 78 jaar oud. Johanna trouwde met Aloff van Limborch.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.2 Bertha Knasse is geboren omstreeks 1500, dochter van Johan (de jonge) Knasse (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3) en Grete van NN. Bertha is overleden vóór 29-06-1573, ten hoogste 73 jaar oud.
Notitie bij Bertha: Vermeld 29 juni 1573; Verdeling nalatenschap van haar overleden kind Joost Valcke dor haar zusters. Bertha en haar man zijn dan al overleden.
Bertha trouwde met B Valcke. B is overleden vóór 1573.
Kind van Bertha en B:
1 Joest Valcke [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.2.1]. Joest is overleden in 1573.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3 Hendrikje Knasse is geboren omstreeks 1505, dochter van Johan (de jonge) Knasse (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3) en Grete van NN. Hendrikje is overleden omstreeks 1580, ongeveer 75 jaar oud.
Notitie bij Hendrikje: Oorkonde van 1 juli 1569:
Henrick Knasse, weduwe van Joachim Lunsche, enerzijds en de kerspellieden van Norg anderzijds, zijn overeengekomen aangaande de collatie van de vicarie te Norg als volgt: (1) Henrick Knasse en haar erfgenamen zullen eeuwig de "voorstemme" hebben, (2) de buren zullen de voorgedragene aannemen, wanneer hij een eerbaar en bekwaam persoon is, (3) de buren zullen niemand mogen nomineren, die niet door Henrick Knasse of haar erfgenamen is voorgedragen, (4) de buren zullen, wanneer zij een zoon of vriend benoemd wensen te zien, de "voorstemme" van Henrick Knasse vragen, (5) niemand mag zijn stem uitbrengen, voordat men in vergadering op het kerkhof bijeengekomen is, op straffe van verlies van die stem. Met ondertekening door de voogd van Henrick Knasse, Johan Hidding en de volmachten van de buren, te weten Hindrick Hiddinck, Jacob Willems, Egbert Pelinck, Jan Barels, Johan Fellens, Florijs Hanghe en Geert Wiltens.
Oorkonde van 29 juni 1573:
Henrick Lunsche, weduwe van Joachim Lunsche, met haar voogd Johan Hiddinge, enerzijds en Alof van Limborg en zijn vrouw Johanna, zuster van Henrick anderzijds, verklaren te zijn overeengekomen de nalatenschap van het overleden kind Joost van wijlen hun zuster Bertha Valcken samen te verdelen. Bezegeld door Dirck Huigen en ondertekend door de partijen.
Oorkonde van 2 oktober 1575:
Henrick Lunsche stelt samen met de gemeente van Norg aan Johan Knijff, bisschop van Groningen. voor om ten behoeve van de St. Maarten- en St. Nicolaas-vicarie in de kerk van Norg (waarvan Everardus Luffog afstand had gedaan) als vicaris te benoemen Roelof Eisinge. Gezegeld en ondertekend door Haco Hinricks, schulte van Norg en Veenhuizen.
Notitie bij publiceren van Hendrikje: 1573 reqest 28. Overeenkomst met haar zuster Johanna omtrent de nalatenschap van het kind van wijlen hun zuster Bertha. (was gehuwd met B Valcke)
Hendrikje trouwde, ongeveer 40 jaar oud, in 1545 met Joachim Lunsche, ongeveer 45 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrikje en Joachim: Datum huwelijk bij benadering.
Joachim is geboren omstreeks 1500, zoon van [waarschijnlijk] Hindrick Lunsche.
Notitie bij de geboorte van Joachim: Datum geboorte bij benadering.
Joachim is overleden omstreeks 1567, ongeveer 67 jaar oud.
Notitie bij Joachim: De familienaam Lunsche is waarschijnlijk afgeleid van Lünscher.
Dat betekent afkomstig uit Lüdenscheid = Lünscher in het Neder Saksisch.
Lüdenscheid ligt in Westfalen. In de middeleeuwen hebben meerdere adellijke families en kloosters uit Westfalen leengoederen verkregen in Noord Nederland en Noord Duitsland. (Zie ook bij Johannes Lunsche 1419)
29 juni 1559: Joachim Lunsche en zijn vrouw Henrick enerzijds en Johan Hanghe Florijs met zijn vrouw Lamme en Florijs Hanghe en zijn vrouw Marie anderzijds verklaren met elkaar overeengekomen te zijn dat Joachim Lunsche zal verkrijgen de hoogte en de laagte in Pokeshoef en van het begraven stuk veen die helft, die Hanghe en Florijs van de kinderen van wijlen hun broer gekocht hebben en waarvan Joachim de andere helft al bezit, die hij op zijn beurt weer heeft gekocht van Roelof Dykers en zijn vrouw Lutgert. Hier tegenover verklaren Hanck en Florijs van Joachim verkregen te hebben de helft van het huis met tuin c.a¿ waarvan zij de andere helft van de kinderen van wijlen hun broer gekocht hadden. Vervolgens verklaren zij overeengekomen te zijn, dat wanneer Joachim Lunsche een huis op het veen of de Pokeshoef zal bouwen, hij dan het recht van overpad over de gronden van Hanck en Florijs zal hebben. Ook is overeengekomen dat de kerkenpacht of herenschatting op het huis blijft rusten, zodat de Pokeshoef en het veen daarmee niet belast zijn en dat Johan Kornelis, meijer van Joachim Lunsche, de weg van het erf zal mogen blijven gebruiken. De partljen hebben elkaar voor deze overeenkomst van ruiling de stok gelegd voor erfburen, te weten Jacob Willems, Freek Bolens en anderen. Bezegeld door Haco Hinricks, schulte van Norg.
Kinderen van Hendrikje en Joachim:
1 Herman Lunsche, geboren omstreeks 1550. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.
2 Johan Lunsche (Lunsinge), geboren omstreeks 1530. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.2.
3 NN Lunsinge, geboren omstreeks 1520. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.3.
4 [waarschijnlijk] NN Lunsche. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.4.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1 Herman Lunsche is geboren omstreeks 1550, zoon van Joachim Lunsche en Hendrikje Knasse (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3).
Notitie bij de geboorte van Herman: Datum geboorte bij benadering.
Herman is overleden omstreeks 1632, ongeveer 82 jaar oud.
Notitie bij Herman: 1604 overeenkomst met Gille Ulgers, weduwe van zijn broer Johan, waarbij Gille Ulgers afstand doet van de nalatenschap tegen 31 goudguldens per jaar.
10 april 1616 wordt hij beleend met de Stichtse goederen door Engelbert van Ensse ter Grote Schere, wegens zijn huisvrouw Anna van Steenwijk.
Opmaak akte van scheiding van de nalatenschap van Herman Lunsche in 1635.
Na het overlijden van Herman wordt Arent Barelds uit Oosterwolde aangesteld als voogd over de kinderen.
Bezit in 1630 een erf/leengoed waar hij zelf op woont, twee erven in Norg die verhuurt zijn, drie in Westervelde, waarvan twee verhuurt en drie in Een die ook verhuurt zijn.
Herman trouwde, ongeveer 40 jaar oud, in 1590 met Frekyen Brunniger, ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Herman en Frekyen: Datum huwelijk bij benadering
Frekyen is geboren omstreeks 1565, dochter van Warmolt Brunniger.
Notitie bij de geboorte van Frekyen: Datum geboorte bij benadering.
Frekyen is overleden omstreeks 1630, ongeveer 65 jaar oud.
Notitie bij Frekyen: Afkomstig van Gasselte, het erf Hoeftinge (Hovinge)
Kinderen van Herman en Frekyen:
1 Joachim Lunsche, geboren omstreeks 1612. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.
2 Warmolt Lunsche [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.2]. Warmolt is overleden in 1649.
3 Grietje Lunsche. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.3.
4 Hendrik Lunsche [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.4]. Hendrik is overleden in 1651.
Notitie bij overlijden van Hendrik: Datum overlijden bij benadering.
Hendrik bleef ongehuwd.
5 Hinderkien Lunsche. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.5.
6 Jantien Lunsche [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.6]. Jantien is overleden in 1650.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1 Joachim Lunsche is geboren omstreeks 1612, zoon van Herman Lunsche (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1) en Frekyen Brunniger. Joachim is overleden omstreeks 1674, ongeveer 62 jaar oud.
Notitie bij Joachim: Wordt in 1632 beleend met de Stichtse goederen.
Rochtbrief van 1652 met de eis van Rolof Alting namens zijn vrouw Hinderkien Lunsche en haar zuster Grietien Lunsche om over te gaan tot de scheiding van de nalatenschap van Hindrik Lunsche.
In 1659 wordt overeenstemming verkregen.
In mei 1657 sloeg hij een zekere Rien Lamberts uit Norg dood.
Op 23 februari 1658 werd hij door de Landdag gerehabiliteerd, als hebbende gehandeld in noodweer. In 1662 werd hem weer zitting verleend in de Landdag.
Zijn kinderen noemden zich sinds die tijd Lunsingh.
Joachim trouwde, ongeveer 23 jaar oud, in 1635 met Elisabeth Woltheri (Wolters), ongeveer 20 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1615, dochter van Wouter (Wolter} Anthonissen (Teunis) en Geertje Suinge. Elisabeth is overleden omstreeks 1673, ongeveer 58 jaar oud.
Kinderen van Joachim en Elisabeth:
1 Herman Lunsingh, geboren omstreeks 1647. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.
2 Wolter (Woltherus) Lunsingh [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.2], geboren op 03-06-1642. Wolter is overleden in 04-1680, 37 jaar oud. Wolter bleef ongehuwd.
3 Joachimus Lunsingh [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.3]. Joachimus is overleden na 1707.
4 Frederika Lunsingh [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.4], geboren op 09-03-1636. Frederika is overleden omstreeks 1675, ongeveer 39 jaar oud.
5 Cristoffertien (Christophora) Lunsingh, geboren op 30-04-1637. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.5.
6 Warmolt Lunsingh, geboren op 16-02-1651. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.
7 Hermannus Lunsche [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.7], geboren op 20-09-1639. Hermannus is overleden in 10-1639, 10 dagen oud.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1 Herman Lunsingh is geboren omstreeks 1647, zoon van Joachim Lunsche (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1) en Elisabeth Woltheri (Wolters). Herman is overleden vóór 13-06-1724, ten hoogste 77 jaar oud. Herman trouwde, ten hoogste 38 jaar oud, vóór 1685 met Lammechien Datema, ten hoogste 25 jaar oud. Lammechien is geboren omstreeks 1660, dochter van Himme Datema en Annegien Schuiringe. Zij is gedoopt in Roderwolde. Lammechien is overleden in 1726, ongeveer 66 jaar oud.
Kinderen van Herman en Lammechien:
1 Joachimus Lunsingh [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.1], geboren omstreeks 1686. Joachimus is overleden vóór 23-03-1723, ten hoogste 37 jaar oud.
Notitie bij Joachimus: Uit Ons Waardeel 82/3:
Joachimus Lunsingh, overleden voor 23 maart 1723. Vermoedelijk niet gehuwd. Legt op 20 maart 1714 de eed af als landdagscomparant. Moet dan tenminste 25 jaar oud zijn. Werd op die dag benoemd tot luitenant in de compagnie van majoor Kettel. Werd geen kapitein en ook geen ritmeester. Op voorstel van zijn vader werd hij luitenant-kapitein in de compagnie van de kolonel van Echten.
2 Elisabeth Lunsingh [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.2], geboren omstreeks 1690. Elisabeth is overleden in 04-1760, ongeveer 70 jaar oud.
Notitie bij Elisabeth: Uit Ons Waardeel 82/3:
Elisabeth Lunsingh bleef ongehuwd.
Elisabeth bleef ongehuwd.
3 Annegijn (Annegien) Lunsingh, geboren omstreeks 1690. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.
4 Margrieta Lunsingh [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.4], geboren omstreeks 1695. Margrieta is overleden omstreeks 1745, ongeveer 50 jaar oud.
Notitie bij Margrieta: Overleden tussen 1739 en 1749.
Margrieta bleef ongehuwd.
5 Frederika (Frerikjen) Lunsingh [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.5], geboren omstreeks 1695. Frerikjen is overleden op 01-04-1758, ongeveer 63 jaar oud.
Notitie bij Frerikjen: Op 8 april 1758 betalen haar zusters voor het zwarte laken. Zij zal dan even daarvoor zijn overleden.
Frerikjen bleef ongehuwd.
6 Henrica (Hinderica) (Hendrikje) Lunsingh [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.6], geboren omstreeks 1700. Hendrikje is overleden in 01-1780, ongeveer 80 jaar oud.
Notitie bij Hendrikje: Uit Ons Waardeel 82/3:
Zij maakt op 7 augustus 1755 een wederkerig testament met haar zusters Elisabeth, Cornelia en Frederica.
Met haar zuster Cornelia alleen, nogmaals een wederkerig testament op 7 oktober 1771.
Henrica geeft op eind december 1771 het overlijden aan van haar zuster (Cornelia) en haar knecht.
Het opmaken van een wederkerig testament door de 4 ongetrouwde zusters Lunsingh in 1755 had kennelijk tot doel om het familiebezit uit handen te houden van Gasparus Wylant, die getrouwd was met hun zuster Annechien Lunsingh. en hun kinderen. Dit is echter slechts deels gelukt.
De reden daartoe is niet te achterhalen.
Henrica was kennelijk de sterkste en had het heft in handen bij het doen van zaken. Zij is van de 4 ongetrouwde zusters ook het laatst overleden.
7 Cornelia Lunsingh [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.7], geboren in 1711. Cornelia is overleden op 24-09-1771, 59 of 60 jaar oud.
Notitie bij Cornelia: Uit Ons Waardeel 82/3:
Uit het overlijdensbericht van haar, opgemaakt door haar zuster Henrica, blijk dat zij in een kwijnende staat heeft geleefd, maar boven verwachting ruim 60 jaar oud is geworden.
Cornelia bleef ongehuwd.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3 Annegijn (Annegien) Lunsingh is geboren omstreeks 1690, dochter van Herman Lunsingh (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1) en Lammechien Datema. Annegien trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 29-07-1713 met Gasparus (Casparus) Wijlant (Wieland), ongeveer 28 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats [bron: DTB deel 175 Groningen]. Gasparus is geboren omstreeks 1685 in Antwerpen, zoon van Johan Adriaan Wijlant (Wieland) en Maria Clara Gaspars Genoels.
Kinderen van Annegien en Gasparus:
1 Lammechien Wieland, geboren omstreeks 1715. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.1.
2 Hermannus Lunsingh Kaspers Wilant (Wieland) [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.2]. Hij is gedoopt op 23-01-1718 in Assen [bron: DTOB, inv.nr. 7 doopboek 1710-1768 folio 16]. Hermannus is overleden na 1742, minstens 24 jaar oud.
3 Joannes Adrianus Gaspars Wijlant (Wieland), gedoopt op 16-02-1721 in Assen. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.
4 Maria Clara Gaspars Wijlant (Wieland), gedoopt op 19-12-1723 in Assen. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.4.
5 Joachimus Gaspars Wieland [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.5]. Hij is gedoopt op 20-10-1726 in Assen. Joachimus is overleden vóór 1768, ten hoogste 42 jaar oud. Joachimus bleef ongehuwd.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.1 Lammechien Wieland is geboren omstreeks 1715, dochter van Gasparus (Casparus) Wijlant (Wieland) en Annegijn (Annegien) Lunsingh (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3). Lammechien is overleden op 28-06-1802 in Norg, ongeveer 87 jaar oud.
Notitie bij Lammechien: Vestigt zich na de dood van haar man in Norg op 13-04-1781. Daar drijft zij een kleine boerderij. In 1792 verkoopt zij een huis met hof te Norg aan Luitien Hof.
Lammechien bleef kinderloos. Lammechien trouwde, ongeveer 62 jaar oud, op 31-03-1777 in Diever met Hendrik Borstius, 46 jaar oud. Hendrik is geboren op 25-06-1730 in Diever. Hendrik is overleden vóór 13-04-1781, ten hoogste 50 jaar oud.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3 Joannes Adrianus Gaspars Wijlant (Wieland), zoon van Gasparus (Casparus) Wijlant (Wieland) en Annegijn (Annegien) Lunsingh (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3). Hij is gedoopt op 16-02-1721 in Assen. Joannes is overleden in 1793, 71 of 72 jaar oud.
Notitie bij Joannes: Ook vermeld als Jan en Jannes Wieland in doopaktes kinderen.
Woonde voor zijn huwelijk in Loon op het ouderlijke erf.
Na de dood van zijn tante Henrica in 1780 erft hij goederen en hij verkoopt zijn aandeel in zijn landschapsplaats in Loon en gaat een boerderij in Westervelde bewonen, afkomstig uit het Lunsingh bezit. In 1784 is hij in Westervelde al vol boer geworden.
Joannes trouwde, 35 jaar oud, op 29-02-1756 in Assen met Aaltje Jans, 20 of 21 jaar oud. Aaltje is geboren in 1735 in Assen, Steendijk. Zij is gedoopt op 18-12-1735 in Assen. Aaltje is overleden op 05-02-1810 in Assen, 74 of 75 jaar oud.
Kinderen van Joannes en Aaltje:
1 Annigje Lunsing Wieland, geboren op 05-02-1757 in Assen, Steendijk. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.1.
2 Lammigje Wieland, gedoopt op 30-12-1759 in Assen. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.2.
3 Elisabeth Lunsingh Wieland, geboren op 28-07-1762 in Steendijk. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.3.
4 Johanna Wieland, geboren in Steendijk. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.4.
5 Hermannus Lunsingh Wijlant (Wieland) [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.5], geboren op 31-07-1768 in Steendijk. Hij is gedoopt in Rolde. Hermannus is overleden vóór 1774, ten hoogste 6 jaar oud.
6 Jan Johannes Wieland, geboren op 19-07-1771 in Assen, Steendijk. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.
7 Hermannus Lunsingh Wieland (Wijlant), geboren op 07-09-1774 in Steendijk. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.
8 Aaltje Wieland, geboren in Loon. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.8.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.1 Annigje Lunsing Wieland is geboren op 05-02-1757 in Assen, Steendijk, dochter van Joannes Adrianus Gaspars Wijlant (Wieland) (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3) en Aaltje Jans. Zij is gedoopt op 12-02-1757 in Assen. Annigje is overleden op 18-05-1825 in Westervelde, 68 jaar oud.
Notitie bij Annigje: Bij haar overlijden woonde zij in huis nr. 6 te Norg. Dat huis is in 1808 aangekocht van de broers en zusters van Annigje. Twee vijfde deel van broer Jan en drie vijfde deel van de anderen.
Annigje bleef kinderloos. Annigje trouwde met Roelf Brink. Roelf is geboren op 15-12-1755 in Norg, zoon van Roelf Brink en Roelfje Luigies. Roelf is overleden op 31-08-1816 in Norg, 60 jaar oud.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.2 Lammigje Wieland, dochter van Joannes Adrianus Gaspars Wijlant (Wieland) (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3) en Aaltje Jans. Zij is gedoopt op 30-12-1759 in Assen. Lammigje is overleden vóór 1820, ten hoogste 61 jaar oud.
Notitie bij Lammigje: Voor haar trouwe diensten verleend aan haar tante de weduwe Borstius kreeg Lammigje van haar een huis met hof cadeau.
Lammigje trouwde, 44 jaar oud, op 24-06-1804 in Norg met Gerrit Klaasses Slenema, 30 jaar oud. Gerrit is geboren in Zwartendijksterschans, zoon van Klaas Gerrits Slenema en Angenieta Albers. Hij is gedoopt op 06-02-1774 in Norg. Gerrit is overleden op 26-11-1847, 73 jaar oud. Gerrit is weduwnaar van Johanna Wieland (1765-1800), met wie hij trouwde op 02-11-1800 in Norg, zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.4. Gerrit trouwde later op 21-11-1829 in Norg met Annegjen Jans Wieland (1802-1870), zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.3.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.3 Elisabeth Lunsingh Wieland is geboren op 28-07-1762 in Steendijk, dochter van Joannes Adrianus Gaspars Wijlant (Wieland) (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3) en Aaltje Jans. Zij is gedoopt op 01-08-1762 in Rolde. Elisabeth is overleden op 11-07-1824 in Westervelde, 61 jaar oud. Elisabeth trouwde met Roelf Jans van der Velds. Roelf is geboren op 01-02-1761, zoon van Jan Everts van der Velds en Grietje Roelfs. Roelf is overleden op 26-02-1839 in Westervelde, 78 jaar oud.
Kinderen van Elisabeth en Roelf:
1 Aaltien van der Velds, geboren in 1781 in Norg. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.3.1.
2 Joachimus van der Velds [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.3.2]. Hij is gedoopt op 05-06-1791 in Norg.
3 Aaltjen van der Velds [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.3.3]. Zij is gedoopt op 02-01-1803 in Norg.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.3.1 Aaltien van der Velds is geboren in 1781 in Norg, dochter van Roelf Jans van der Velds en Elisabeth Lunsingh Wieland (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.3). Zij is gedoopt op 02-01-1803 in Norg. Aaltien trouwde, 43 of 44 jaar oud, op 19-11-1825 in Norg [bron: Aktenr 17] met Arent Ottenhof de Wit, 34 jaar oud. Arent is een zoon van Albert de Wit en Trijntje Ottenhof. Hij is gedoopt op 08-12-1790 in Groningen.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.4 Johanna Wieland is geboren in Steendijk, dochter van Joannes Adrianus Gaspars Wijlant (Wieland) (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3) en Aaltje Jans. Zij is gedoopt op 17-03-1765 in Rolde. Johanna is overleden op 07-11-1800 in Norg, 35 jaar oud. Johanna trouwde, 35 jaar oud, op 02-11-1800 in Norg met Gerrit Klaasses Slenema, 26 jaar oud. Gerrit is geboren in Zwartendijksterschans, zoon van Klaas Gerrits Slenema en Angenieta Albers. Hij is gedoopt op 06-02-1774 in Norg. Gerrit is overleden op 26-11-1847, 73 jaar oud. Gerrit trouwde later op 24-06-1804 in Norg met Lammigje Wieland (1759-vóór 1820), zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.2. Gerrit trouwde later op 21-11-1829 in Norg met Annegjen Jans Wieland (1802-1870), zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.3.
Kind van Johanna en Gerrit:
1 Johannes Adrianus Klaasses [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.4.1]. Hij is gedoopt op 09-11-1800 in Norg.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6 Jan Johannes Wieland is geboren op 19-07-1771 in Assen, Steendijk, zoon van Joannes Adrianus Gaspars Wijlant (Wieland) (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3) en Aaltje Jans. Jan is overleden op 06-02-1830 in Westervelde, 58 jaar oud.
Notitie bij Jan: Woonde op de Grote Tempel, Westervelde nr. 122.
Na het overlijden van zijn ouders, neemt hij in 1810 de ouderlijke plaats over van zijn broer Hermannus.
Van de huisplaats krijgt zijn zwager Jan Roelfs een deel om er een huis naast te kunnen bouwen.
Jan trouwde, 25 jaar oud, op 24-07-1796 in Norg met Luichje Jans Pieters, 18 jaar oud. Luichje is geboren op 08-02-1778 in Yde. Luichje is overleden op 24-03-1840 in Westervelde, 62 jaar oud.
Kinderen van Jan en Luichje:
1 Annechje Wieland [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.1]. Zij is gedoopt op 03-12-1797 in Norg. Annechje is overleden vóór 10-10-1802 in Norg, ten hoogste 4 jaar oud.
2 Johannes Wieland [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.2]. Hij is gedoopt op 14-04-1800 in Norg.
3 Annegjen Jans Wieland, geboren op 06-10-1802 in Westervelde. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.3.
4 Jan Pieter Wieland, geboren op 05-09-1805 in Westervelde. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.
5 Hermanus Wieland, gedoopt op 26-03-1809 in Norg. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.5.
6 Petrus Johannes Wieland [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.6], geboren op 06-05-1812. Petrus is overleden op 15-02-1826 in Westervelde, 13 jaar oud.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.3 Annegjen Jans Wieland is geboren op 06-10-1802 in Westervelde, dochter van Jan Johannes Wieland (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6) en Luichje Jans Pieters. Zij is gedoopt op 10-10-1802 in Norg. Annegjen is overleden op 06-08-1870 in Norg, 67 jaar oud. Annegjen trouwde, 27 jaar oud, op 21-11-1829 in Norg met Gerrit Klaasses Slenema, 55 jaar oud. Gerrit is geboren in Zwartendijksterschans, zoon van Klaas Gerrits Slenema en Angenieta Albers. Hij is gedoopt op 06-02-1774 in Norg. Gerrit is overleden op 26-11-1847, 73 jaar oud. Gerrit is weduwnaar van Johanna Wieland (1765-1800), met wie hij trouwde op 02-11-1800 in Norg, zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.4. Gerrit is weduwnaar van Lammigje Wieland (1759-vóór 1820), met wie hij trouwde op 24-06-1804 in Norg, zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.2.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4 Jan Pieter Wieland is geboren op 05-09-1805 in Westervelde, zoon van Jan Johannes Wieland (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6) en Luichje Jans Pieters. Hij is gedoopt op 15-09-1805 in Norg. Jan is overleden op 21-03-1883 in Norg, 77 jaar oud.
Beroep:
bakker
Jan trouwde met Trijntien Klijn. Trijntien is geboren op 05-01-1801 in Winschoten. Trijntien is overleden op 04-03-1858 in Westervelde, 57 jaar oud.
Kinderen van Jan en Trijntien:
1 Jan Wieland, geboren op 22-06-1830 in Eelde. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.1.
2 Luichie Wieland [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.2], geboren op 06-06-1837 in Gasteren.
3 Eltje Wieland [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.3], geboren op 15-05-1840 in Norg.
4 Hendrik Wieland, geboren op 01-11-1843 in Norg. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.4.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.1 Jan Wieland is geboren op 22-06-1830 in Eelde, zoon van Jan Pieter Wieland (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4) en Trijntien Klijn. Jan trouwde, 29 jaar oud, op 10-12-1859 met Margje Hilberts.
Kinderen van Jan en Margje:
1 Jan Wieland [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.1.1], geboren op 16-04-1860 in Kloosterveen.
2 Aaltien Wieland, geboren op 01-02-1864 in Vries. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.1.2.
3 Trientje Wieland [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.1.3], geboren op 19-11-1866 in Vries.
4 Jantien Wieland [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.1.4], geboren op 31-01-1870 in Vries.
5 Janna Wieland [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.1.5], geboren op 14-03-1974 in Vries. Janna is overleden.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.1.2 Aaltien Wieland is geboren op 01-02-1864 in Vries, dochter van Jan Wieland (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.1) en Margje Hilberts. Aaltien trouwde, 22 jaar oud, op 08-05-1886 in Vries met Martinus Koopman.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.4 Hendrik Wieland is geboren op 01-11-1843 in Norg, zoon van Jan Pieter Wieland (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4) en Trijntien Klijn. Hendrik trouwde, 20 jaar oud, op 14-05-1864 met Johanna Juliana Beins, 37 jaar oud. Johanna is geboren op 04-01-1827 in Emmen.
Kinderen van Hendrik en Johanna:
1 Jan Wieland, geboren op 16-03-1865 in Westervelde. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.4.1.
2 Mans Wieland, geboren op 22-08-1866 in Westervelde. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.4.2.
3 Hendrik Wieland, geboren op 01-10-1869 in Westervelde. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.4.3.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.4.1 Jan Wieland is geboren op 16-03-1865 in Westervelde, zoon van Hendrik Wieland (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.4) en Johanna Juliana Beins. Jan trouwde met Janna Nessing. Janna is geboren op 28-03-1869 in Vries.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.4.2 Mans Wieland is geboren op 22-08-1866 in Westervelde, zoon van Hendrik Wieland (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.4) en Johanna Juliana Beins. Mans trouwde met L Veenstra.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.4.3 Hendrik Wieland is geboren op 01-10-1869 in Westervelde, zoon van Hendrik Wieland (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.4) en Johanna Juliana Beins. Hendrik trouwde, 32 jaar oud, op 12-07-1902 in Norg met Jantien Bruggink, 30 jaar oud. Jantien is geboren op 07-07-1872 in Norg.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.5 Hermanus Wieland, zoon van Jan Johannes Wieland (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6) en Luichje Jans Pieters. Hij is gedoopt op 26-03-1809 in Norg. Hermanus is overleden op 02-03-1875 in Westervelde, 65 jaar oud. Hermanus trouwde met Grietje Geers. Zij is gedoopt op 23-12-1804 in Norg. Grietje is overleden op 13-05-1880 in Westervelde, 75 jaar oud.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7 Hermannus Lunsingh Wieland (Wijlant) is geboren op 07-09-1774 in Steendijk, zoon van Joannes Adrianus Gaspars Wijlant (Wieland) (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3) en Aaltje Jans. Hij is gedoopt op 11-09-1774 in Rolde. Hermannus is overleden op 28-04-1850 in Westervelde, 75 jaar oud.
Notitie bij Hermannus: Woont op het ouderlijke huis nr 105 te Westervelde.
Hermannus trouwde, 27 jaar oud, op 05-05-1802 in Norg met Annechien Gerrits Mulder, 30 of 31 jaar oud. Annechien is geboren in 1771, dochter van Gerrit Stevens Mulder en Wemeltjen Barels. Annechien is overleden in 1827, 55 of 56 jaar oud.
Kinderen van Hermannus en Annechien:
1 Johannes Adrianus Wieland, geboren op 23-04-1803 in Westervelde. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1.
2 Gerrit Wieland, gedoopt op 23-02-1806 in Norg. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2.
3 Jan Wieland, gedoopt op 28-05-1809 in Norg. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.3.
4 Wemeltjen Wieland [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.4]. Zij is gedoopt op 23-09-1810 in Norg. Wemeltjen is overleden op 17-02-1878 in Norg, 67 jaar oud. Wemeltjen bleef ongehuwd.
5 Aaltje Lunsingh Wieland, geboren op 10-10-1814 in Westervelde. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.5.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1 Johannes Adrianus Wieland is geboren op 23-04-1803 in Westervelde, zoon van Hermannus Lunsingh Wieland (Wijlant) (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7) en Annechien Gerrits Mulder. Hij is gedoopt op 01-05-1803 in Norg. Johannes is overleden op 26-01-1852 in Veenhuizen, 48 jaar oud. Johannes trouwde, 28 of 29 jaar oud, in 1832 met Elisabeth Everdina Hubert, 19 of 20 jaar oud. Elisabeth is geboren op 10-12-1812 in Peize. Elisabeth is overleden na 1868 in Westervelde, minstens 56 jaar oud. Elisabeth trouwde later op 20-08-1859 in Norg met Jan Jans Oosting (geb. 1802).
Kinderen van Johannes en Elisabeth:
1 Hermannus Lunsingh Wieland, geboren op 08-10-1833 in Langelo. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1.1.
2 Betje Wieland [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1.2], geboren op 03-08-1835 in Norg.
3 Annigje Wieland, geboren in 1837 in Norg. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1.3.
4 Aaltje Wieland [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1.4], geboren op 27-01-1838 in Norg. Aaltje is overleden op 11-07-1842 in Norg, 4 jaar oud.
5 Henderika Wieland, geboren op 17-02-1842 in Westervelde. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1.5.
6 Hendrik Wieland, geboren op 05-05-1845 in Norg. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1.6.
7 Jan Wieland, geboren op 03-09-1849 in Norg. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1.7.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1.1 Hermannus Lunsingh Wieland is geboren op 08-10-1833 in Langelo, zoon van Johannes Adrianus Wieland (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1) en Elisabeth Everdina Hubert. Hermannus is overleden op 30-12-1912 in Westervelde, 79 jaar oud. Hermannus trouwde, 37 jaar oud, op 05-05-1871 in Norg met Geertruida Kobus.
Kinderen van Hermannus en Geertruida:
1 Everdina Wieland [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1.1.1].
2 Aaltje Wieland [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1.1.2].
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1.3 Annigje Wieland is geboren in 1837 in Norg, dochter van Johannes Adrianus Wieland (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1) en Elisabeth Everdina Hubert. Annigje:
(1) trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 05-05-1862 in Anloo met Jan Dijkema.
(2) trouwde, 47 of 48 jaar oud, op 05-12-1885 in Anloo met Lukas Schoemakers, 48 of 49 jaar oud. Lukas is geboren in 1836. Lukas trouwde voorheen met Jantien van Boven.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1.5 Henderika Wieland is geboren op 17-02-1842 in Westervelde, dochter van Johannes Adrianus Wieland (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1) en Elisabeth Everdina Hubert. Henderika is overleden op 07-05-1919 om 17:30 in Kiel-Windeweer, 77 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Henderika: Overleden ten huize van de fam. ten Cate-Kremer.
Henderika trouwde, 26 jaar oud, op 09-05-1868 in Zuidlaren met Hendrik Kremer.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1.6 Hendrik Wieland is geboren op 05-05-1845 in Norg, zoon van Johannes Adrianus Wieland (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1) en Elisabeth Everdina Hubert. Hendrik trouwde met Berendje Laan. Berendje is geboren op 20-07-1844 in Roden.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1.7 Jan Wieland is geboren op 03-09-1849 in Norg, zoon van Johannes Adrianus Wieland (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1) en Elisabeth Everdina Hubert. Jan is overleden op 16-12-1894 in Foxwolde, 45 jaar oud.
Beroep:
schoenmaker   [bron: huwelijksakte]
Jan trouwde met Harmtien Geersing. Harmtien is geboren op 30-04-1856 in Leutingewolde.
Kind van Jan en Harmtien:
1 Elizabeth Everdina Wieland [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1.7.1], geboren op 14-10-1880.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2 Gerrit Wieland, zoon van Hermannus Lunsingh Wieland (Wijlant) (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7) en Annechien Gerrits Mulder. Hij is gedoopt op 23-02-1806 in Norg. Gerrit is overleden op 23-02-1875 in Westervelde, 69 jaar oud. Gerrit trouwde, 29 jaar oud, op 07-01-1836 in Norg met Marrig Pieters Huls, 26 jaar oud. Marrig is geboren in Peest. Zij is gedoopt op 26-12-1809 in Norg. Marrig is overleden op 07-10-1888 in Westervelde, 78 jaar oud.
Kinderen van Gerrit en Marrig:
1 Pieter Wieland, geboren op 09-05-1836 in Langelo. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2.1.
2 Herman Wieland, geboren op 16-02-1839 in Westervelde. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2.2.
3 Geesje Wieland, geboren op 30-01-1843 in Norg. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2.3.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2.1 Pieter Wieland is geboren op 09-05-1836 in Langelo, zoon van Gerrit Wieland (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2) en Marrig Pieters Huls. Pieter trouwde, 30 jaar oud, op 10-08-1866 met Geertje Ferwerda, 23 of 24 jaar oud. Geertje is geboren in 1842 in Haren.
Kinderen van Pieter en Geertje:
1 Gerrit Wieland [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2.1.1], geboren op 08-01-1868 in Norg.
2 Hendrikje Wieland [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2.1.2], geboren op 05-11-1870 in Norg. Hendrikje is overleden op 01-09-1873, 2 jaar oud.
3 Hendrikje Wieland, geboren op 02-04-1874 in Norg. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2.1.3.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2.1.3 Hendrikje Wieland is geboren op 02-04-1874 in Norg, dochter van Pieter Wieland (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2.1) en Geertje Ferwerda. Hendrikje trouwde, 21 jaar oud, op 21-12-1895 in Norg met Pieter Reinder Hommes, 25 jaar oud. Pieter is geboren op 30-08-1870 in Assen.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2.2 Herman Wieland is geboren op 16-02-1839 in Westervelde, zoon van Gerrit Wieland (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2) en Marrig Pieters Huls. Herman is overleden op 01-11-1893 in Westerbork, 54 jaar oud. Herman trouwde, 41 jaar oud, op 29-10-1880 in Norg met Jeltje Biemolt, 29 jaar oud. Jeltje is geboren op 20-08-1851 in Norg.
Kinderen van Herman en Jeltje:
1 Marchien Wieland [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2.2.1], geboren op 27-02-1881. Marchien is overleden op 22-11-1892, 11 jaar oud.
2 Jan Wieland [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2.2.2], geboren op 14-04-1882. Jan is overleden op 28-02-1883, 10 maanden oud.
3 Jan Wieland [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2.2.3], geboren op 29-07-1885 in Norg.
Notitie bij Jan: Opgevoed bij tante Geesje Wieland vanwege overlijden beide ouders.
4 Gerrit Wieland [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2.2.4], geboren op 04-03-1889 in Norg.
Notitie bij Gerrit: Opgevoed bij tante Geesje Wieland vanwege overlijden beide ouders.
5 Hendrik Wieland [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2.2.5], geboren op 13-02-1892 in Norg.
Notitie bij Hendrik: Opgevoed bij tante Geesje Wieland vanwege overlijden beide ouders.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2.3 Geesje Wieland is geboren op 30-01-1843 in Norg, dochter van Gerrit Wieland (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2) en Marrig Pieters Huls. Geesje trouwde, 43 jaar oud, op 18-03-1886 in Norg met Willem Arends, 57 jaar oud. Willem is geboren op 02-04-1828 in Roden, zoon van Jan Jans Arends en Jantien Jannes Barkhuis.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.3 Jan Wieland, zoon van Hermannus Lunsingh Wieland (Wijlant) (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7) en Annechien Gerrits Mulder. Hij is gedoopt op 28-05-1809 in Norg. Jan trouwde, 32 jaar oud, op 07-05-1842 in Norg met Grietien Barels, 12 jaar oud. Zij is gedoopt op 05-01-1830.
Kinderen van Jan en Grietien:
1 Geert Wieland, geboren op 11-02-1843 in Langelo. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.3.1.
2 Annechien Wieland [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.3.2], geboren op 06-02-1844 in Langelo. Annechien bleef ongehuwd.
3 Mans Wieland [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.3.3], geboren op 23-12-1848 in Langelo. Mans is overleden op 06-03-1901 in Langelo, 52 jaar oud.
4 Geesje Wieland, geboren op 16-12-1852 in Langelo. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.3.4.
5 Roelof Wieland [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.3.5], geboren op 12-11-1859 in Langelo.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.3.1 Geert Wieland is geboren op 11-02-1843 in Langelo, zoon van Jan Wieland (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.3) en Grietien Barels. Geert bleef kinderloos. Geert trouwde, 47 jaar oud, op 17-05-1890 in Norg met Margien Eilema.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.3.4 Geesje Wieland is geboren op 16-12-1852 in Langelo, dochter van Jan Wieland (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.3) en Grietien Barels. Geesje trouwde, 33 jaar oud, op 21-05-1886 in Norg met Pieter Smeenge, 30 jaar oud. Pieter is geboren op 16-02-1856 in Langelo.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.5 Aaltje Lunsingh Wieland is geboren op 10-10-1814 in Westervelde, dochter van Hermannus Lunsingh Wieland (Wijlant) (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7) en Annechien Gerrits Mulder. Aaltje is overleden op 12-08-1858 in Veenhuizen, 43 jaar oud. Aaltje trouwde met Sikke Jans Sikkend. Sikke is geboren op 07-05-1814 in Foxwolde. Sikke is overleden op 20-11-1869 in Foxwolde, 55 jaar oud.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.8 Aaltje Wieland is geboren in Loon, dochter van Joannes Adrianus Gaspars Wijlant (Wieland) (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3) en Aaltje Jans. Zij is gedoopt op 17-05-1778 in Rolde. Aaltje is overleden op 26-02-1830 in Westervelde, 51 jaar oud. Aaltje trouwde, 28 jaar oud, op 10-05-1807 in Norg met Jan Roelfs Roelfsema.
Kinderen van Aaltje en Jan:
1 NN Jan Roelfs [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.8.1], levenloos geboren kind, geboren op 22-03-1808 in Westervelde. Hij of zij is begraven in Norg.
2 Roelf Jan Roelfs [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.3.8.2]. Hij is gedoopt op 23-04-1810 in Norg.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.4 Maria Clara Gaspars Wijlant (Wieland), dochter van Gasparus (Casparus) Wijlant (Wieland) en Annegijn (Annegien) Lunsingh (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3). Zij is gedoopt op 19-12-1723 in Assen. Maria is overleden in 1787, 63 of 64 jaar oud. Maria trouwde met Jan Jacobs. Jan is overleden vóór 1811.
Notitie bij Jan: Noemt zich in 1784 Jan Jacobs Wieland en staat als halve boer in Loon te boek.
Maria en Jan bleven kinderloos.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.5 Cristoffertien (Christophora) Lunsingh is geboren op 30-04-1637, dochter van Joachim Lunsche (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1) en Elisabeth Woltheri (Wolters). Cristoffertien is overleden na 1693, minstens 56 jaar oud. Cristoffertien trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1663 met Marcus Barelds, ongeveer 36 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cristoffertien en Marcus: Huwelijkscontract 15-10-1663
Marcus is geboren in 1627. Marcus is overleden op 25-09-1714, 86 of 87 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Marcus: Bijgezet in de grafkelder van de fam. Gasinjet in de kerk van Norg.
Kinderen van Cristoffertien en Marcus:
1 Magdalena Barelds [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.5.1].
2 Elizabeth Barelds [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.5.2].
3 Jochem Lunsingh Barelds [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.5.3]. Jochem is overleden op 23-06-1675.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6 Warmolt Lunsingh is geboren op 16-02-1651, zoon van Joachim Lunsche (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1) en Elisabeth Woltheri (Wolters). Warmolt is overleden op 12-11-1708, 57 jaar oud.
Notitie bij Warmolt: Koopt in 1700 de leenplichtigheid af van de Stichtse goederen van Gerard Sloet tot Canneveld en Singraven voor 75 car guldens.
Warmolt trouwde, 24 jaar oud, op 05-08-1675 in Gronigen, A-kerk met Henrica (Fockens) van Hoysum, 18 of 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Warmolt en Fockens: Huwelijkscontract opgemaakt 16 juli 1675 te Groningen. Aktenr. 1534.
Fockens is geboren in 1656, dochter van Focco van Hoysum en Frederika Alting. Fockens is overleden in 1724, 67 of 68 jaar oud.
Kinderen van Warmolt en Fockens:
1 Elisabeth Lunsingh. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.1.
2 Focco Lunsingh, geboren in 1677. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.2.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.1 Elisabeth Lunsingh, dochter van Warmolt Lunsingh (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6) en Henrica (Fockens) van Hoysum. Elisabeth trouwde in 1709 met Johannes Tonckens, 33 of 34 jaar oud. Johannes is geboren in 1675, zoon van Wijncko Tonckens en Anna Blanckstein. Johannes is overleden in 1741, 65 of 66 jaar oud.
Adres:
Oosterstraat, Groningen (straat vermeld bij de geboorte van Adelgunda en Gerardus.)
Kinderen van Elisabeth en Johannes:
1 Warmolt Tonckens, geboren in 1710. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.1.1.
2 Adelgunda Lunsingh Tonckens, gedoopt op 05-04-1714 in Groningen. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.1.2.
3 Gerardus Tonckens [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.1.3], geboren in Groningen, Oosterstraat. Hij is gedoopt op 07-07-1716 in Groningen [bron: DTB deel 129].
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.1.1 Warmolt Tonckens is geboren in 1710, zoon van Johannes Tonckens en Elisabeth Lunsingh (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.1). Warmolt is overleden in 1782, 71 of 72 jaar oud. Warmolt trouwde, ongeveer 38 jaar oud, omstreeks 1748 met Trijntje Winters, ongeveer 38 jaar oud. Trijntje is geboren in 1710. Trijntje is overleden in 1790, 79 of 80 jaar oud.
Kinderen van Warmolt en Trijntje:
1 Wijncko Tonckens, geboren in 1749. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.1.1.1.
2 Johannes Tonckens [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.1.1.2], geboren in 1750. Johannes is overleden in 1790, 39 of 40 jaar oud.
3 Joachimus Lunsingh Tonckens, geboren in 1753. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.1.1.3.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.1.1.1 Wijncko Tonckens is geboren in 1749, zoon van Warmolt Tonckens (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.1.1) en Trijntje Winters. Wijncko is overleden in 1804, 54 of 55 jaar oud. Wijncko:
(1) trouwde met Claasje Elevelt. Claasje is geboren in 1761. Claasje is overleden in 1789, 27 of 28 jaar oud.
(2) trouwde, 41 of 42 jaar oud, in 1791 met Maria Vos, 21 of 22 jaar oud. Maria is geboren in 1769. Maria is overleden in 1805, 35 of 36 jaar oud.
Kinderen van Wijncko en Maria:
1 Hendrik Tonckens, geboren in 1793. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.1.1.1.1.
2 Wijncko Johannes Tonckens, geboren in 1804. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.1.1.1.2.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.1.1.1.1 Hendrik Tonckens is geboren in 1793, zoon van Wijncko Tonckens (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.1.1.1) en Maria Vos. Hendrik is overleden in 1877, 83 of 84 jaar oud. Hendrik trouwde, 32 of 33 jaar oud, in 1826 met Catharina van Glockman, 29 of 30 jaar oud. Catharina is geboren in 1796. Catharina is overleden in 1836, 39 of 40 jaar oud.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.1.1.1.2 Wijncko Johannes Tonckens is geboren in 1804, zoon van Wijncko Tonckens (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.1.1.1) en Maria Vos. Wijncko is overleden in 1875, 70 of 71 jaar oud. Wijncko trouwde met Gezina Hendrika van Baak. Gezina is geboren in 1807, dochter van Anthony van Baak en Harmina Aarsen. Gezina is overleden in 1868, 60 of 61 jaar oud.
Kinderen van Wijncko en Gezina:
1 Maria Wilhelmina Tonckens. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.1.1.1.2.1.
2 Anthony Tonckens [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.1.1.1.2.2].
3 Wijncko Tonckens, geboren in 1837. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.1.1.1.2.3.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.1.1.1.2.1 Maria Wilhelmina Tonckens, dochter van Wijncko Johannes Tonckens (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.1.1.1.2) en Gezina Hendrika van Baak. Maria trouwde in 1872 met Benjamin Endtz, 30 of 31 jaar oud. Benjamin is geboren in 1841. Benjamin is overleden in 1920, 78 of 79 jaar oud.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.1.1.1.2.3 Wijncko Tonckens is geboren in 1837, zoon van Wijncko Johannes Tonckens (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.1.1.1.2) en Gezina Hendrika van Baak. Wijncko is overleden in 1871, 33 of 34 jaar oud. Wijncko trouwde, 27 of 28 jaar oud, in 1865 met Alida Blom, 23 of 24 jaar oud. Alida is geboren in 1841. Alida is overleden in 1929, 87 of 88 jaar oud.
Kinderen van Wijncko en Alida:
1 Wijncko Johannes Tonckens [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.1.1.1.2.3.1], geboren in 1866. Wijncko is overleden in 1872, 5 of 6 jaar oud.
2 Nicolaas August Tonckens, geboren in 1867. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.1.1.1.2.3.2.
3 Gezina Hendrika Tonckens, geboren in 1869. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.1.1.1.2.3.3.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.1.1.1.2.3.2 Nicolaas August Tonckens is geboren in 1867, zoon van Wijncko Tonckens (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.1.1.1.2.3) en Alida Blom. Nicolaas is overleden in 1931, 63 of 64 jaar oud. Nicolaas trouwde met Elisabeth Eindhoven. Elisabeth is geboren in 1872. Elisabeth is overleden in 1962, 89 of 90 jaar oud.
Kind van Nicolaas en Elisabeth:
1 Wijncko Albertus Johannes Tonckens [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.1.1.1.2.3.2.1], geboren in 1899.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.1.1.1.2.3.3 Gezina Hendrika Tonckens is geboren in 1869, dochter van Wijncko Tonckens (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.1.1.1.2.3) en Alida Blom. Gezina is overleden in 1941, 71 of 72 jaar oud. Gezina trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1893 met Frnciscus van Nieuwkuyk, 29 of 30 jaar oud. Frnciscus is geboren in 1863. Frnciscus is overleden in 1948, 84 of 85 jaar oud.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.1.1.3 Joachimus Lunsingh Tonckens is geboren in 1753, zoon van Warmolt Tonckens (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.1.1) en Trijntje Winters. Joachimus is overleden in 1821, 67 of 68 jaar oud. Joachimus trouwde, 27 of 28 jaar oud, in 1781 met Maria Hellinga, 23 of 24 jaar oud. Maria is geboren in 1757. Maria is overleden in 1794, 36 of 37 jaar oud.
Kinderen van Joachimus en Maria:
1 Warmolt Tonckens, geboren in 1782. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.1.1.3.1.
2 Johannes Tonckens, geboren in 1784. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2.
3 Elzo Tonckens, geboren in 1792. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.1.1.3.3.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.1.1.3.1 Warmolt Tonckens is geboren in 1782, zoon van Joachimus Lunsingh Tonckens (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.1.1.3) en Maria Hellinga. Warmolt is overleden in 1865, 82 of 83 jaar oud. Warmolt trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1806 met Froukje Heemstra.
Kinderen van Warmolt en Froukje:
1 Maria Tonckens [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.1.1.3.1.1], geboren in 1813. Maria is overleden in 1887, 73 of 74 jaar oud.
2 Jan Hendrik Willinge Tonckens [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.1.1.3.1.2], geboren in 1817. Jan is overleden in 1871, 53 of 54 jaar oud.
3 Warmolt Tonckens [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.1.1.3.1.3], geboren in 1820. Warmolt is overleden in 1901, 80 of 81 jaar oud.
4 Adriaan johannes Tonckens [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.1.1.3.1.4], geboren in 1827. Adriaan is overleden in 1903, 75 of 76 jaar oud.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2 Johannes Tonckens is geboren in 1784, zoon van Joachimus Lunsingh Tonckens (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.1.1.3) en Maria Hellinga. Johannes is overleden in 1857, 72 of 73 jaar oud. Johannes trouwde, 36 of 37 jaar oud, in 1821 met Gezina Kymmell, 25 of 26 jaar oud. Gezina is geboren in 1795, dochter van Lucas Oldenhuis Kymmell en Margaretha Willinge. Gezina is overleden in 1884, 88 of 89 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Gezina:
1 Joachimus Lunsingh Tonckens, geboren in 1822. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2.1.
2 Lucas Oldenhuis Tonckens, geboren in 1823. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2.2.
3 Jan Albert Tonckens [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2.3], geboren in 1828. Jan is overleden in 1859, 30 of 31 jaar oud.
4 Margaretha Tonckens [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2.4], geboren in 1830. Margaretha is overleden in 1912, 81 of 82 jaar oud.
5 Johannes Tonckens, geboren in 1834. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2.5.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2.1 Joachimus Lunsingh Tonckens is geboren in 1822, zoon van Johannes Tonckens (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2) en Gezina Kymmell. Joachimus is overleden in 1892, 69 of 70 jaar oud. Joachimus trouwde, 33 of 34 jaar oud, in 1856 met Johanna van Sonsbeek, 30 of 31 jaar oud. Johanna is geboren in 1825. Johanna is overleden in 1903, 77 of 78 jaar oud.
Kind van Joachimus en Johanna:
1 Marius Tonckens [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2.1.1], geboren in 1865. Marius is overleden in 1957, 91 of 92 jaar oud.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2.2 Lucas Oldenhuis Tonckens is geboren in 1823, zoon van Johannes Tonckens (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2) en Gezina Kymmell. Lucas is overleden in 1888, 64 of 65 jaar oud. Lucas trouwde, 40 of 41 jaar oud, in 1864 met Elisabeth Bosman Tresling, 28 of 29 jaar oud. Elisabeth is geboren in 1835. Elisabeth is overleden in 1925, 89 of 90 jaar oud.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2.5 Johannes Tonckens is geboren in 1834, zoon van Johannes Tonckens (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2) en Gezina Kymmell. Johannes is overleden in 1908, 73 of 74 jaar oud. Johannes trouwde, 27 of 28 jaar oud, in 1862 met Hendrika Borgesius, 28 of 29 jaar oud. Hendrika is geboren in 1833. Hendrika is overleden in 1898, 64 of 65 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Hendrika:
1 Egbertus Roelinus Tonckens, geboren in 1869. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2.5.1.
2 Jan Albert Tonckens, geboren in 1872. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2.5.2.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2.5.1 Egbertus Roelinus Tonckens is geboren in 1869, zoon van Johannes Tonckens (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2.5) en Hendrika Borgesius. Egbertus is overleden in 1943, 73 of 74 jaar oud. Egbertus trouwde, 31 of 32 jaar oud, in 1901 met Roelina Deodatus, 22 of 23 jaar oud. Roelina is geboren in 1878. Roelina is overleden in 1960, 81 of 82 jaar oud.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2.5.2 Jan Albert Tonckens is geboren in 1872, zoon van Johannes Tonckens (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2.5) en Hendrika Borgesius. Jan is overleden in 1952, 79 of 80 jaar oud. Jan trouwde met Harmtine Deodatus. Harmtine is geboren in 1876. Harmtine is overleden in 1954, 77 of 78 jaar oud.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.1.1.3.3 Elzo Tonckens is geboren in 1792, zoon van Joachimus Lunsingh Tonckens (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.1.1.3) en Maria Hellinga. Elzo is overleden in 1870, 77 of 78 jaar oud. Elzo trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1816 met Elisabeth Nijensikkinge, 25 of 26 jaar oud. Elisabeth is geboren in 1790. Elisabeth is overleden in 1861, 70 of 71 jaar oud.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.1.2 Adelgunda Lunsingh Tonckens, dochter van Johannes Tonckens en Elisabeth Lunsingh (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.1). Zij is gedoopt op 05-04-1714 in Groningen. Adelgunda trouwde met Gerhardus van Langen.
Kind van Adelgunda en Gerhardus:
1 Johannes van Langen [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.1.2.1], geboren in Groningen bij de Akerk. Hij is gedoopt op 16-12-1733 in Groningen.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.2 Focco Lunsingh is geboren in 1677, zoon van Warmolt Lunsingh (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6) en Henrica (Fockens) van Hoysum. Focco is overleden in 1755, 77 of 78 jaar oud. Focco trouwde, 32 of 33 jaar oud, in 1710 met Engelina Elisabeth Sichterman, 22 of 23 jaar oud. Engelina is geboren in 1687. Engelina is overleden in 1712, 24 of 25 jaar oud.
Kind van Focco en Engelina:
1 Warmolt Lunsingh [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.1.6.2.1], geboren in 1712. Warmolt is overleden in 1789, 76 of 77 jaar oud. Warmolt bleef ongehuwd.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.3 Grietje Lunsche, dochter van Herman Lunsche (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1) en Frekyen Brunniger. Grietje is overleden in 1655. Grietje:
(1) trouwde in 1634 met Richard Luilofs. Richard is overleden vóór 1638.
(2) trouwde in 1638 met Roelof Schuiringe.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1.5 Hinderkien Lunsche, dochter van Herman Lunsche (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.1) en Frekyen Brunniger. Hinderkien trouwde in 1635 met Roelof Alting. Roelof is overleden na 1668.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.2 Johan Lunsche (Lunsinge) is geboren omstreeks 1530, zoon van Joachim Lunsche en Hendrikje Knasse (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3). Johan is overleden omstreeks 1603, ongeveer 73 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johan: Datum overlijden bij benadering.
Notitie bij Johan: 28 april 1553: Hendrick Hiddinge, mede namens zijn drie zusters, verklaart door tussenkomst van jonker Johan van Ewsum te hebben verkocht aan jonker Reinold van Burmania, drost van Coevorden en Drenthe, hun aandeel in hun erf te Veenhuizen, onder dezelfde voorwaarden als hun stiefmoeder Arnt Hiddinge haar aandeel aan de Drost had verkocht; met als speciale voorwaarde dat zij, als ze zich zouden vestigen in hun ouderlijk huis te Norg, het recht zouden verkrijgen om enige dagen turf te graven. De voogden over de kinderen van wijlen Roelof Hiddinge, te weten Johan Tollens en Johan Lunsinge, verklaren met deze verkoop in te stemmen. Ondertekend door de partijen.
Johan trouwde met Gille Ulgers. Gille is een dochter van Ulger Ulgers en Evert(je) Grevinge.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.3 NN Lunsinge is geboren omstreeks 1520, dochter van Joachim Lunsche en Hendrikje Knasse (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3). NN trouwde met Harmen Hendriks Hiddingh. Harmen is geboren omstreeks 1515, zoon van Hendrik Hiddingh. Harmen trouwde later met Arnt Zellen (±1525-na 1566).
Kinderen van NN en Harmen:
1 Hendrick Hiddinge [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.3.1], geboren omstreeks 1535.
Notitie bij Hendrick: Oorkonde van 28 april 1553:
Hendrick Hiddinge, mede namens zijn drie zusters, verklaart door tussenkomst van jonker Johan van Ewsum te hebben verkocht aan jonker Reinold van Burmania, drost van Coevorden en Drenthe, hun aandeel in hun erf te Veenhuizen, onder dezelfde voorwaarden als hun stiefmoeder Arnt Hiddinge haar aandeel aan de Drost had verkocht; met als speciale voorwaarde dat zij, als ze zich zouden vestigen in hun ouderlijk huis te Norg, het recht zouden verkrijgen om enige dagen turf te graven. De voogden over de kinderen van wijlen Roelof Hiddinge, te weten Johan Tollens en Johan Lunsinge, verklaren met deze verkoop in te stemmen. Ondertekend door de partijen.
Hendrik en zijn zusters waren in 1553 nog jong, woonden in Veenhuizen, maar hun ouderlijk huis stond in Norg en was ook nog hun bezit.
2 NN Hiddingh [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.3.2], geboren omstreeks 1537.
3 NN Hiddingh [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.3.3], geboren omstreeks 1540.
4 NN Hiddingh [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.3.4], geboren omstreeks 1542.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3.4 NN Lunsche, dochter van Joachim Lunsche en [waarschijnlijk] Hendrikje Knasse (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.2.3.3). NN trouwde met Arent Barelds. Arent is overleden na 1630.
Notitie bij Arent: Door E Pelinck vermeld als Arend Barelds
In 1630 eigenaar van meerdere erven in Een.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.3 NN Knasse is geboren omstreeks 1430, dochter van Roelof Knasse (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1) en NN (1) van Steenwijk. NN trouwde met Johan Barelds. Johan is geboren omstreeks 1420.
Kinderen van NN en Johan:
1 Jonge Johan Barelds, geboren omstreeks 1450. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.3.1.
2 Roelof Barelds [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.3.2], geboren omstreeks 1455.
1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.3.1 Jonge Johan Barelds is geboren omstreeks 1450, zoon van Johan Barelds en NN Knasse (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.3).
Kinderen van Jonge uit onbekende relatie:
1 Roelof Jonge Johans Barelds [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.3.1.1].
2 Bareld jonge Johans Barelds [1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.1.3.1.2].
1.1.1.2.1.1.2.1.1.2 Johan Knasse (Cnasse) is geboren vóór 1390, zoon van [waarschijnlijk] Roelof Bertolds Knasse van Eelde (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.1) en NN van NN. Johan is overleden na 1409, minstens 19 jaar oud.
Notitie bij Johan: Request 10 januari 1409 archief Dickninghe.
Johan Cnasse en Ghebbe, echtelieden, nemen in erfpacht van de abdij te Dickninghen Hunynghegoed c.a. in de marke en het kerspel te Diever. naast ruim 4 mudden land van henzelf, die zij verbinden voor de betaling der pacht, behalve de ongemeten hofstede tot Huningheerf behorende, tegen 35 stede mudden rogge en "alle kercheren to Diever" 5 Groninger schat rogge des jaars. Met bepalingen omtrent de betaling, omtrent herbouw na brand enz. Met bezegeling door de deken van Drenthe.
Johan trouwde met Ghebbe NN.
1.1.1.2.1.1.3 Thizo van Eelde is geboren omstreeks 1275, zoon van Hendrikus van Eelde (zie 1.1.1.2.1.1). Thizo is overleden vóór 1301, ten hoogste 26 jaar oud.
Kind van Thizo uit onbekende relatie:
1 NN van Eelde, geboren omstreeks 1300. Volgt 1.1.1.2.1.1.3.1.
1.1.1.2.1.1.3.1 NN van Eelde is geboren omstreeks 1300, zoon van Thizo van Eelde (zie 1.1.1.2.1.1.3).
Kind van NN uit onbekende relatie:
1 NN van Eelde, geboren omstreeks 1325. Volgt 1.1.1.2.1.1.3.1.1.
1.1.1.2.1.1.3.1.1 NN van Eelde is geboren omstreeks 1325, zoon van NN van Eelde (zie 1.1.1.2.1.1.3.1).
Kind van NN uit onbekende relatie:
1 Thezo van Eelde, geboren omstreeks 1350. Volgt 1.1.1.2.1.1.3.1.1.1.
1.1.1.2.1.1.3.1.1.1 Thezo van Eelde is geboren omstreeks 1350, zoon van NN van Eelde (zie 1.1.1.2.1.1.3.1.1). Thezo trouwde met Ghese van NN.
Notitie bij Ghese: 1396 Ghese en haar zonen Jonge Tesens van Eelde, Egbert Tesens en Herman Strale verkopen tienden aan Ludeken, de hofmeester van Essen.
Kinderen van Thezo en Ghese:
1 Egbert van Eelde [1.1.1.2.1.1.3.1.1.1.1].
2 Herman Strale van Eelde [1.1.1.2.1.1.3.1.1.1.2].
3 Thezo de jonge van Eelde [1.1.1.2.1.1.3.1.1.1.3], geboren omstreeks 1375.
1.1.1.3 Ludolf (Rudolf?) van Eelde is geboren omstreeks 1220, zoon van [waarschijnlijk] Barthold, schulte van Eelde (zie 1.1.1) en Christina? van Sepperothe. Ludolf is overleden vóór 1294, ten hoogste 74 jaar oud. Ludolf trouwde met NN van NN.
Kinderen van Ludolf en NN:
1 Rodolfus (genaamd Weiger) van Eelde [1.1.1.3.1], geboren vóór 1264. Rodolfus is overleden na 1294, minstens 30 jaar oud.
Notitie bij Rodolfus: Vermeld in oorkonde ogd0193 de dato 19 augustus 1294 waarin hij verklaart, samen met zijn broer Reinerus, ridders, evenals Jacobus en Adolfus, zoons van heer Ludolf van Eelde, enige goederen te hebben verkocht, gelegen te Witten, aan het klooster te Assen.
2 Reinerus van Eelde [1.1.1.3.2], geboren vóór 1264. Reinerus is overleden na 1294, minstens 30 jaar oud.
3 Jacobus van Eelde [1.1.1.3.3]. Jacobus is overleden na 1294.
Notitie bij Jacobus: Vermeld 1294
4 Adolfus van Eelde [1.1.1.3.4]. Adolfus is overleden na 1294.
Notitie bij Adolfus: Vermeld 1294
1.2 Rudolf I van Peize is geboren omstreeks 1160, zoon van Lambert van Wierum van Peize (zie 1) en NN Mensodr. van NN. Rudolf is overleden na 1232, minstens 72 jaar oud.
Notitie bij Rudolf: Genoemd samen met zijn vader Lambert en broer Menso in een oorkonde die is opgemaakt tussen 11 april en 25 december 1176.
Vermeld in een oorkonde van 1195, waarin Otto, graaf van Gelre, de Drentenaren bijstaat in de oorlog tegen bisschop Boudewijn van Utrecht, die de Veluwe verwoest. Door tussenkomst van de hertog van Brabant wordt een wapenstilstand gesloten.(Sloet nr 384)
ogd0043 datum 1206 of 1207. Genoemd wordt o.a. Heinrico de Nurch.
Enkele anderen: Johanne de Volnho, Hermanno de Stenwic, sacerdotibus;
Woltero de Covorde, Rodulfo, Menzone, fratribus de Peisge, Arnoldo de Rune, Ottone de Pollo, Hugo(ne) Sturm, Gerardo Leone, Hugone Dunker, Egberto, Menzone, fratribus de Gruningen, Wichero Lapinch, Randulfo, Waltero Radiac, Bartoldo sculteto, Gelmaro de Ide, Werenzone de Bonne, Egberto de Hove, Ottone de Rune, Jacobo de A et aliis quam pluribus.
(Theodoricus, bisschop van Utrecht, verklaart van Fredericus, abt van Ruinen, de kerken van Steenwijk en Borne verkregen te hebben alsmede de kapel van Westerbork benevens enige tienden voor enige tienden in ruil tegen de kerk van Beilen)
Komt in 1212 en 1217 in oorkonden voor samen met Egbert van Groningen en in 1223 en 1225 samen met zijn broer Menso.
Waarschijnlijk overleden vòòr 1241.
MD Teenstra: In 1206 wordt het schultambt in Drenthe ingesteld en de heren van Peize worden hier erfelijk mee beschonken. Zijnde Bertold van Eelde ridder, 1206-1240; Rutger van Eelde 1263-1290; Rutger II van Eelde 1303-1325; Hendrik van Eelde 1325-1340. Dat betekent dus dat Bertold van Eelde een afstammeling is van een van Peize. (In 1177 is echter reeds sprake van een Johannes als schulte.)
Heer van Peize in het begin der dertiende eeuw was Menso en daarna zijn zoon Hendrik van Gravestorp of Grasdorf.
Rudolf trouwde met NN van NN.
Kind van Rudolf en NN:
1 Egbert? van Peize, geboren omstreeks 1180. Volgt 1.2.1.
1.2.1 Egbert? van Peize is geboren omstreeks 1180, zoon van Rudolf I van Peize (zie 1.2) en NN van NN. Egbert? trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1200 met Christina? van NN.
Kinderen van Egbert? en Christina?:
1 [waarschijnlijk] Adolf van Peize [1.2.1.1], geboren vóór 1220. Adolf is overleden in 1263, minstens 43 jaar oud.
Notitie bij Adolf: Genoemd in oorkonde uit 1247; ogd0108, samen met zijn broer Rudolf, Gijsbert van Buchorst, Pelgrim van Putten, Wolter Radincg en R. schulte van Drenthe, ridders.
ogd0109 maart 1247, samen met zijn broer Rudolf, Rudolf van Norch, en Wolter Rading, Pelgrim van Putten, R. schulte van Drenthe, en Gijsbert van Buchorst, allen ridders.
Genoemd in oorkonde van 1249; ogd0112, Atholfus, Rodolfus en Folkerus, ridders te Pedese.
1253 Adolf en Rudolf van Peize worden met Koenraad van Groningen door de Fivelgoers gevangen genomen en naar Appingedam gebracht.
MD Teenstra: 1263, Adolf van Peize omgebracht door Rutger van Eelde.
Hetzelfde vermeld Magnin.
2 [waarschijnlijk] Rudolf II van Peize, geboren vóór 1220. Volgt 1.2.1.2.
3 [waarschijnlijk] Folkert van Peize, geboren vóór 1220. Volgt 1.2.1.3.
1.2.1.2 Rudolf II van Peize is geboren vóór 1220, zoon van [waarschijnlijk] Egbert? van Peize (zie 1.2.1) en Christina? van NN. Rudolf is overleden na 1253, minstens 33 jaar oud.
Notitie bij Rudolf: Genoemd op pagina 46 van Magnin Geschiedkundig schoolboek van Drenthe.
Genoemd in oorkonde uit 1247; ogd0108, samen met zijn broer Rudolf, Gijsbert van Buchorst, Pelgrim van Putten, Wolter Radincg en R. schulte van Drenthe, ridders.
ogd0109 maart 1247, samen met zijn broer Rudolf, Rudolf van Norch, en Wolter Rading, Pelgrim van Putten, R. schulte van Drenthe, en Gijsbert van Buchorst, allen ridders.
Genoemd in oorkonde van 1249; ogd0112, Atholfus, Rodolfus en Folkerus, ridders te Pedese.
1253 Adolf en Rudolf van Peize worden met Koenraad van Groningen door de Fivelgoers gevangen genomen en naar Appingedam gebracht.
Rudolf trouwde met NN van Almelo.
Notitie bij het huwelijk van Rudolf en NN: Moet getrouwd zijn tussen 1249 en 1254 en heeft zich toen gevestigd in Almelo. Komt na 1249 niet meer voor als getuige in oorkonden samen met zijn broers Rudolf en Folkert.
NN is geboren omstreeks 1260, dochter van Hendrik van Almelo en Aleidis van Woudenberg.
Kind van Rudolf en NN:
1 Eg(gel)bertus van Peize van Almelo, geboren omstreeks 1250. Volgt 1.2.1.2.1.
1.2.1.2.1 Eg(gel)bertus van Peize van Almelo is geboren omstreeks 1250, zoon van Rudolf II van Peize (zie 1.2.1.2) en NN van Almelo. Eg(gel)bertus is overleden in 1313, ongeveer 63 jaar oud.
Notitie bij Eg(gel)bertus: Engelbertus van Peize staat in enkele geschriften vermeld heer van Almelo, als nazaat van Hendrik I van Almelo. Dit is echter niet juist. Zijn vader Rudolph of Roelof was getrouwd met een dochter van Hendrik van Almelo die was gehuwd met Aleidis van Woudenberg. Rudolph was borgheer op een van de leengoederen van het huis Almelo en zijn nakomelingen zijn dat gebleven.
Wordt genoemd in een oorkonde van 1313 als ridder van Peize, wiens dochter getrouwd is met Johan van der Ese en waarin zijn kleinzoon Herman zal trouwen met de dochter Lise van Herman Vleisch.
Eg(gel)bertus trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1270 met NN van NN. NN is overleden omstreeks 1295.
Kinderen van Eg(gel)bertus en NN:
1 Rudolf van Peize van Almelo, geboren omstreeks 1275. Volgt 1.2.1.2.1.1.
2 NN van Peize, geboren omstreeks 1280. Volgt 1.2.1.2.1.2.
3 NN van Peize, geboren omstreeks 1300. Volgt 1.2.1.2.1.3.
4 Egbert van Peize, geboren omstreeks 1285. Volgt 1.2.1.2.1.4.
1.2.1.2.1.1 Rudolf van Peize van Almelo is geboren omstreeks 1275, zoon van Eg(gel)bertus van Peize van Almelo (zie 1.2.1.2.1) en NN van NN. Rudolf is overleden na 1335, minstens 60 jaar oud.
Notitie bij Rudolf: Vermeld tussen 1308 en 1335.

ogd0245 de dato 23 oktober 1313. Rodolphus van Peize verklaart de helft zijner tienden te Benneveld aan de buren aldaar te hebben verkocht

ogd0279 de dato 4 juli 1323. Johannes van Almelo verklaart met zijn broeder Egbertus de hun toekomende nalatenschap te hebben gescheiden volgens de uitspraak van Johan, graaf van Bentheim, en anderen. Vermeld staat Rodolf van Peize.

ogd0296 de dato 25 januari 1326. Roelof van Peize, Egbert van Groenenberg en enige anderen verklaren borg te blijven voor een schuld van de bisschop van Utrecht aan de heer van Keppel.

Ogd0339 van 3 november 1334. Rudolf van Peize verkoopt met zijn 4 zoons hun goederen te Halen aan het convent van Assen, voor de helft en de andere helft aan zijn familie te Eelde. (Rodulphus, zoon van Eggelbertus, ridder van Peize, en zijn zoons Eggelbertus, Rodolphus, Bernardus en Hermannus. Eggelbertus de oudste broer is meerderjarig en is medezegelaar van de oorkonde. Getuigen Hermannus, genaamd Schulte (te Eelde).)

Komt voor in een oorkonde van 1335 waarin hij aan de abt van Dikninge vraagt om geen geld te geven aan Otto van Norch vanwege de overdracht van goederen te halen, omdat hij daar rechten op heeft en hij deze verkocht heeft aan het convent van Assen.
Vermoedelijk is in 1334 of iets eerder zijn vrouw, een zuster van Otto van Norch, overleden die (mede)aanspraak had op rechten in Halen.
Rudolf trouwde met NN van Norch. NN is geboren omstreeks 1275, dochter van Hendrik van Kuinre van Norch. NN is overleden in 1334, ongeveer 59 jaar oud.
Notitie bij NN: De vrouw van Roelf van Pedze is een zuster zijn van Otto van Norch.
Kinderen van Rudolf en NN:
1 Eg(gel)bertus van Peize van Almelo [1.2.1.2.1.1.1], geboren omstreeks 1295.
2 Rodolphus (Roelof) van Peize van Almelo, geboren omstreeks 1322. Volgt 1.2.1.2.1.1.2.
3 Bernardus van Peize van Almelo [1.2.1.2.1.1.3], geboren omstreeks 1324.
Notitie bij Bernardus: Leenman van de heer van Almelo
4 Hermannus van Peize van Almelo, geboren omstreeks 1326. Volgt 1.2.1.2.1.1.4.
1.2.1.2.1.1.2 Rodolphus (Roelof) van Peize van Almelo is geboren omstreeks 1322, zoon van Rudolf van Peize van Almelo (zie 1.2.1.2.1.1) en NN van Norch. Rodolphus trouwde met NN van Ruinen. Zie 1.2.1.2.1.3.2 voor persoonsgegevens van NN.
1.2.1.2.1.1.4 Hermannus van Peize van Almelo is geboren omstreeks 1326, zoon van Rudolf van Peize van Almelo (zie 1.2.1.2.1.1) en NN van Norch.
Notitie bij Hermannus: Leenman van de heer van Almelo
Hermannus trouwde met NN van NN.
Kind van Hermannus en NN:
1 Roelof van Peize van Almelo [1.2.1.2.1.1.4.1]. Roelof is overleden na 1394.
Notitie bij Roelof: In 1394 werd een Roelof van Peize door de bisschop van Utrecht beleend met het goed "Vogelsanc" te Almelo, gelegen een kilometer ten zuidoosten van het voormalige mottekasteel "Schuilenburch" De van Peizes waren nauw verwant aan de van Almelo’s en borgmannen van de Heer van Almelo. Reeds in 1364 zijn zij getuige bij een akte waarin de Heer van Almelo aan de bewoners van Vriezenveen bepaalde rechten verleend. Het landhuis Vogelsanc is altijd door nakomelingen bewoond gebleven tot 1896. Toen woonde er op dit huis nog een familie met de naam Pezie, een naam die heden, 2015, nog in Almelo bestaat. Het erve Pezie is thans een multifunctioneel centrum.
1.2.1.2.1.2 NN van Peize is geboren omstreeks 1280, dochter van Eg(gel)bertus van Peize van Almelo (zie 1.2.1.2.1) en NN van NN. NN is overleden vóór 1375, ten hoogste 95 jaar oud.
Notitie bij NN: In oorkonde van 1313 vermeld als dochter van ridder Engelbert van Peize en gehuwd met Johan van der Ese, knape.
NN trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1300 met Johan van der Ese, ongeveer 20 jaar oud. Johan is geboren omstreeks 1280.
Notitie bij Johan: Vermeld in oorkonde van 1 mei 1313 Ogd0242. (CRM14) (Corpus van Reenen-Mulder), een overeenkomst van Johan van de Ese met Herman Vleisch. Hij belooft dat zijn zoon Herman zal trouwen met Lise, de dochter van Herman Vleisch. Zijn zwager Roelof van Peize is medezegelaar.
Johan van der Ese is getrouwd met een dochter van Engelbertus van Peize, ridder.
Kinderen van NN en Johan:
1 Hendrik van der Ese [1.2.1.2.1.2.1], geboren omstreeks 1300.
Notitie bij Hendrik: Vermeld in de oorkonde ogd0286 de dato 18 januari 1325 waarin Otto van Norch en anderen verklaren de verpande goederen van Pelgrim van Putten binnen zekere tijd te zullen lossen.
Mogelijk ook vermeld als leenman van de bisschop van Utrecht in 1379 van grond in het kerspel Vollenhove en het kerspel van Steenwijk. Tevens van tienden in Dwingelo, die Roelof van Steenwijk van hem "voert holt".
2 Herman van der Ese, geboren omstreeks 1305. Volgt 1.2.1.2.1.2.2.
1.2.1.2.1.2.2 Herman van der Ese is geboren omstreeks 1305, zoon van Johan van der Ese en NN van Peize (zie 1.2.1.2.1.2). Herman is overleden na 1370, minstens 65 jaar oud.
Notitie bij Herman: In oorkonde van 1313 vermeld als dochterkint van ridder Engelbert van Peize.
Zijn vader doet dan een huwelijksbelofte dat zijn zoon Herman zal trouwen met de dochter van Herman Vleisch, zodra de tijd daar is.
Komt voor in een oorkonde van 1370; zie bij Johan III van Ruinen.
Herman trouwde met Lise (Elisabeth) van Kuinre. Lise is geboren omstreeks 1305, dochter van Herman Vleisch van Kuinre en NN van NN.
Notitie bij Lise: OGD0242 dd. 1 mei 1313; Johan van der Ese verklaart met Herman Vleisch overeengekomen te zijn om zijn zoon Herman, dochterskind van Engelbert van Peize te verloven met Lise, dochter van Herman Vleisch.
1.2.1.2.1.3 NN van Peize is geboren omstreeks 1300, dochter van Eg(gel)bertus van Peize van Almelo (zie 1.2.1.2.1) en NN van NN.
Notitie bij NN: Overgenomen van: http://www.pdejong.com/genealogie/parenteel/vanruinen/d1.htm
NN trouwde in Peize met Steven (Stephanus) van Zuidvelde van Ruinen. Steven is geboren omstreeks 1292, zoon van Johan (II) van Ruinen en Ermengarde van NN. Steven is overleden na 1328, minstens 36 jaar oud.
Notitie bij Steven: In een oorkonde van 24 november1325, waarin de bisschop van Utrecht het over de Drenten gevelde vonnis laat voorlezen, komen in de tekst veel namen voor waaronder een Stephanus van Zuidvelde vermeld. Deze moet dezelfde persoon zijn als Stephanus van Ruinen. De in de tekst voorkomende namen zijn: Arend, zoon van Heer Heyne van Norch, Menso van Echten, Arend Volcker Egbertszn, Arend Lansinck van Ruinen, Jan Calf, Jan van Echten, Volker zijn broer, Roelof Polmans zoon. Dan nog: Gerardus Clencke, Otto van (N)Orch, H van Eelde, Bertold Knas (van Eelde), Egbert van Peize, Coenraad in de Gore (van Steenwijk), Gerard Mensinc, Juvenis Tiedse, Herman Polman, Egbert van Echten, Roelof van Angelslo, H van (N)Orch, Hendrik van Ansen, Ose zijn zoon, Ludekin Boelenszn zijn broer, Herman Dous (Deurse?), Frederik van Rolde, Stephanus van Zuidvelde, Bertold Hiddinck, Hugo van Deurse, Roelof Meijerinck, Otto Stroems (aan de stroom), Alf Drens, Coep Helmersinc.
Stephanus moet dan leenman zijn van Zuidvelde.
Bij brief van 8 december 1325 doet Steven afstand van een boterpacht, die door Arnold Lansinge wordt geschonken aan het convent van Dikninge. Otto van Norch en Johannes Clencke, zijn zwagers, gaan hiermee accoord, namens zijn zusters.
In 1328 was hij knape en getuige bij de beslechting van een twist tussen bisschop Johan en de Drenten over de precarien.

8 december 1325. Arnoldus Lansinghe zoon van Mewekinus, den broeder van wijlen Johannes van Ruinen, schenkt, met zijne moeder, -na de toekenning ener kloosterprebende door de abdij aan zijne beide zusters Agnesa en Lysa, - aan die abdij ene rente van 4 emmers boter uit: ene hoeve bij het huis van Coenradus van Meppel, halve hoeven van Rycolue Heynghe, Folpardus gezegd Mannes, Thethardus Folpardus’-zoon en Wieke Bebinghe en viertelen van Nanno gezegd Vrese en Syfriedus Deduen. Met verklaring van Stephanus domicellus, zoon van wijlen Johannus van Ruinen, dat hij zijne rechten op genoemde rente afstaat; -en van Henricus, schulte van Eelde, Otto van Norch en Johannes Clencke, zwagers van genoemde Stephanus, dat zij deze schenking goedkeuren en bekrachtigen, dat zij beloven dat Stephanus en Arnoldus de acte zullen bezegelen, zodra zij zelf zegels zullen bezitten, dat ook zonder die zegels deze acte van kracht zal zijn en dat hunne zegels aan de acte zijn bevestigd.

ogd0314 van 26 mei 1328; De overheden van Drenthe doen mededeling dat zij de uitspraak van scheidslieden in de geschillen tussen hen en de bisschop van Utrecht hebben bekrachtigd. Vermeld worden Steven van Ruinen, Godfried van Borculo, Reynald prefect in Coevorden, Bertold prefect in Groningen, Johannes van Bronchorst, Thomas van Diest, Johannes Redinck, Hendrik van Vianen, Johannes Geusinge, Alfred van de Schure;
Kinderen van NN en Steven:
1 Johan (III) van Ruinen, geboren omstreeks 1325. Volgt 1.2.1.2.1.3.1.
2 NN van Ruinen. Volgt 1.2.1.2.1.3.2.
1.2.1.2.1.3.1 Johan (III) van Ruinen is geboren omstreeks 1325, zoon van Steven (Stephanus) van Zuidvelde van Ruinen en NN van Peize (zie 1.2.1.2.1.3). Johan is overleden in 1378, ongeveer 53 jaar oud.
Notitie bij Johan: Johan van Ruinen wordt in 1346 genoemd in een acte.
In 1352 wordt hij genoemd als strijdende met Egbert van Peize en zijn kinderen en de kerspelen Peize ,Roden en Roderwolde tegen Groningen.
Op 21 maart 1352 wordt de soen gesloten.
Burgemeesters en raad van Groningen verklaren met Johan van Ruinen, Egbert van Peize en de inwoners van Peize, Roden en Roderwolde en met het land van Drenthe een verdrag te hebben gesloten.
Naar een afschrift van de hand van Ludolphus Pollinge uit de 16e eeuw, in het huisarchief Mensinge te Roden (niet geïnventariseerd): foto’s op het Rijksarchief Drenthe aanwezig. No. 419 van het Oorkondenboek bevat een andere versie van deze overeenkomst, beoorkond door Reinold van Coevorden en het land Drenthe.
Wy. borghemesteren und raedt van Groenynchen, doet kundych al1 denghenen, de dussen openen breeff sollen seen off horen lesen, dat van alden saken, de gewesen hebben tusschen Johanne van Ruynen, Egbert van Pedze van synen kinde (kinderen), van de van Pedze, van de van Roeden ende van Roderwolde ende alle hoeren vrenden (vrienden) bynnen lants off buyten lants an de ene sydt ende unse stadt van Groenyngen an de ander sydt ende van allen olden sak[en] de wesen hebben tusschen de lan[de] van Drenthe ende unse stadt vors., soe ys gedaen ende gemaket ene alynge soene ende ene vaste ende stede soene ewelyck toe holden in dusse maneren, dat enych man yn den lande van Drenthe de toe clagenne heefft up enen burger van Groenyngen. de sall bruyken alsoedane recht als toe Groenygen een stadtrecht ys off wyset ende hevet oeck een borger yn Groenyngen toe clagenne up enen lantman yn Drenthe. sall bruyken alsoedane rechts als een lantrecht ys yn de lande van Drenthe ende des een sall niemant den andere weygheren: voertmeer weer enich man van buyten den lande van Drenthe, de yn dat lant off doer dat lant rede off queme ende onse borgher van Groenynghen yn roeff off brande off yn vangenscup scaden dede. solde heer Reynolt van Covorden ende van Borckeloe ende dat lant van Drenthe keren mit allen hoeren macht ende van ghenerhande saken sall dat lant van Drenthe ende de stadt [van] Groenyngen malck den anderen roe[ff] offte brant off vangenscup doen, mer elck man sall bruyken alsoedanes rechts als hyr vors. staedt; van desen punten sall wesen uutgesproeken alle argelyst ende nye vonde. In oerkonde ende vestycheit van desen soene, de stede ende vest to blivene, so hebbe wy dessen breeff mit unse stedeszegel gezegelt. Ghegeven int yaeronses Heren dusent drehondert ende twe ende vyfftych des woensdages nae den sondach als men synget Letare Jherusalem.

Op 31 oktober 1353 beleend hij Johan van Welvelde met het hof te Welvelde en andere goederen.
In 1355 was hij getuige van Frederik van Echten Volkertszn.
In 1360 wordt hij ridder genoemd.
31 oktober 1363. Johannis, heer van Runen, ridder, staat, met toestemming van zijn vrouw Zweseris en zijne dochter Bertradis, voor ’t zieleheil van zijner voorouders en nakomelingen, af zijne rechten op de personen en de goederen van de abt en de kloosterlingen van ’t Sint Maris klooster in Dikninge, zodat de abt volgens de regel van St. Benedictus vrijelijk mag beschikken over ’s kloosters goederen zonder zijne inmenging; behoudens zijne tienden van ’s kloosters goederen; -ontheft bepaaldelijk de kloosterlingen van zijne rechtspraak; -en doet afstand van al zijne rechten met betrekking tot ’s kloosters 2 molens in Rune en in Bleydensteden. Met bezegeling door Johannis bisschop van Trajectum, Reinaldus heer van Koevorden, Johannis van Claustro ridder, Egbertus cureit in Westerhesselen, Johannes Vos van Steenwijck en het gemene land van Drenthe.

29 september 1364. Johan, heer van Ruinen, ridder, zijn vrouw Sweder en hunne dochter Berte verklaren te hebben ontvangen van de abdij van Dikninge 400 Brugse schilden, volgens de schuldbrief ten laste van Reynold van de Clooster, Johan Vos van Steenwijck en Rolof van Echten.
1368 Geschil tussen hem en het convent van Dikninge over de opbouw van de kerk.
1370 Genoemd in oorkonde samen met Herman, heer van Kuinre en zijn vrouw Mechteld en Herman van der Eze, mombaer van Mechteld.Verkoop aan Peter van Blijdenstein.
1372 zegelt hij een brief van Cyse Lansinghe over verkoop Nijsinghegoed aan het klooster Dikninge.
26 september 1372 was hij getuige bij een lening van Otto Polman met Nijdinge in Selwerd.
In 1373 vermaakt hij zijn vrouw Swedera op de Oldenhof al zijn levende en roerende have. (Dochter toen reeds overleden??)
1375, in de winter, stichten hij en zijn vrouw Swedera het altaar van st. Catharina in de kerk van Ruinen en begiftigen dat met 48 mudden winterrogge en 24 mudden haver uit Luggeringhe, Wulverdingh, Westebringe, Oldelansinghe, Haldeboldinghe en Nijenhave. (Waarschijnlijk was hij toen al ziek)
1375 Vermaakt hij zijn vrouw Zweder al het goud en zilverwerk, gereedschap en huisraad dat aanwezig is in de Oldenhave. Getuigen zijn Roelof van Steenwijk, ambtman van Drenthe, Johan de Vos van Steenwijk, Gert goedesing en Volker de schulte van Ruinen.
30 april 1376 verkoopt hij aan Johan de Vos van Steenwijk en Arend Huijs 42,5 mudden rogge van erven in Emmen en Exlo, door hem geerfd van Egbert van Peize, heer Egbertszoon.
In 1377 draagt hij al zijn gronden in Eelde, die hem waren aangeerfd van Egbert van Peize, zijn neef, over aan Johan Mensing van Haren.
Op 3 juni 1379 laat Swedera een vidimus maken van de brief uit 1375. Johan zal dus voor 1379 zijn overleden.
Met zijn dood is de oudste tak van Ruinen uitgestorven. Blijft over de tak van Welvelde, oorspronkelijk een van Ruinen.
De erfenis van Johan is op de woensdag na sint martinus (de eerste woensdag in november) 1380 gedeeld door zijn erfgenamen Arend Huijs en Roelof Polman.
Arend Huijs verkreeg het dagelijks gericht te Ruinen enz. en Oldenhave en Roelof Polman kreeg Nijenhave, Ludderinge en Hadeblinge.
Notitie bij publiceren van Johan: J
Johan trouwde, ongeveer 35 jaar oud, omstreeks 1360 met Zwederis (Swedera) van Rechteren, ongeveer 15 jaar oud. Swedera is geboren omstreeks 1345 in Goor, dochter van Frederik genaamd van Rechteren en Lutgardis van Voorst. Swedera is overleden op 22-02-1407 in Diepenveen, Deventer, ongeveer 62 jaar oud.
Notitie bij Swedera: Zwedera is het oudste kind van Frederik en Lutgardis.
In 1391 geeft zij samen met Clementia van Amerongen, Sweder van Rechteren en Wijnolt van Arnhem, welke beide in dat stuk hare gerechte erven worden geneomd, aan de fraters te Deventer het huis door haar en Clementia bewoond, in ruil voor het kleinere huis door de fraters bewoond.
Zij zelf liet het klooster van Diepenveen bouwen, waar zij introk.
Internet auteur Dimphena Groffen:
RECHTEREN, Zwedera van, ook bekend als Swedertje van Heeckeren genaamd van Rechteren en Zwedera van Ru(i)nen(geb. Goor ca. 1346 – gest. Diepenveen 21-2-1407), stichteres van het klooster Diepenveen. Dochter van Frederik van Heeckeren van der Eze genaamd van Rechteren (gest. 1386) en Lutgard van Voorst, erfdochter van Rechteren (gest. tussen 1380-1386). Zwedera van Rechteren trouwde vóór 1360 met Jan III, heer van Ruinen (ca. 1315-1378). Uit dit huwelijk is ten minste 1 dochter, en mogelijk ook 1 zoon geboren; beiden overleden jong.
Zwedera van Rechteren was het oudste kind van Frederik en Lutgard; na haar werden nog vier meisjes en vier jongens geboren. Zij trouwde al jong met Jan van Ruinen en leidde een werelds leven. Volgens haar ‘vita’ in het zusterboek van het klooster Diepenveen had Zwedera een zoon, maar hier is geen bewijs voor gevonden. Wel zeker is het bestaan van een dochter Bertrade: na haar dood schonken Zwedera en Jan geld voor het altaar van Catharina, in de Mariakerk in Ruinen. In 1375 maakte Jan zijn testament op, waarin hij zijn vrouw al zijn bezittingen naliet.
Zwedera betrok een woning in de buurt van het zusterhuis van de beweging van de Moderne Devoten in Deventer; later voegden Jutte van Ahaus en Elsebe van Delden zich bij haar. Rond 1400 maakte Johannes Brinckerinck bekend dat hij een klooster wilde stichten waar, in tegenstelling tot het zusterhuis, ook vrome rijke vrouwen en weduwen welkom zouden zijn (zie ook Salome Sticken). Zwedera schonk hem in 1402 haar jaargeld van driehonderd gulden voor de bouw van een klooster in Diepenveen. In datzelfde jaar gaf de bisschop van Utrecht haar en enkele andere zusters toestemming om het Diepenveense klooster in te richten als een regularissenklooster, volgens de regel van Augustinus. In 1412 zou het als zelfstandig klooster worden aangesloten bij het Kapittel van Windesheim.
In haar ‘vita’ is te lezen hoe Zwedera werd berispt omdat zij – uit eerbied voor de Heilige Schrift – witte handschoenen droeg bij het lezen. In haar zoektocht naar nederigheid werd zij gehinderd door het respect dat de andere zusters voor haar hadden. Op haar sterfbed noemde Zwedera de belangrijkste deugden bij wijze van geestelijk testament: ootmoed, gehoorzaamheid, geduld, reinheid, armoede en liefdadigheid. Zij stierf op 21 februari 1407.
Kind van Johan en Swedera:
1 Bertradis (Berte) van Ruinen [1.2.1.2.1.3.1.1], geboren vóór 1363. Berte is overleden op 28-04-1374, minstens 11 jaar oud.
1.2.1.2.1.3.2 NN van Ruinen, dochter van Steven (Stephanus) van Zuidvelde van Ruinen en NN van Peize (zie 1.2.1.2.1.3). NN trouwde met Rodolphus (Roelof) van Peize van Almelo. Zie 1.2.1.2.1.1.2 voor persoonsgegevens van Rodolphus.
1.2.1.2.1.4 Egbert van Peize is geboren omstreeks 1285, zoon van Eg(gel)bertus van Peize van Almelo (zie 1.2.1.2.1) en NN van NN.
Notitie bij Egbert: Vermeld als Heer van Peize.
Vermoedelijk dezelfde als Egbertus van Peize vermeld in de oorkonde van 28 april 1313 waarin het klooster van Aduard een overeenkomst aangaat met de zijlvesten van Liewerderwolde, van Peize, van Roderwolde en Foxwolde over het aanbrengen van een sluis.
Egbert trouwde met NN van NN.
Kind van Egbert en NN:
1 Egbert van Peize [1.2.1.2.1.4.1], geboren vóór 1330. Egbert is overleden omstreeks 1375, minstens 45 jaar oud.
Notitie bij Egbert: Vermeld in een oorkonde van 1361: Ridder Egbert van Peize verklaart mudden te hebben geruild die hem toegevallen zijn op het riddergoed te Bunne, genaamd Hommemangoed, tegen mudden van Oldebonekingegoed dat is gelegen in Witten.
Vermeld in een oorkonde van 30 april 1376 waarin Johan van Ruinen goederen verkoopt welke in zijn bezit zijn gekomen als erfenis van Egbert van Peize, heer Egberts zoon. (waaruit blijkt dat hij toen al was overleden)
Vermeld in een oorkonde van 1377, daar zijn neef Johan heer van Ruinen, zijn goederen in Eelde, hem aangeerfd van zijn neef Egbert van Peize, Heer Egbertszoon, overdraagt aan Johan Mensing van Haren.
Egbert bleef kinderloos.
1.2.1.3 Folkert van Peize is geboren vóór 1220, zoon van [waarschijnlijk] Egbert? van Peize (zie 1.2.1) en Christina? van NN. Folkert is overleden na 1254, minstens 34 jaar oud.
Notitie bij Folkert: Genoemd in oorkonde van 1249; ogd0112.
Adolfus, Rodolfus en Folkerus, ridders van Pedese, getuigen.
Twee Egberts, prefecten van Groningen geven een verklaring in een geschil tussen de abdis van het convent Jesse en ingezetenen van Kropswolde.
Genoemd in oorkonde uit 1254; ogd0120
Frederikus, abt te Rottum, verklaart uitspraak te hebben gedaan in een geschil tussen Hermanus van Noordlaren en zijn zonen en het convent te Ruinen over enige tienden in Anderen.
Getuigen Rodolf van Norch, Rodolf van Langelo, Adolf en Folkert, ridders te Peize.
Folkert trouwde met NN van NN.
1.3 Menso van Grasdorf van Peize is geboren omstreeks 1160, zoon van Lambert van Wierum van Peize (zie 1) en NN Mensodr. van NN. Menso is overleden op 25-07-1231 in Coevorden, ongeveer 71 jaar oud.
Notitie bij Menso: Genoemd samen met zijn vader Lambert en broer Rudolf in een oorkonde die is opgemaakt tussen 11 april en 25 december 1176. Waren toen dus mondig en zullen geboren zijn voor of omstreeks 1160.
Komt in 1208 voor in een oorkonde samen met Egbert van Groningen en in 1223 en 1225 samen met zijn broer Rudolf.
ogd0043 datum 1206 of 1207. Genoemd wordt o.a. Heinrico de Nurch.
Enkele anderen: Johanne de Volnho, Hermanno de Stenwic, sacerdotibus;
Woltero de Covorde, Rodulfo, Menzone, fratribus de Peisge, Arnoldo de Rune, Ottone de Pollo, Hugo(ne) Sturm, Gerardo Leone, Hugone Dunker, Egberto, Menzone, fratribus de Gruningen, Wichero Lapinch, Randulfo, Waltero Radiac, Bartoldo sculteto, Gelmaro de Ide, Werenzone de Bonne, Egberto de Hove, Ottone de Rune, Jacobo de A et aliis quam pluribus.
(Theodoricus, bisschop van Utrecht, verklaart van Fredericus, abt van Ruinen, de kerken van Steenwijk en Borne verkregen te hebben alsmede de kapel van Westerbork benevens enige tienden voor enige tienden in ruil tegen de kerk van Beilen)
Zie Quedam narracio ....vanaf hoofdstuk 23.
Als Menzo van Grasdorf vermeld.
Menso van Gravestorp komt samen voor met zijn zoon Hendrik in een oorkonde uit 1225, opgenomen in het oorkondenboek van Gelre en Zutphen (Sloet) onder nummer 478. Otto II van Utrecht geeft aan het klooster Bethlehem de grove en Smalle tienden te Gaanderen, die Everhart van Wilp van hem in leen had, en herhaalt die gift, toen deze met zijn vrouw Cunegunde van zijn recht afstand had gedaan.
Omgebracht in Coevorden en daarna geradbraakt te Hardenberg met zijn zoon Hendrik van Gravestorp, die daar gevangen is genomen, en Rudolf van Coevorden.
(o.a. vermeld door M D Teenstra in zijn breedvoerig tijdrekenkundige tafel uitgave 1859. Bij het jaartal 1230 vermeldt Teenstra dat Menso heer van Peize is en wordt opgevolgd door zijn zoon Hendrik van Gravestorp; Bij het jaar 1231 vermeldt hij dat de geradbraakte Menso en zoon Hendrik te Peize op het rad zijn tentoongesteld;)
Menso trouwde met NN van Grasdorf.
Kind van Menso en NN:
1 Hendrik van Grasdorf, geboren omstreeks 1185. Volgt 1.3.1.
1.3.1 Hendrik van Grasdorf is geboren omstreeks 1185, zoon van Menso van Grasdorf van Peize (zie 1.3) en NN van Grasdorf. Hendrik is overleden op 25-07-1231 in Hardenberg, Nijenstede, ongeveer 46 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Zie Quedam narracio ....vanaf hoofdstuk 23.
Hendrik is samen met Rudolf van Coevorden vermoord/geradbraakt in het kasteel Hardenberg.
Hendrik trouwde met NN van Gravestorp.
Kinderen van Hendrik en NN:
1 Levoldus (Leffert) van Gravestorp, geboren omstreeks 1205. Volgt 1.3.1.1.
2 Ludolphus van Gravestorp [1.3.1.2], geboren omstreeks 1210. Ludolphus is overleden na 1241, minstens 31 jaar oud.
Notitie bij Ludolphus: Vermeld in 1241 als getuige na zijn broer Levoldus (Leffert), van de bisschop van Münster.
3 Alardus van Gravestorp [1.3.1.3], geboren omstreeks 1215. Alardus is overleden na 1247, minstens 32 jaar oud.
Notitie bij Alardus: Vermeld in een oorkonde van 1247 als dienstman van en getuige voor bisschop Otto van Utrecht.
1.3.1.1 Levoldus (Leffert) van Gravestorp is geboren omstreeks 1205, zoon van Hendrik van Grasdorf (zie 1.3.1) en NN van Gravestorp. Leffert is overleden na 1260, minstens 55 jaar oud.
Notitie bij Leffert: Ridder, vermeld in 1241 samen met zijn broer Ludolf als getuige van de bisschop van Münster.
Is in 1260 getuige van de abdis van Freckenhorst.
Kinderen van Leffert uit onbekende relatie:
1 Gerungus van Gravestorp [1.3.1.1.1].
2 Arnoldus van Gravestorp [1.3.1.1.2]. Arnoldus is overleden na 1296.
Notitie bij Arnoldus: Vermeld op 12 december 1296 als ridder en getuige voor de abdis van Freckenhorst, samen met Johannes de Grassdorpe.
3 Johannes van Gravestorp [1.3.1.1.3]. Johannes is overleden omstreeks 1306.
Notitie bij Johannes: Vermeld op 14 oktober 1281 als getuige voor de abdis van Ueberwasser te Münster;
op 21 februari 1282 als getuige voor de bisschop van Münster;
17 maart 1282 als getuige voor de abdis van Freckenhorst;
Voor dezelfde abdis als getuige op 22 oktober 1288; op 11 april 1293; op 12 december 1296; op 10 oktober 1300; op 5 februari 1305.
Op 29 oktober 1306 wordt hij als overledene genoemd.
Gegenereerd met Aldfaer-versie 7.2 op 12-10-2019 11:33:19 door A. Post